~ just web development & e-commerce blog


2/29/08

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจบนฐานความรู้

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และสังคมบนฐานความรู้ของประเทศไทยในช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2544-2553 ทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล ในขณะเดียวกันเพื่อให้ประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเหลื่อมล้ำน้อยที่สุด นโยบายดังกล่าวมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- ลงทนในการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญ
- ส่งเสริมให้มีนวัตกรรม ในระบบเศรษฐกิจและสังคม
- ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศ


เป้าหมายของนโยบาย

1. ในอีก 10 ปีข้างหน้า คือในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยจะมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำสังคมไปสู่เศรษฐกิจบนฐานความรู้เพียงพอที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับต้นๆ ของกลุ่มที่สองของประเทศที่มีสัมฤทธิผลทางเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ นั่นคือกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำนั่นเอง

2. ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีแรงงานความรู้ประมาณร้อยละ 12 ของแรงงานทั้งหมด เป้าหมายของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจบนฐานความรู้ในปี พ.ศ. 2553 คือจำนวนแรงงานความรู้ร้อยละ 30 ของแรงงานในประเทศทั้งหมด ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของแรงงานความรู้ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (OECD) ในปี พ.ศ. 2544

3. เป้าหมายของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจบนฐานความรู้ในปี พ.ศ. 2553 คือ สัดส่วนของอุตสาหกรรมบนฐานความรู้ร้อยละ 50 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของ OECD ในปีปัจจุบัน


จากนโยบายสู่ยุทธศาสตร์

จากวิสัยทัศน์ของการนำประเทศไทยไปสู่สังคมบนพื้นฐานของความรู้ที่มีทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม ทำให้หุ้นส่วนของการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความชัดเจนในเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ในขณะที่กลยุทธ์การพัฒนานั้นสามารถแบ่งได้เป็น 5 องค์ประกอบใหญ่ (Flagships) ที่สามารถครอบคลุมกิจกรรมหลักในรายสาขา ดังนี้คือ

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐ (e-Government)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านพาณิชย์ (e-Commerce)
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (e-Industry)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education)
5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (e-Society)

ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันและกันได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในแง่มุมต่างๆ อาทิเช่น การลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน การสร้างตลาดให้ภาคเอกชนไทย และการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิปัญญาไทย เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีฐานการพัฒนาที่สอดคล้องกับเสาหลักทั้งสามที่นำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ คือการสร้างทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมนวัตกรรม และการรองรับโดยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทสและอุตสาหกรรมสารสนเทศนั่นเอง


เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐ (e-Government)

เป้าหมาย

- ระบบบริหาร (Back office) ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานพัสดุ งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี และงานงบประมาณ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรภายใน ค.ศ. 2004

- ระบบบริการ (Front office) ตามลักษณะงานของหน่วยต่างๆ ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 70 % ภายในปี ค.ศ. 2005 และครบทุกขั้นตอนภายในปี ค.ศ. 2010

เพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบราชการที่มีการบริหารจัดการในการปกครองที่ดี (Good Governance)


5 ยุทธศาสตร์ ของ e-Government

1. วางแผนงานและงบประมาณ
- จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัตการ
- กำกับติดตามการดำเนินงาน
- ประเมินผล
- เพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. จัดและปรับองค์กร
- กำหนดภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
- สร้างความชัดเจนบทบาทขององค์กรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ

3. พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 4 กลุ่ม ให้มีทักษะและความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพิ่มมาตรฐานคุณสมบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการ

4. พัฒนาระบบบริหารภาครัฐ
- จัดให้มีเครือข่ายข้อมูลภาครัฐ
- จัดให้มีมาตรฐานกลางด้านซอฟต์แวร์ภาครัฐ
- มอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. พัฒนาการบริการของภาครัฐ
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และมีคุณภาพ


เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านพาณิชย์ (e-Commerce)

เป้าหมาย

รัฐบาลประกาศนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติภายใน ค.ศ. 2001


5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา e-Commerce

1. ประกาศให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าแห่งชาติ (National Trade
Strategy)
- ผนวกนโยบายและมาตรการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สั่งการให้ทุกกระทรวงร่วมกับภาคเอกชนจัดทำแผนแม่บทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายสาขา

2. สร้างกลไกความเชื่อมั่น (Trust & Confidence)
- เร่งการผ่านกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับในปี ค.ศ. 2001 และที่เหลือใน ค.ศ. 2002
- ทบทวนระบบชำระเงินและการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์

3. ส่งเสริมกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลกระทบสูง
- สนับสนุนให้เกิดโครงการ “สหกรณ์ e-Commerce” ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมให้เกิด e-Tourism อย่างกว้างขวาง
- ส่งเสริม e-Government เพื่อสร้างตลาดให้กับภาคเอกชนผ่าน e-Procurement

4. คุ้มครองผู้บริโภค
- ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้คำนึงถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

5. เสริมสร้าง Team Thailand เพื่อ position ประเทศไทยในกิจการ e-Commerce ในกลุ่ม ASEAN, APEC,WTO


เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (e-Industry)

เป้าหมาย

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้และการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเอกชนภายใน ค.ศ. 2010 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะ


5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (e-Industry)

1. สร้างตลาดกลางสินค้าอุตสาหกรรม (Thailand Exchange)
- ศูนย์ธุรกรรมการซื้อขายของภาคอุตสาหกรรมรายสาขา (Supply Chain) โดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบของ B2B Exchange

2. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Factory)
- ให้คำปรึกษาแก่อุตสาหกรรมและโรงงานที่ต้องการยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กำหนดให้มีมาตรฐานโรงงาน Smart Factory

3. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลการตลาด (Market Intelligence)
- ให้บริการข้อมูลอุปสงค์อุปทานสินค้าและบริการ การจับคู่ กฎระเบียบการนำเข้าส่งออก แนวโน้ม รวมทั้งการตลาดในต่างประเทศ

4. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม สารสนเทศ และอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และซอฟต์แวร์
- เพื่อขยายกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย

5. พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education)

เป้าหมาย

นำระบบการศึกษาไทยเข้าสู่การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ในทศวรรษนี้


5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา e-Education

1. ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างสาระทางการศึกษา (National Program for Digital Content Development)
- ปรับหลักสูตรการเรียนรู้ให้มี IT-Integrated Curriculum ในทุกวิชา
- ระดมการสร้างเนื้อหา (Content) ทางวิชาการในสื่อคอมพิวเตอร์อย่างรีบด่วน
- จัดให้มี National Achive for Digital Learning Content
- ส่งเสริมวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆ

2. สร้างระบบพัฒนาครู (National Teachers’ Training Program) ใน 3 ระดับ
- ผู้บริหารโรงเรียน กรม กระทรวง ให้มีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- ครูทั่วไปให้มีทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสอน
- ครูคอมพิวเตอร์ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถเป็นที่ปรึกษาในโรงเรียนได้

3. สร้างเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (National Education Network)
- จัดระบบบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้มีระบบพี่เลี้ยงและอาสาสมัคร

4. ลงทุนอย่างเป็นขั้นตอนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ลดการนำเข้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
- ส่งเสริมการผลิต การประกอบภายในประเทศ ตลอดจนการใช้ระบบที่มีต้นทุนต่ำ เช่น Network Computer และสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

5. จัดให้มีหน่วยงานกลางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (National Institute of Technology for Education
- มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารงาน
- มีบุคลากรมืออาชีพ


เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (e-Society)

เป้าหมาย

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมดิจิทัลและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในทศวรรษนี้


5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา e-Society

1. ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
- ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 78 ว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
- จัดสรรคลื่นความถี่ให้กับภาคสังคม และภาคการศึกษา

2. เร่งพัฒนาสารสนเทศและภูมิปัญญาไทยที่ประชาชนเข้าถึงได้
- สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน พัฒนาเนื้อหา และความรู้
- จัดให้มีการรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเป็นระบบ

3. พัฒนาบุคลากร ชุมชน และสังคมให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลในทุกชุมชน

4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความสามารถของประชาชน ทั้งในภาคการศึกษาและภาคแรงงาน

5. สร้างความตระหนักให้กับสาธารณะถึงโอกาสและการคุกคาม
- ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตื่นตัวให้สังคมในสาระที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)