~ just web development & e-commerce blog


7/27/07

ความฝัน ICT ของไทยพบอุปสรรค : Thai ICT dream faces roadblocks

With the ambitious plan to become the IT hub of Southeast Asia by 2008, Thailand has been ramping up efforts in software development--currently the fastest growing IT segment in the country. Indeed, ZDNet Asia's IT salary survey revealed that a majority of respondents (58 percent) are experienced in application development.


ด้วยแผนงานอันทะเยอทะยานที่จะให้เป็น IT hub ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2008 ประเทศไทยได้ผลักดันความพยายามในการพัฒนาซอฟต์แวร์--ปัจจุบัน ITเป็นส่วน ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ จริงๆแล้ว การสำรวจเงินเดือนทางด้าน IT ของ ZDNet Asia แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ถูกสำรวจ (58%) มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์อยู่แล้ว


Industry observers, however, note that Thailand will need to confront several challenges before its goal can materialize. Apart from language barriers and infrastructure deficiency, experts have pointed out a more serious problem--the lack of skilled IT manpower.


อย่างไรก็ดี นักสังเกตุการณ์ของอุตสาหกรรมเห็นว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการท้าทายอีกหลายอย่างก่อนที่จะบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากอุปสรรคด้านภาษาและข้อบกพร่องทางโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ผู้เชี่ยวชาญได้ชี้ให้เห็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสกว่า--การขาดแคลนบุคคลากรที่มีความสามารถด้าน IT


Dion Wiggins, director of strategic development at Bangkok-based technology consultancy Strat-etech Consulting, said: "The lack of available skills is the single biggest impediment to the growth of the ICT industry in Thailand."


Dion Wiggins ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของการพัฒนากลยุทธของบริษัทที่ให้คำแนะนำทางด้านเทคโนโลยีชื่อ Strat-etech Consulting ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ กล่าวว่า "การขาดแคลนผู้มีความชำนาญเป็นสิ่งขัดขวางความก้าวหน้าที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งเดียวของการเติบโตในอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทย"


He told ZDNet Asia: "All IT related skills are on the critical list and holding back development and growth. A lack of focus from government and poor IT curriculum in the education sector mean that IT graduates are not well-trained in the skills that businesses require and need to be trained further before they are of use."


เขาบอกกับ ZDNet Asia ว่า "ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวเนื่องกับ IT อยู่ในรายการที่เป็นวิกฤตกาลและดึงรั้งพัฒนาการและการเติบโต การขาดจุดศูนย์รวมจากรัฐบาลและหลักสูตร IT ที่ย่ำแย่ในส่วนของการศึกษาหมายความว่าผู้ที่จบจากสาขา IT ขาดการฝึกฝนที่ดีในความสามารถที่ทางธุรกิจต้องการและต้องถูกฝึกอบรมเพิ่มเติมก่อนที่พวกเขามีประโยชน์พอใช้งานได้"


According to ZDNet Asia's IT salary survey, IT management jobs are the highest paid. The average annual salary for IT Management is THB 1,423,448 (US$38,721), 43 percent higher than the overall country average of THB 994,203 (US$27,044).


ตามการสำรวจเงินเดือนทางด้าน IT ของ ZDNet Asia งานด้านการจัดการบริหารทาง IT เป็นงานที่มีรายได้งามที่สุด เงินเดือนเฉลี่ยทั้งปีสำหรับงานด้านการจัดการบริหารทาง IT เท่ากับ 1,423,448 บาท ($38,721) 43% สูงกว่ารายได้เฉลี่ยทั้งหมดของประเทศคือ 994,203 บาท ($27,044)


The second highest-paid group is Project Development, where the average annual salary is THB 1,268,867 (US$34,516).


กลุ่มที่มีรายได้สูงเป็นอันดับสองคือการพัฒนาโครงการ ซึ่งเงินเดือนเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1,268,867 บาท ($34,516)

Across industry verticals, IT professionals are better paid in the Legal and Finance sector, a trend that is also seen among respondents in Hong Kong, Singapore and the Philippines. Respondents in the IT, Web and Telecoms sectors command the second highest salaries compared with other verticals.


ถ้ามองในแนวดิ่งของอุตสาหกรรม อาชีพ IT ในส่วนของกฏหมายและการเงินจะมีรายได้ดีกว่า เป็นทิศทางที่ยังเห็นได้จากผู้ที่ถูกสำรวจในฮ่องกง สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ด้วย ผู้ที่ถูกสำรวจในส่วนของ IT Web และ Telecoms ได้เงินเดือนสูงเป็นอันดับสองเมื่อเทียบกับแนวดิ่งอื่นๆ


Years of experience matter, too. Thai IT professionals with more experience command salary premiums. The average annual salary of respondents with more than 10 years' experience is THB 1,571,384 (US$19,879), 58 percent higher than the overall country average.


ประสบการณ์ที่สั่งสมหลายปีก็มีความสำคัญเช่นกัน อาชีพทาง IT ของคนไทยที่มีประสบการณ์สูงจะมีได้รายได้สูงตามไปด้วย เงินเดือนเฉลี่ยทั้งปีของผู้ที่ถูกสำรวจที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ขึ้นไปเท่ากับ 1,571,384 บาท ($19,879) 58% สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของทั้งประเทศ


The average annual salary for respondents with less than five years' work experience is THB 351,186 (US$9,553) compared with the average of THB 797,811 (US$21,702) for those with between five and 10 years' experience.


เงินเดือนเฉลี่ยทั้งปีสำหรับผู้ที่ถูกสำรวจที่มีประสบการณ์ในงานน้อยกว่าห้าปีคือ 351,186 บาท ($9,553) เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของ 797,811 บาท ($21,702) สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ระหว่างห้าถึง 10 ปี


However, Wiggins said that the limited supply of good people with the right skills is not enough to meet the needs of Thailand's domestic IT market. This means local IT companies aiming to expand their footprint in global markets will face an even greater challenge.


อย่างไรก็ดี Wiggins บอกว่าปริมาณที่จำกัดของบุคคลที่มีความสามารถตรงกับสายงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด IT ภายในประเทศไทย นี่หมายความว่าบริษัท IT ในประเทศเองที่มุ่งจะขยายรากฐานไปสู่ตลาดโลกจะพบกับการท้าทายที่ใหญ่มากขึ้นไปอีก


"This can be addressed to some degree by working with the leading vendors that offer education initiatives and by streamlining the process and making it more attractive to bring in international ICT talent," he added.


"นี่สามารถบรรเทาลงได้บ้างโดยการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำที่เสนอความคิดริเริ่มทางด้านการศึกษาและโดยการลดขั้นตอนลงและทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นในการดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถด้าน ICT จากต่างประเทศ" เขากล่าวเสริม


According to a research note by ICT Forward, a Bangkok-based technology think tank, no more than 5,000 Thai IT professionals are engaged in intellectual property production areas such as software programming and digital content creation.


ตามที่การค้นคว้าโดย ICT Forward ซึ่งเป็นสถาบันจัยทางด้านเทคโนโลยีตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มีชาวไทยที่มีอาชีพทางด้าน IT ไม่มากกว่า 5,000 คนที่ทำงานในด้านการผลิตทรัพย์สินทางปัญญาเช่น การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ และการสร้างเนื้อหาเชิงดิจิตอล


ICT Forward acknowledged that the total manpower employed within the Thai ICT sector "is many times higher than that", but noted that excluding those engaged in assembly at electronics manufacturing plants, and others involved in selling overseas products into the Thai domestic market, or who work inside large companies, "the creative pool that is left is very small".


ICT Forward รับรองว่าแรงงานที่ถูกใช้ทั้งหมดภายในส่วน ICT ของไทย "สูงกว่านั้นหลายเท่า" แต่สังเกตว่าหากไม่นับผู้ที่ทำงานในการประกอบชิ้นส่วนในโรงงานผลิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์ต่างประเทศมาขายในตลาดภายในประเทศไทย หรือผู้ที่ทำงานในบริษัทขนาดใหญ่แล้ว "กลุ่มความคิดริเริ่มที่เหลือนั้นเล็กมาก"


The think tank estimates that less than 1 percent of the total number of IT professionals employed in Thailand are actually producing high value-added, exportable intellectual property. A large portion of what is produced is limited to the game and entertainment portion of technology.


สถาบันจัยประมาณการว่าน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีอาชีพทาง IT ทั้งหมดที่ถูกว่าจ้างในประเทศไทยได้ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาแบบมีมูลค่าเพิ่มที่สามารถส่งขายต่างประเทศในระดับสูงอย่างแท้จริง ของที่ถูกผลิตส่วนใหญ่แล้วถูกจำกัดอยู่กับเทคโนโลยีในส่วนของเกมและความบันเทิง


Key findings of ZDNet Asia's IT Salary Benchmark 2006 Survey
To gain insights into Asia's IT workforce and salary trends, ZDNet Asia conducted a survey on the Internet between Aug. 25 and Nov. 6, 2006. The survey drew 5,090 respondents from industry sectors such as government, healthcare, IT, services, telecommunications, legal and finance, across seven Asian countries: Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.


Spotlight: Thailand
The survey drew 149 respondents across several IT positions, which are broadly categorized into IT management, project development and systems development.DataCharts


Average annual IT salary in Thailand

Job function Average Annual Salary
(Thai Baht)
IT Management
1,423,448
Project development
1,268,867
Systems development
567,986
Other IT Professionals
731,769
Overall
994,203
Years of experience
Less than 5 years
351,186
5 to 10 years 797,811
More than 10 years
1,571,384
Overall 994,203
By industry
IT, Web, telecom
1,092,721
Government, education, healthcare 1,059,325
Legal and finance
1,328,000
Media, marketing, sales 574,861
Mfg, services, others
693,087
Overall 994,203
Type of Experience

Technology skills % of Respondents
Application Development
58
Desktops/Software
48
Database Management
46
Servers/Networking 46
System Administration
42
Operating Systems 40
Enterprise Applications
34
Web Development
32
IT Security
30
Infrastructure Management
39
IT Outsourcing
26
Data Center
22
Storage
22
Telco/Wireless/Mobile
17
Web Services
16
Quality Assurance Testing
11

Top 5 Certifications
(36% of respondents hold at least 1 certification)


Certification name % of Respondents with at least 1 Certification
1. Microsoft Certified Professional (MCP)
18.5
2. Microsoft Certified System Administrator (MCSA)
14.8
3. Cisco Certified Network Associate (CCNA)
13
4. Cisco Certified Network Professional (CCNP) 11.1
Network +
11.1
See Charts

ที่มา : http://www.zdnetasia.com/insight/specialreports/itemployment/0,39055182,62002201,00.htm

Download Thailand IT Salary Report here ...Work From Home

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)