~ just web development & e-commerce blog


4/27/08

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจอินเทอร์เน็ตมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ปัญหาที่เกิดในทางปฏิบัติเมื่อใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยการทำสัญญาโอนสิทธิแบบมีเงื่อนไขหรือสัญญาไม่มีชื่อ รวมทั้งข้อที่ควรพิจารณาในกรณีที่คู่สัญญาตกลงที่จะทำสัญญาดังกล่าว


การประกันการชำระหนี้ตามกฎหมายไทยนั้น สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1) การประกันการชำระหนี้โดยตัวบุคคล ที่เรียกว่า การค้ำประกัน ซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่า "บุคคลสิทธิ" หมายถึง เจ้าหนี้มีสิทธิเหนือบุคคลผู้เป็นผู้ค้ำประกันที่จะให้ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำ ประกันเมื่อลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญา เช่น นาย ก. ค้ำประกันนาย ข. ในเรื่องของความเสียหายที่อาจเกิดจากการจ้างงาน หากนาย ข. ก่อให้เกิดความเสียหาย บริษัทก็เรียกให้นาย ก. รับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้ เป็นต้น


2) การประกันการชำระหนี้โดยใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีอยู่ 2 ประเภท คือ การจำนำด้วยสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีการส่งมอบตัวทรัพย์ที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ และการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องมีการจดทะเบียนการจำนอง ผลของการที่เจ้าหนี้รับเอาการประกันการชำระหนี้ด้วยทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการ จำนำหรือจำนอง อันเป็นวิธีที่กฎหมายกำหนด ทำให้เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิตามกฎหมาย คือ สิทธิที่จะบังคับชำระหนี้เอาจากตัวทรัพย์สินที่นำมาใช้เป็นหลักประกันก่อน เจ้าหนี้รายอื่นๆ ในกรณีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้


จากลักษณะดังกล่าว ปัญหาที่เกิดจากการปรับใช้หลักกฎหมายเรื่องการจำนำ จำนอง คือ ทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้ จึงมีปัญหาว่าจะปรับใช้ด้วยวิธีการจำนำหรือจำนอง


ในทางปฏิบัตินั้น คู่สัญญาอาจนำเอาทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ด้วยการทำ สัญญาโอนสิทธิแบบมีเงื่อนไขหรือสัญญาไม่มีชื่ออื่นๆ รูปแบบที่อาจทำกัน คือ คู่สัญญาจะมีข้อตกลงที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาอุปกรณ์ต่างหากหรือเป็นข้อกำหนดหนึ่งในสัญญาหลักที่คู่ สัญญามีต่อกัน


เช่น ก.เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายหนึ่ง กู้ยืมเงินจากธนาคารในวงเงิน 10 ล้านบาท สัญญากู้ฉบับดังกล่าวอาจระบุให้ ก. ต้องโอนเครื่องหมายการค้าของตนให้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าหาก ก. ชำระหนี้ตามสัญญากู้ครบถ้วน ธนาคารก็จะโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกลับคืนมาให้ ก. เช่นเดิม หรืออีกลักษณะหนึ่ง คือ ก. ตกลงว่าหาก ก. ผิดนัดชำระหนี้ ก็ตกลงที่จะโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่ธนาคาร


ทั้งนี้ ในการร่างสัญญาประเภทดังกล่าวนั้น ข้อสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ

1.1 ต้องระบุให้ชัดเจนถึงรายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดที่จะใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ (Identify Assets)

1.2 เจ้าหนี้ต้องตรวจสอบเพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์และสถานะของทรัพย์สินทางปัญญา (Confirm Record Title and the Status of Recorded Rights)

1.3 เจ้าหนี้ต้องตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะใช้เป็นหลักประกัน จากบันทึกทางทะเบียนของทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Review of the Files)

1.4 เจ้าหนี้ต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและกำหนดระยะเวลาต่ออายุของทรัพย์สินทางปัญญาจากลูกหนี้ (Obtain Lists of Renewal date)

1.5 ต้องตรวจสอบและยืนยันความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียน (Verify Validity and Enceability)

1.6 เจ้าหนี้ต้องตรวจสอบว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้น มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ (License Agreement)

1.7 เจ้าหนี้ต้องตรวจสอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันว่ามีหรือไม่ (Pending Litigation)

1.8 เจ้าหนี้ต้องตรวจสอบภาระติดพันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อาจมี ผลกระทบต่อการใช้เป็นหลักประกัน (All Encumbrance Affecting an Interest in the Intellectual Property Assets)


ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำสัญญาดังกล่าว หากใช้วิธีโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ก่อน คือ ปัญหาในเรื่องของภาษีอากร ซึ่งถือว่าการโอนทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 ของประมวลรัษฎากร ที่ต้องนำมาคำนวณในการเสียภาษีเงินได้ ในขณะที่หากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การโอนให้เป็นอีกลักษณะหนึ่ง โดยตกลงว่าลูกหนี้ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้เจ้าหนี้ หากผิดนัดชำระหนี้ข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้ทำให้เจ้าหนี้รายนี้มีบุริมสิทธิ เหนือเจ้าหนี้รายอื่น หากลูกหนี้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ก็ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ทุกรายย่อมมี สิทธิที่จะขอเฉลี่ยทรัพย์ได้เช่นกัน


นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหามูลค่าของหลักประกันที่คู่สัญญาต้องกำหนดมูลค่าของหลัก ประกัน ซึ่งอาจประสบปัญหาในการหาวิธีที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าที่แท้จริง


ดังกล่าวนี้ การที่เจ้าหนี้จะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้นั้น ก็พึงต้องระวังประเด็นทางกฎหมายดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ของตนต้องเสื่อมถอยไป และการที่รัฐจะส่งเสริมให้มีการนำเอาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกัน การชำระหนี้นั้น นอกเหนือจากการพิจารณาถึงตัวบทกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ก็ควรต้องพิจารณาถึงขั้นตอนและปัญหาในทางปฏิบัติโดยละเอียด เพื่อให้การนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ เกิดประโยชน์สูงสุดสมตามเจตนารมณ์ทุกฝ่าย

4/24/08

Common SSH Commands - Linux Shell Commands

Common SSH Commands or Linux Shell Commands,
ls : list files/directories in a directory, comparable to dir in windows/dos.
ls -al : shows all files (including ones that start with a period), directories, and details attributes for each file.

cd : change directory · · cd /usr/local/apache : go to /usr/local/apache/ directory
cd ~ : go to your home directory
cd - : go to the last directory you were in
cd .. : go up a directory cat : print file contents to the screen

cat filename.txt : cat the contents of filename.txt to your screen

chmod: changes file access permissions
The set of 3 go in this order from left to right:

0 = --- No permission
1 = --X Execute only
2 = -W- Write only
3 = -WX Write and execute
4 = R-- Read only
5 = R-X Read and execute
6 = RW- Read and write
7 = RWX Read, write and execute


Usage:
chmod numberpermissions filename

chmod 000 : No one can access
chmod 644: Usually for HTML pages
chmod 755: Usually for CGI scripts


chown: changes file ownership permissions
The set of 2 go in this order from left to right:
USER - GROUP

chown root myfile.txt : Changes the owner of the file to root
chown root.root myfile.txt : Changes the owner and group of the file to root


tail : like cat, but only reads the end of the file
tail /var/log/messages : see the last 20 (by default) lines of /var/log/messages
tail -f /var/log/messages : watch the file continuously, while it's being updated
tail -200 /var/log/messages : print the last 200 lines of the file to the screen

more : like cat, but opens the file one screen at a time rather than all at once
more /etc/userdomains : browse through the userdomains file. hit Spaceto go to the next page, q to quit

pico : friendly, easy to use file editor
pico /home/burst/public_html/index.html : edit the index page for the user's website.


File Editing with VI ssh commands
vi : another editor, tons of features, harder to use at first than pico
vi /home/burst/public_html/index.html : edit the index page for the user's website.
Whie in the vi program you can use the following useful commands, you will need to hit SHIFT + : to go into command mode

:q! : This force quits the file without saving and exits vi
:w : This writes the file to disk, saves it
:wq : This saves the file to disk and exists vi
:LINENUMBER : EG :25 : Takes you to line 25 within the file
:$ : Takes you to the last line of the file
:0 : Takes you to the first line of the file

grep : looks for patterns in files
grep root /etc/passwd : shows all matches of root in /etc/passwd
grep -v root /etc/passwd : shows all lines that do not match root

ln : create's "links" between files and directories
ln -s /usr/local/apache/conf/httpd.conf /etc/httpd.conf : Now you can edit /etc/httpd.conf rather than the original. changes will affect the orginal, however you can delete the link and it will not delete the original.


last : shows who logged in and when
last -20 : shows only the last 20 logins
last -20 -a : shows last 20 logins, with the hostname in the last field

w : shows who is currently logged in and where they are logged in from.
who : This also shows who is on the server in an shell.

netstat : shows all current network connections.
netstat -an : shows all connections to the server, the source and destination ips and ports.
netstat -rn : shows routing table for all ips bound to the server.

top : shows live system processes in a nice table, memory information, uptime and other useful info. This is excellent for managing your system processes, resources and ensure everything is working fine and your server isn't bogged down.
top then type Shift + M to sort by memory usage or Shift + P to sort by CPU usage

ps: ps is short for process status, which is similar to the top command. It's used to show currently running processes and their PID.
A process ID is a unique number that identifies a process, with that you can kill or terminate a running program on your server (see kill command).
ps U username : shows processes for a certain user
ps aux : shows all system processes
ps aux --forest : shows all system processes like the above but organizes in a hierarchy that's very useful!

touch : create an empty file
touch /home/burst/public_html/404.html : create an empty file called 404.html in the directory /home/burst/public_html/

file : attempts to guess what type of file a file is by looking at it's content.
file * : prints out a list of all files/directories in a directory

du : shows disk usage.
du -sh : shows a summary, in human-readble form, of total disk space used in the current directory, including subdirectories.
du -sh * : same thing, but for each file and directory. helpful when finding large files taking up space.

wc : word count
wc -l filename.txt : tells how many lines are in filename.txt

cp : copy a file
cp filename filename.backup : copies filename to filename.backup
cp -a /home/burst/new_design/* /home/burst/public_html/ : copies all files, retaining permissions form one directory to another.
cp -av * ../newdir : Copies all files and directories recurrsively in the current directory INTO newdir

mv : Move a file command
mv oldfilename newfilename : Move a file or directory from oldfilename to newfilename

rm : delete a file
rm filename.txt : deletes filename.txt, will more than likely ask if you really want to delete it
rm -f filename.txt : deletes filename.txt, will not ask for confirmation before deleting.
rm -rf tmp/ : recursively deletes the directory tmp, and all files in it, including subdirectories. BE VERY CAREFULL WITH THIS COMMAND!!!

TAR
: Creating and Extracting .tar.gz and .tar files
tar -zxvf file.tar.gz : Extracts the file
tar -xvf file.tar : Extracts the file
tar -cf archive.tar contents/ : Takes everything from contents/ and puts it into archive.tar
gzip -d filename.gz : Decompress the file, extract it

ZIP Files: Extracting .zip files shell command
unzip file.zip


Firewall - iptables commands
iptables -I INPUT -s IPADDRESSHERE -j DROP : This command stops any connections from the IP address
iptables -L : List all rules in iptables
iptables -F : Flushes all iptables rules (clears the firewall)
iptables --save : Saves the currenty ruleset in memory to disk
service iptables restart : Restarts iptables

Apache Shell Commands
httpd -v : Outputs the build date and version of the Apache server.
httpd -l : Lists compiled in Apache modules
httpd status : Only works if mod_status is enabled and shows a page of active connections
service httpd restart : Restarted Apache web server

MySQL Shell Commands
mysqladmin processlist : Shows active mysql connections and queries
mysqladmin drop databasenamehere : Drops/deletes the selected database
mysqladmin create databasenamehere : Creates a mysql database

Restore MySQL Database Shell Command
mysql -u username -p password databasename <> : Restores a MySQL database from databasefile.sql

Backup MySQL Database Shell Command
mysqldump -u username -p password databasename > databasefile.sql : Backup MySQL database to databasefile.sql
kill: terminate a system process
kill -9 PID EG: kill -9 431
kill PID
EG: kill 10550
Use top or ps ux to get system PIDs (Process IDs)

EG:

PID TTY TIME COMMAND
10550 pts/3 0:01 /bin/csh
10574 pts/4 0:02 /bin/csh
10590 pts/4 0:09 APP

Each line represents one process, with a process being loosely defined as a running instance of a program. The column headed PID (process ID) shows the assigned process numbers of the processes. The heading COMMAND shows the location of the executed process.

Putting commands together
Often you will find you need to use different commands on the same line. Here are some examples. Note that the | character is called a pipe, it takes date from one program and pipes it to another.
> means create a new file, overwriting any content already there.
>> means tp append data to a file, creating a newone if it doesn not already exist.
< send input from a file back into a command.

grep User /usr/local/apache/conf/httpd.conf |more
This will dump all lines that match User from the httpd.conf, then print the results to your screen one page at a time.

last -a > /root/lastlogins.tmp
This will print all the current login history to a file called lastlogins.tmp in /root/

tail -10000 /var/log/exim_mainlog |grep domain.com |more
This will grab the last 10,000 lines from /var/log/exim_mainlog, find all occurances of domain.com (the period represents 'anything',
-- comment it out with a so it will be interpretted literally), then send it to your screen page by page.

netstat -an |grep :80 |wc -l
Show how many active connections there are to apache (httpd runs on port 80)

mysqladmin processlist |wc -l
Show how many current open connections there are to mysql


How To: Import & Export a MySQL Database via SSH

A tutorial to show how to Import and Export large MySQL Database via SSH (shell access)


Step 1: Download SSH Client

In order to login to your server via SSH, you will need to download some software to allow you to do this. There are many packages available, but one of the most widely used is Putty - and that is the package that we will be using here. Visit this page and download the version of putty.exe suited to your system.

Once downloaded, it does not need to be installed, simply run the exe file when you wish to use it.


Step 2: Connecting to the Server

When you start the program, you will be presented with a basic configuration screen. You will need to enter in the address of the server and the method being used to connect, as in the example below, and press the open button to start off the connection to the server.

The next screen will ask you to enter your username, do that and press enter. You will then be prompted for a password - input that and press enter again, and all being well you should then be logged in and see a screen like this:Step 3: Exporting the Database

Now we want to create a "dump" of the database. What this will do is copy all of the data in the database to a text file saved in a location that you choose on the server.

You need 4 pieces of Information to be able to do this:

* Database Name (db_username)
* Database Username (db_name)
* Database Password
* Server PATH that you would like the exported file to be saved to

Once you have got all this information, we can begin the export process.

You will need to enter the following line of code into the putty window. (you can paste text into the putty window by right clicking if you wish):

mysqldump -u db_username -p db_name > /path/to/backup.sql


Replace the db_username and db_name with the Username and Name of the Database you wish to backup - and the edit the path to match that of your server, to specify where you would like the file saved.

In the example below, the following data has been used:

* db_username: adforums_forum
* db_name: adforums_forum
* path: /home/adforums/public_html/backup/example.sql

Once the line above has been typed in, press enter - you will then be prompted for the password, as in the example below:

Enter the database password, then there will be a short delay whilst the database is exported, when complete you will be presented with a screen like this:Step 4: Downloading the Database Dump

The database has now been exported to the server, and a .sql file will have been created in location on the server that was specified above. To get a copy of the backed up file, using your FTP program, navigate to the location of the file on your server and you should then see it listed:

You can then download this file to your computer. If the file is saved in a publicly accessible directory then after downloading it you should delete the file from the server, as anyone would then be able to come along and download a full copy of your database.Step 5: Importing the Saved Database

Okay, will now take you through the process of importing a backed up .sql file back into the database. This backup may be created using phpmyadmin, through the Invision Power Board Admin CP or via SSH as stated above, it doesn't matter how it was created, can still be imported this way.

You will need to upload the file to the server via FTP and note the path to that file, and then logon to the server as described above in step two.

As above, you will need 4 pieces of information:

* Database Name (db_username)
* Database Username (db_name)
* Database Password
* Server PATH of the location of the .sql file

Once you have all of this information, we can begin the import process.

You will need to enter the following line of code into the putty window. (you can paste text into the putty window by right clicking if you wish):

mysql -u db_username -p db_name < /path/to/backup.sql

In the example below, the following data has been used:

* db_username: adforums_forum
* db_name: adforums_test
* path: /home/adforums/public_html/backup/example.sql

Input the line of code above (after editing to match your database details) and press enter, enter your database password at the prompt and press enter once again.

There will be a short delay whilst the data is imported into the database, and when completed will be presented with a screen like this:

The data should now have been imported into the database. If the .sql file is saved in a publicly accessible directory then after downloading it you should delete the file from the server, as anyone would then be able to come along and download a full copy of your database.

Hope This will help you if you are seeking this kind of information.


Thanks
Babor [http://aminulbabor.blogspot.com/2008/01/how-to-import-export-mysql-database-via.html]

How To: Transfer your PuTTY settings between computers

PuTTY is tops on the short list of applications I install first on any Windows machine. Over the years I've used PuTTY, I've installed it on a huge number of computers but I've always had one complaint; There isn't a configuration file I can backup or move to a new machine.

Getting all the little comfort settings correct for each SSH connection can be a pain. The third time you set emulation, keys, encryption type, etc. for each machine you regularly access, you lose patience. The fifth time you find yourself re-entering settings you might do what I did, find a better way.
Moving PuTTy settings between computers is an easy task once you know what's involved. We'll find the registry keys where PuTTy stores its configuration information and export them to a file. We'll then use that file we've made to import our configuration on the target machine.

Exporting Your PuTTy Configuration

Putty stores its settings in the Windows registry. To save a backup of your Putty settings, you'll need to export this registry key to a file.

HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham

(Simon Tatham is the original developer responsible for PuTTy)

1. Click Start->Run and type "RegEdt32" in the "Open" dialog. Click "Ok"2. One RegEdt32 starts, you'll be presented with an application which looks something like:3. Press "Ctrl+F" to bring up the Find dialog. Enter the name of the key, "SimonTratham" in the "Find What" field, and make sure only "Keys" is checked in the "Look At" section of the dialog. Finally, click "Find Next"4. The search may take a while, reminding us that the Windows Registry is a large and mysterious place where dragons be. Let's use these few seconds to reflect on the fact that you should never, ever, never change things in the registry unless you are absolutely, positively, totally, completely, 100% dead sure that you know exactly what you're doing. When the search completes we'll see the key name for which we're looking.5. Click File->Export. Give your file an appropriate name like, "putty.reg" and click "Save"


6. We're done! Save the putty.reg file somewhere safe. The file doesn't contain any passwords or actual SSH key values so, it's relatively safe from prying eyes. Still, it does contain your configuration and that kind of data is a private matter.

Importing Your PuTTy Configuration

To import your saved PuTTy configuration on any other Windows computer simply copy your exported registry key, right click on the file and click "Merge"Windows will ask you for confirmation that you want to import this set of registry values. We know this file is safe, because we created it but, you should never import registry information from an unknown source.


That's all you need to know about moving your PuTTy configuration from one machine to another. This can be really useful information when upgrading to a new PC or, if you're an office IT guy where your users all have a standard list of servers they need to connect via SSH, you can create a reference configuration on once machine and "share" it between every computer in the office.

Save $100 in 5 Minutes Backing Up Your Web Site?

Here's an easy way to backup your web site's files and
database (worth thousands of dollars, no doubt) that costs
$0 to learn and perform. It only takes seven easy steps.


You don't need to know a lot about how to use Unix or how to
use databases like mySQL. The only real tool you need is a
telnet client. Also, you need to know a few commands which
I'll show you now. (You could even write the commands I'm
about to give you on a cheatsheet.)


STEP 1: CONNECT & GET IN THE RIGHT FOLDERThe web host you're trying to back up needs to allow shell
access (most do these days).


If you have a Windows computer, download a program called
"PuTTY" which you can use to login in your web host's shell.
Search for "putty ssh" on Google or get it here:
http:/ he.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe


Open up PuTTY and at the top type in your hostname (your web
site address without the http or www, just "yourname.com").
Your web host either uses SSH or telnet, first try logging
in using SSH and if it won't connect try it using Telnet.
Click the "Open" button at the bottom to connect.


When it connects you will be asked for your account's
username, and after you enter that, it will ask for your
password. If these both take, you'll see a command prompt
of sorts. What you have to do is browse to the document
root, depending on your host it's usually a folder like
"public_html" or "wwwroot".


If the wwwroot or public_html folder has more folders inside
of it, in the form of yourdomain.com, don't browse into them
yet, just stay in the folder you're in.


Browsing in the Unix command prompt is just like DOS, to
view a folder type "dir" or "ls", and to go into a certain
folder type "cd foldername". If you messed up you can type
"cd .." to move up one level.STEP 2: BACK-UP THE DATABASE


The first step if you're backing up a site is to dump your
mySQL database. To do this obviously you need the mySQL
username and password you want to back up. If your mySQL
username is "myuser" and the mySQL password is "mypassword",
you'd type:


mysqldump -umyuser -pmypassword -A > dump.sql


mysqldump is the program we run to dump the database into a
file, then we type "-u" followed by the username (no spaces)
and "-p" followed by the password (also no spaces). The
uppercase "-A" tells the program we want to dump every
database this user has access to. It MUST be an uppercase
A.


The ">" afterwards says we want to put this program's output
into a file (otherwise it would show up on the screen) and
"dump.sql" is the name of the file we're going to dump to.


This may take a while depending on the size of your
database. Be patient. Once you have a command prompt
again, it's done.


If you don't have root on your server, it may show databases you don't have access to. What you'll have to do here is "force" mysqldump to keep doing the backups even if it gets error messages. The flag for "force" is "-f".


mysqldump -umyuser -pmypassword -Af > dump.sqlSTEP 3: BACK-UP YOUR FILES


Now you can put everything into one big file, which you can
easily move over to the new host in one go, instead of one
at a time. Unix doesn't let you create Zip files, but you
can create a TAR (Tape Archive) which just rolls a bunch of
files together without any sort of compression.


To create your TAR archive, type:


tar -cvf dump.tar *


The "-c" tells the program to create a new TAR archive, the
"v" following right after says to be verbose, in other
words, give us the name of every file that's being added to
the archive. "f: means we're saving this to a file, as
opposed to showing it on the screen (you'd just see junk).


"dump.tar" is the name of the file we want to save into, and
the "*" means we want to put everything into this TAR
archive -- files, folders, everything.


You may get some sort of warning about not adding dump.tar
to the archive, that's no big deal because we don't want
this file to add itself.


Your files are backed up. At this point it's time to move
things over to the next host. There's a way we can do this
without you having to download the whole thing, and
re-upload it.STEP 4: ARRANGE YOUR FILE FOR PICKUP


Remember how I said when you were in "wwwroot" or
"public_html" not to browse into the folder containing a
domain name? Well now it's time to move that dump over into
one of them so it can be picked up.


If one of your folders is, say, yourdomain.com, type:


mv dump.tar yourdomain.com


This moves "dump.tar" into the folder "yourdomain.com".STEP 5: MOVE THE NEW FILE OVER


Login to your new host. Browse to its "wwwroot" or
"public_html" folder.


Most hosts include a program called "wget" which works sort
of like a browser in that you give it a URL to pick-up that
it loads. Only this browser also saves the file you want to
load.


If your old host was at yourdomain.com, you'd just type:


wget http://www.yourdomain.com/dump.tar


This will load that URL and save it as "dump.tar". You'll
probably see some sort of progress indicator as it goes.STEP 6: DECOMPRESSING THE FILE


Once you have the file, you use that same TAR program to
decompress it. Type:


tar -xvf test.tar


The "v" and "f" are still there, but instead of "c" (create)
we use "x" (extract). This will unpack each file and let us
know which one it's working on.STEP 7: RESTORING THE MYSQL DATABASE


Before you can put the mySQL dump back into the database,
you have to go into this new web host's control panel and
create blank databases with the same names as you had
before.


You also have to create a mySQL user and make sure that user
has access to all those databases you've created.


Once that's done find the dump.sql that was unpacked with
all of the other files.


Instead of using the program "mysqldump" to dump the files,
we use the program "mysql" which let's us put commands into
the database. That's basically what a dump is, a file full
of commands that, when run, will recreate the old database
exactly.


This time we don't type in the database name right away. To
get into mySQL from the command prompt, type:


mysql -umyuser -pmypassword


Where "myuser" and "mypassword" are your mySQL username and
password. Once you're in you'll get kind of a weird looking
prompt. All you have to do at this point is type:


source dump.sql


This says, open up the file dump.sql, read through it and do
whatever it says to do in that file. You will see a bunch
of lines telling you a command has been entered (0 Rows
Affected, 1 Rows Affected, something like that).


If everything goes smoothly, type "quit" and you will be
back in the shell.


You've just moved one site (or a bunch of sites) over from
one host to another in about 5 minutes.

About the Author

Article by Robert Plank

Want to pick up more useful PHP and programming skills,
even if you aren't "the programming type"?
Subscribe here -- http://jumpx.com/newsletter

4/23/08

ไมโครซอฟท์ SMSOfficer ตัวเสริมใหม่ของ Outlook 2007

ยุคนี้เป็นยุคของการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดนจริงๆ เมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้ว หากเราจะติดต่อสื่อสารกัน วิธีที่นิยมที่สุด คงหนีไม่พ้น จดหมาย แต่โลกเราก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ จนถึงยุคนี้ เป็นยุคของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม อีเมลล์ และอีกรูปแบบหนึ่งที่ฮอตฮิตมาก ได้แก่ การส่งข้อความสั้นผ่านมือถือ ที่เราเรียกว่า SMS นั่นเอง


ทางไมโครซอฟท์จึงไม่รอช้า ปล่อย ปลั๊กอิน เสริมของ Outlook 2007 โปรแกรมรับส่งอีเมลล์ชื่อดังของค่ายตนเอง โดยปลั๊กอินตัวนี้ มีชื่อว่า SMSOfficer เป็นปลั๊กอินเสริมที่ทำให้เราสามารถส่ง SMS ถึงโทรศัพท์มือถือ ได้ง่ายๆด้วยOutlook 2007 เรียกได้ว่า เพิ่มความสามารถ จากการรับส่งอีเมลล์ มาเป็น ส่ง sms ผ่านมือถือ และยังทำให้เราสามารถรับข้อความ sms จากเพื่อนๆเรา ด้วย Outlook 2007 อีกด้วย


หลักการทำงานของ SMSOfficer เริ่มต้นทำงานเมื่อเราส่ง sms ด้วย Outlook 2007 ที่ติดตั้ง SMSOfficer ข้อความ SMS ที่เราส่งไปนี้ จะส่งผ่านSMSofficer Server ไปยังมือถือปลายทางที่เราต้องการส่ง SMS ไปถึง แต่มีข้อแม้ว่า มือถือเครื่องนั้น ต้องมี Outlook 2007 ด้วย อย่างเช่น สมาร์ทโฟนทั้งหลาย


โดยในขณะนี้ การให้บริการรับส่ง sms ผ่าน Outlook 2007 ด้วยปลั๊กอินเสริมตัวนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ผู้ใช้บริการ paypal อาจประสบปัญหาใช้ gmail ในการจัดการธุรกรรมไม่ได้

เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานับตั้งแต่วันอังคารที่ 15 เมษายน ผู้ที่ใช้ Gmail ในการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ของ Paypal ต่างประสบปัญหาไม่ได้รับ email จาก paypal เนื่องจาก server ของ gmail นั้นทำการบล็อกอีเมลล์ที่ส่งมาจาก paypal โดยอัตโนมัติ ทำให้มีผู้ร้องเรียนไปทาง google เป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหานี้ทำให้ผู้ใช้บริการ paypal ไม่สามารถแก้ไข password สมัครใช้บริการรวมถึงรับอีเมลล์ยืนยันการทำธุรกรรมจากทาง paypal ได้


ทาง Google จึงออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าปัญหานี้เกิดจากการจำกัดผู้ใช้ของเซิฟเว่อ ที่เกิดขึ้น โดยตอนนี้ทางทีมงานของ google กำลังแก้ปัญหานี้อยู่อย่างเร่งด่วน คาดว่าคงใช้เวลาไม่นานในการแก้ปัญหานี้อย่างเรียบร้อย และ google ยังกล่าวขอโทษผู้ใช้บริการ gmail ที่ประสบปัญหาดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย


เอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับผู้ที่ใช้ gmail ในการใช้บริการ paypal เพราะว่าทาง google กำลังแก้ปัญหานี้อยู่อย่างเร่งด่วนครับ

Google ทำเก๋ จับ Youtube ยัดใส่ Google Maps

เวลาเราจะไปที่ไหนสักแห่งแต่ไม่ชินกับเส้นทางนั้น สิ่งจำเป็นเลยที่เราต้องพกไป นั่นคือแผนที่ โดยแผนที่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางหรือหาสถานที่ใดสักแห่ง มานานแล้วแต่ในยุคปัจจุบันเห็นทีว่าแผนที่กระดาษแบบเก่าๆ คงจะล้าสมัยไปแล้ว ตั้งแต่ Google ได้เปิดตัว Google maps บริการแผนที่ออนไลน์ที่เราสามารถ ค้นหาแผนที่ได้จากทั่วทุกมุมโลก


นอกจากบริการ Google maps ที่เป็นบริการยอดอิตของกูเกิลแล้ว ยังมีอีกบริการหนึ่งที่ยอดฮิตติดลมบนมากๆ ของกูเกิล ได้แก่ Youtube บริการแชร์คลิปวิดีโอ แม้กูเกิลจะไม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม Youtube ขึ้นมา แต่ตอนนี้ Youtube คือส่วนหนึ่งของ Google ไปแล้วโดย Youtube ทำกำไรและผลตอบแทนให้กับกูเกิลอย่างมากมายมหาศาล ซึ่งเห็นได้จากจำนวนคลิปวิดีโอและจำนวนผู้ชมที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน


กูเกิลเล็งเห็นถึงความสำคัญของบริการทั้งสองตัวนี้ จึงออกฟีเจอร์ใหม่ ของ Google maps ที่นำความสามารถของทั้ง 2 บริการนี้มารวมกัน ซึ่งเมื่อเราค้นหาแผนที่จาก Google maps นั้นถ้าสถานที่หรือตำแหน่งนั้นมีคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องอยู่ใน Youtube จะถูกแสดงขึ้นมาในแผนที่ด้วย นับได้ว่าเป็นความสามารถที่เหมาะสำหรับใช้ในเชิงธุรกิจ อย่างเช่น ใช้ในการแนะนำธุรกิจของตนสถานที่ต่างๆ ถ้าท่านผู้อ่านยังมองไม่เห็นภาพมีตัวอย่างให้ดูด้วย เป็นตัวอย่างของร้านเบเกอรี่ idreamofcake เมือง ซานฟาสซิสโก สหรัฐอเมริกา เมื่อเราค้นหาแผนที่ของร้านเบเกอรี่นี้แล้วเราจะพบกับคลิปวิดีโอ แนะนำร้านนี้ด้วย


ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ http://maps.google.com
ถ้าหากจะกล่าวว่า กูเกิลไม่มีวันตาย ก็คงไม่แปลกนัก เพราะกูเกิล ไม่เคยหยุดพัฒนาจริงๆ


ที่มา : http://www.techcrunch.com/

Ask.com ยอมแพ้ Google แล้ว

Ask.com...Search Engine อันดับ 5 ของอเมริกา ตัดสินใจยอมแพ้ ยักษ์ใหญ่ Google แล้ว หลังจาก ต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ ในวงการ search engine มานาน แต่ก็ไม่มีทางที่เอาชนะได้เลย โดย Ask.com จะทำการปลดพนักงานออก 40 คน คิดเป็น 8 % ของพนักงานทั้งหมด ซึ่ง Ask จะกลับไปสู่รูปแบบเดิมของตน นั่นก็คือการให้บริการคำตอบในเรื่องของ คำถามทั่วๆ ไป เช่น งานอดิเรก ตำราอาหาร บันเทิง สุขภาพ


Ask.com หลายคนในประเทศไทยอาจไม่ค่อยรู้จักมากนัก แต่ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็น search engine รายใหญ่พอสมควร รั้งอันดับ 5 ของอเมริกา และ มีส่วนแบ่งตลาด 4.5 % ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับกูเกิล ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 58.5 % แต่ว่า Ask นั้นมีกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิงแม่บ้าน ทั่วอเมริกา


ในปี ค.ศ. 1996 เป็นจุดเริ่มต้นของ Ask.com พร้อมกับจุดประสงค์เริ่มแรกเลยคือเป็นเว็บที่ให้บริการ ค้นหาคำตอบ แต่หลังจากนั้นก็ได้ผันตัวเองมาเป็น search engine อย่างเต็มตัวเพื่อแข่งกับ Google แต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้

Firebug can make Gmail slow

For the best Gmail performance, we suggest disabling Firebug for www.google.com.
Windows or Linux Users
To disable Firebug:

 1. Click the green or red icon in the bottom right corner of the browser window to open Firebug.
 2. Click the bug icon in the top left corner of Firebug and select 'Disable Firebug for mail.google.com.'


If you'd like to keep Firebug running, you may improve Gmail performance by following these steps:

 1. Click the green or red icon in the bottom right corner of the browser window to open Firebug.
 2. Click the Console tab.
 3. Select Options.
 4. Uncheck Show XMLHttpRequests.
 5. Click the Net tab.
 6. Select Options.
 7. Check Disable Network Monitoring.

Mac Users

To disable Firebug:

 1. Click the green or red icon in the bottom right corner of the browser window to open Firebug.
 2. Click the bug icon in the top left corner of Firebug and select 'Disable Firebug for mail.google.com.'

If disabling Firebug for Gmail doesn't improve performance results, you may have to entirely disable Firebug.

4/19/08

TheWorld Browser
Why choose TheWorld Browser?

TheWorld Browser provides a fast, safe, and easy way to browse the Web. It will revolutionize your internet experience with many useful features that other browsers don't provide. Give it a try, we guarantee our browser is 100% malware free.FEATURES

Multi-threaded frame.
TheWorld Browser version 2.0 is among the first multi-threaded frame browser in the world (the first is Internet Explorer 7.0), the multi-threaded window frame can prevent the web pages from freezing.


Intelligent Ad blocking + Blacklist filter.
TheWorld can block popup ad. and float ad. automatically.
TheWorld can block popups and float ads automatically. You can also use a blacklist to filter ads. The blacklist filter works from lower level of HTTP protocol, with regular expression so that you can filter out anything you want.


Web page mute.
TheWorld is the first browser that can disable a web page's sound with one click.


Powerful Tools
Powerful Tools Built in tools like: Flash filter, unlock page script limited, zoom, Proxy quick switching, Auto complete, Quick media saver, Privacy guard, Mouse gestures, Custom hotkeys and Drag & drop support, make TheWorld one of the most powerful browsers around.


Safer.
TheWorld Browser has built-in safe guards that will protect you while surfing.Built-in Download Manager.
Which consists of multi-thread download, resumable download, with intuitive download management.


Skins and plugins.
TheWorld Browser supports skins and plugins, we have hundreds of skins and plugins to customize the way you browse. TheWorld has native support for Internet Explorer's plugins as well.คู่มืออินเตอร์เน็ตสำหรับผู้บริหาร

คู่มืออินเตอร์เน็ตสำหรับผู้บริหารที่มา: http://www.ex-mba-ku.org/article/detail.php?question_id=7297&topic_id=70

4/11/08

Safari 3.1 เว็บบราวเซอร์ไวสุดในโลก

แอปเปิ้ลปล่อย Safari 3.1 เว็บบราวเซอร์ที่เร็วที่สุดในโลก ใช้ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการของแมคและพีซี

คุณสมบัติ เด่นของ Safari 3.1 คือสามารถโหลดหน้าเว็บได้เร็วกว่า IE7 ถึง 1.9 เท่าและเร็วกว่า Firefox 2 ถึง 1.7 เท่า เล่น Java Script ได้เร็วกว่าบราวเซอร์อื่นๆถึง 6 เท่า Safari 3.1 เป็นบราวเซอร์แรกของโลกที่รองรับ CSS Animations รวมถึงแท็กวีดีโอใหม่และคลิปเสียงใน HTML 5 นอกจากนี้ยังมีลูกเล่นเด่นๆ อาทิ Drag-and-drop บุ๊คมาร์ค Easy-to-organize แท็บ built-in RSS reader ที่สแกนข่าวสารและข้อมูลใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรองรับ CSS Web Fonts ได้

สามารถหาดาวน์โหลด Safari 3.1 ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์เว็บแอปเปิ้ล
www.apple.com/safari สำหรับผู้ที่ใช้แมค สามารถอัพเดท Safari ผ่าน Software Update ได้เลย

กราฟเปรียบเทียบที่ทาง Appple เอามาโชว์ให้เห็นกันจะๆหากต้องการปรับ Font ให้ไปที่ View >> Preference แล้วลองปรับค่าการแสดงผลตามภาพนะครับ
ครับ

ผล จาการทดสอบ Speed การทำงานเร็วตามที่คุยจริงๆ แต่ก็ไม่ทิ้งห่าง Firefox มากนัก การทำงานบางอย่างยังมี Bug อยู่บ้าง เช่นการแสดงผลในการ โพสข้อความต่างๆ Font จะดูแตกต่างจากบน IE มาก ภาพจะออกนวลๆ แต่ก็เป็นอารมณ์ใหม่ ที่ให้ความรู้สึกคนใช้ Windows ได้ดีข่าว : CyberBiz

4/10/08

ไม่ต้องมีบัตรเครดิต ก็ซื้อสินค้าบน eBay ได้

A4.jpg


เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ


1. ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเป็นลูกค้า K-Web Shopping Card อยู่จนถึงวันที่ได้รับรางวัลเท่านั้น
2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ใช้จ่ายผ่าน K-Web Shopping Card ที่ eBay ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2551 โดยมียอดสะสมตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป เฉพาะรายการซื้อสินค้าที่สำเร็จและไม่มีรายการทักท้วงเท่านั้น
3. สำหรับการสมัครเป็นผู้ขายบน eBay จะต้องเป็นผู้ขายรายใหม่ที่ได้รับ Paypal Verified และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.shopping.co.th/KBank โดยดำเนินการประกาศขายสินค้าตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2551 เท่านั้น
4. ทาง eBay จะเป็นผู้คืนเงินเข้าบัญชี Paypal ของลูกค้าโดยตรงไม่ผ่านธนาคาร
5. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.kasikornbankgroup.com / สอบถามรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ K-Contact Center โทร. 0 2888 8888
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น (แยกกันระหว่างการซื้อและการขาย)
7. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ / แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี เพื่อการประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ภาพถ่ายผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร สามารถนำไปใช้เผยแพร่ในการประชาสัมพันธ์ได้
11. พนักงานของธนาคารกสิกรไทย / พนักงานของบริษัท / ตัวแทนบริษัทโฆษณา และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคนี้

ที่มา : http://www.kasikornbank.com/portal/site/KBank/menuitem.acc175140205499b70dd8a51658f3fa0/?vgnextoid=e9efa49362219110VgnVCM1000007102a8c0RCRD&vgnextfmt=print

ค่ายพีซีพร้อมลุยโน้ตบุ๊ค 3 จี ในเมืองไทยทางเลือกใหม่อุปกรณ์สื่อสารนโยบาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่ "ไฟเขียว" กระตุ้นให้ผู้นโยบาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่ "ไฟเขียว" กระตุ้นให้ผู้บริการมือถือขยับการลงทุนสู่เทคโนโลยี HSDPA หรือ 3จี นอกจากจะช่วยสร้างรายได้บริการข้อมูลให้โอเปอเรเตอร์แล้ว ยังสร้างธุรกิจต่อเนื่องแก่ผู้ผลิตโน้ตบุ๊ค ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ ทั้งเอเซอร์ เอชพี โตชิบา ฟูจิตสึ ต่างเตรียมนำเข้าเครื่องรุ่นใหม่รองรับ 3จี พร้อมทดสอบร่วมกับโอเปอเรเตอร์
ฟากนักวิเคราะห์จากไอดีซี ระบุตลาดโน้ตบุ๊ค 3จีจะยังไม่หวือหวา เพราะต้องอาศัยเครือข่ายที่ครอบคลุม ราคาจูงใจ และต้องลงทุนอุปกรณ์เพิ่มต่ำ

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเอเซอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อมือถือ 3จี เข้ามาทดสอบระบบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า จะทำตลาดพ่วงเป็นโปรโมชั่นไปกับโอเปอเรเตอร์ หรือจะทำตลาดแยก

อย่างไรก็ตาม เขาเชื่อว่า หากนำโน้ตบุ๊ค 3จีเข้ามาแล้ว ผู้ใช้จะยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายเอดจ์ หรือดาต้าเน็ตเวิร์คเดิม และเมื่อราคาปรับลดลงมา ก็จะทำให้ตลาดนี้มีผู้ใช้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ขณะที่ นายปวิณ วรพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอชพี กล่าวว่า บริษัทพร้อมจะนำโน้ตบุ๊คที่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 3จีเข้ามาทำตลาดทันที เพราะมีสินค้าที่จำหน่ายอยู่แล้วทั้งในยุโรปและอเมริกา ซึ่งจะคัดเลือกบางรุ่นที่เหมาะสมกับตลาดไทย โดยน่าจะอยู่ระดับราคาสูงกว่า 4 หมื่นบาทขึ้นไป
"เชื่อ ว่าการใช้โน้ตบุ๊ค 3จีก็เหมือนช่วงที่นำมือถือ 3จีเข้ามาทำตลาดไทย ซึ่งจำกัดอยู่ที่รุ่นระดับบน ก่อนกระจายออกไประดับกลาง และจะเห็นโน้ตบุ๊คเครื่องเดียวที่จะเชื่อมต่อ 3จีและไวแม็กซ์ด้วย และเมื่อมีเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ จะช่วยลดปัญหาช่องว่างดิจิทัล โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อประชากรของไทยก็ยังต่ำอยู่ระดับ 10% เท่านั้น" นายปวิณ กล่าว

นายปรีชา ศรีสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายขายองค์กร บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็มส์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทเตรียมนำโน้ตบุ๊คที่รองรับเทคโนโลยี 3จี เข้ามาทำตลาดไทยทันทีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ โดยจะจำหน่ายระดับราคา 4-5 หมื่นบาท

ปัจจุบัน บริษัทมีโมเดลที่รองรับ 3จีหลากหลาย ที่ตลาดญี่ปุ่น และยุโรป แต่จำเป็นต้องเลือกสินค้าให้เหมาะสมต่อความต้องการของไทย ซึ่งเชื่อว่าโน้ตบุ๊คระดับราคาที่กล่าวจะผลักดันยอดจำหน่ายในไทยได้มาก ส่วนสินค้ากลุ่มอื่นๆ จะเข้ามาช่วยขยายฐานได้ในอนาคต

นายถกล นิยมไทย ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเทคโนโลยี บริษัทโตชิบา (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีแท็ปเล็ตพีซี "Portege R400" ที่นำเข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีเอชเอสดีพีเอ (HSDPA) อยู่แล้วโดยภายในเครื่องจะมีช่องให้ใส่ซิมมือถือที่เป็น 3จีทั้ง นี้การใช้งานเครื่องดังกล่าว หากโอเปอเรเตอร์เปิดให้บริการ 3จีแล้ว ผู้ใช้ที่มีบลูทูธ จะเรียกอ่านอีเมลได้เรียลไทม์ แจ้งเตือนอีเมลเข้า หรืออัพเดทตารางผ่านโน้ตบุ๊คโดยไม่ต้องใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ (โอเอส) ของโน้ตบุ๊คที่อยู่ในเครื่อง

อย่างไรก็ตาม การใช้งานโน้ตบุ๊ค 3จี จะเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้ที่ยังจำกัดเฉพาะบางกลุ่ม โดยเฉพาะการทำงานโมบาย ออฟฟิศ ที่จะมีอุปกรณ์ให้เลือกนอกเหนือจากพีดีเอและมือถือ

อีกทั้ง ปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จะเป็นทางเลือกเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเสียงผ่านเน็ต (วอยซ์โอเวอร์ไอพี) โทรไปต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้เครือข่าย 3จี

นายทวี สิทธิ์ กุลองคณานนท์ นักวิจัยอาวุโส บริษัทไอดีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ปรึกษาไอทีระดับโลก กล่าวว่า การเปิดตลาดโน้ตบุ๊ค 3จี คงไม่ได้สร้างการเติบโตของโน้ตบุ๊คปีนี้มากนัก การใช้งานจะจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่ใช้ไอทีแบบโพรเฟสชั่นนัล (โพรซูเมอร์) เหตุต้องขึ้นกับหลายปัจจัย ทั้งเครือข่ายของผู้ให้บริการมือถือที่ครอบคลุม อัตราค่าบริการที่เสนอ และราคาของอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่ม

"การใช้ โน้ตบุ๊คเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือ ปัจจุบันก็ต้องจัดซื้อดาต้าการ์ดที่มีราคา 8-9 พันบาท ซึ่งถ้าเป็น 3จี มินิการ์ด ราคาอาจจะต้องสูงกว่านี้ และราคาแพ็คเกจที่ผู้ให้บริการนำเสนออาจไม่จูงใจพอ เมื่อเทียบกับการใช้งานเน็ตผ่านเอดีเอสแอล ซึ่งการจะเติบโตได้โอเปอเรเตอร์ อาจต้องเสนอให้ใช้โทรฟรีและคิดค่าบริการดาต้า" นายทวีสิทธิ์ กล่าว

ที่มา : http://www.arip.co.th/2006/news.php?ofsm=4&ofsy=2008&id=407307

4/9/08

Sigve Brekke "ซิคเว่ เบรคเก้" แค่ 9 ปีก็ขึ้นเบอร์ 2 เทเลนอร์ Telenor

ซิคเว่ เบรคเก้ ว่าที่ซีอีโอเอเชียเทเลนอร์ ตอบทุกคำถาม ทำไมถูกเลื่อนตำแหน่งเป็นเบอร์ 2 ของกลุ่มเทเลนอร์ในเวลาแค่ 9 ปี อะไรที่เป็นคุณสมบัติและจุดเด่นของซีอีโอดีแทคอารมณ์ดีคนนี้ ทำไมรักคนไทยและชอบเมืองไทย และจริงหรือไม่ที่การลาออกจากซีอีโอดีแทคเพื่อไปรับตำแหน่งซีอีโอเอเชีย เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างเขากับจอน เฟรดริค แบคซอส เบอร์ 1 เทเลนอร์


ซิคเว่ เบรคเก้ ว่าที่ซีอีโอเอเชียเทเลนอร์


6 ปีในไทยเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงในดีแทคและตัวคุณซิคเว่เอง

ในส่วนของตัวเองตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แสดงในสิ่งที่ตัวเองเป็น โดยไม่จำเป็นต้องเสแสร้งแกล้งทำ หรือต้องมาแอ็กท่าเป็นผู้บริหาร ซึ่งในแต่ละวันที่ผ่านไป มันผ่านไปแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้น สิ่งที่เห็นคือตัวตนของผม นั่นคือสิ่งที่สำคัญ ถ้าผมไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง หรือไม่ได้สนุกสนานแบบนี้ หรือถ้าแกล้งทำ ก็ไม่สามารถนำพาองค์กรให้มีลักษณะรูปแบบนี้ได้ในระยะยาว

สิ่งหนึ่งที่ได้จากการเป็นตัวของตัวเอง ประโยชน์ที่เห็นชัดคือในส่วนของธุรกิจการเปลี่ยนแปลงองค์กรต้องรู้ว่าองค์กรต้องมีการโฟกัสที่การพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรที่แข็งแกร่งจะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยี ไม่ใช่เรื่องของการเงิน ไม่ใช่เรื่องของโปรโมชันและไม่ใช่เรื่องของแบรนด์ แต่เป็นเรื่องการสร้างบุคลากรให้แข็งแกร่ง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีกว่าจะตระหนักถึงจุดนี้ว่าคนคือสิ่งที่สำคัญในการสร้างองค์กร

ที่ผ่านมาพยายามที่จะโค้ช คอยดูแลพนักงานให้เติบโตขึ้น พยายามที่จะสร้างคนเก่งให้มากขึ้นในทีมงาน และสิ่งสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เพราะทั้งธุรกิจและแบรนด์จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ผ่านมา เราไม่ได้มีข้อได้เปรียบคู่แข่งเทียบกับเอไอเอสที่มีเงินมากกว่าและมีเน็ตเวิร์กที่ดีกว่า แต่สิ่งเดียวที่เรามีความได้เปรียบคือวัฒนธรรมองค์กรและคนที่แข็งแกร่ง

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาดีแทคเปลี่ยนไปเยอะมาก ดีแทคไม่ใช่บริษัทฝรั่ง แต่เป็นบริษัทคนไทยที่มีความทันสมัยมากขึ้นถ้านับจากวันแรกที่มา สิ่งเดียวที่เป็นวัฒนธรรมที่แปลกๆ ในช่วงก่อนหน้านั้นคือเป็นองค์กรรูปแบบโบราณ เป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบเก่า และเนื่องจากเราให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากร พูดได้ว่าปัจจุบันทีมผู้บริหารดีแทคมีความแข็งแกร่ง ไม่ใช่แค่ระดับบน แต่เรียกได้ว่าระดับท็อป 100 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน

อย่างที่สองที่องค์กรเปลี่ยนแปลงไปมากคือเป็นองค์กรที่มีความกระตือรือร้น มีความกระหายที่จะทำธุรกิจ ทำตลาดต่างจากเมื่อก่อนถ้าพูดถึงพนักงานดีแทคอาจเป็นลักษณะทำงานไปวันๆ รับเงินเดือนมีชีวิตที่สะดวกสบาย แต่อาจไม่ภูมิใจที่เป็นพนักงานดีแทค แต่ปัจจุบันคนที่อยู่ดีแทค ภูมิใจในความเป็นดีแทค ในความเป็นพนักงานองค์กรนี้ พูดได้ว่าคนดีแทคไม่ใช่ทำงานเพื่อให้ได้แค่เงินเดือน แต่มีเป้าหมายอยากจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจอยากจะเปลี่ยนแปลงโลก


ใช้เวลาแค่ไหนถึงเป็นเบอร์ 2 เทเลนอร์และเป้าหมายต่อไป

ผมเริ่มทำงานในเทเลนอร์ปี 1999 หรือประมาณ 9 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มทำงานที่เทเลนอร์ ประเทศนอร์เวย์แค่ 6 เดือนในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน การดูแลธุรกิจในเอเชีย ตำแหน่งต่อมาคือเป็นผู้จัดการด้านการพัฒนาธุรกิจและมารับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการที่สิงคโปร์ และหลังจากนั้นมาเป็นซีอีโอร่วมและซีอีโอดีแทค ส่วนเป้าหมายถัดไปต้องให้อนาคตเป็นตัวกำหนด แต่เท่าที่รู้ต้องทำงานหนักให้ดีที่สุด

เวลา 9 ปีกับการเติบโตขึ้นมาเป็นเบอร์ 2 ของเทเลนอร์ถือว่าเร็วมาก เมื่อเทียบกับคุณทอเร่ จอห์นเซ่น ที่จะมาเป็นซีอีโอดีแทคคนใหม่อยู่ในเทเลนอร์มา 30 ปีส่วนใหญ่คนที่ทำงานเทเลนอร์จะเข้ามาอยู่ตั้งแต่เรียนจบ จะมีคนอย่างผมแค่ไม่กี่คนเพราะผมมีแบ็กกราวนด์จากด้านการเมือง (รมช.กลาโหม) ไม่มีแบ็กกราวนด์ด้านบริหาร การตลาดหรือธุรกิจโทรคมนาคมมาก่อนและไม่รู้จักภูมิภาคเอเชีย


คิดว่ามีอะไรที่โดดเด่นจนทำให้เติบโตเร็วอย่างนี้

อย่างแรกคือผมเป็นคนชอบการเปลี่ยนแปลง ต้องการการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าในเทเลนอร์หรือในดีแทค ผมเป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมีความสามารถในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือมองการเปลี่ยนแปลงในมุมบวกในขณะที่คนอื่นๆอาจจะพยายามรักษาโพซิชันหรือพยายามรักษาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ กลัวการเปลี่ยนแปลง

อย่างที่สองคือไม่ใช่แค่มีความสามารถในการเข้ากับคนได้ดี แต่ยังสามารถโค้ช สามารถที่จะกระตุ้นคนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งชื่อเสียงอย่างหนึ่งในเทเลนอร์ของผมคือเป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารคนได้ดี ผมไม่ได้มาจากเทคนิเชียล ไม่ได้มาจากไฟแนนซ์ หรือ มาร์เกตติ้ง แต่ผมมีศักยภาพในการกระตุ้นคน ดูแลคนและเปลี่ยนแปลง


ผู้บริหารในดีแทคมีใครจะเป็นซิคเว่ จูเนียร์ได้บ้าง

ผู้บริหารที่มีสไตล์คล้ายผม เรียกได้ว่าไม่ได้มีคนเดียวแต่มีหลายคนอย่างคุณธนา (ธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ที่มีบุคลิกลักษณะวิธีคิดเหมือนกัน หรืออย่างคุณชัยยศ (ชัยยศ จิรบวรกุล ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจโพสต์เพด) ดร.เล็ก (ดร.เกษชญง สกาวรัตนานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจพรีเพด)คุณมาร์ก (อมฤต ศุขะวณิช ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเน็กซ์ ดีแทค)

ในกลุ่มผู้บริหาร MC แล้วมีบุคลิกลักษณะที่พัฒนาไปในทางเดียวกันแล้ว ซึ่งต่อให้เรามีซีอีโอใหม่เข้ามา ตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะสิ่งที่เราสร้างมารูปแบบที่เราเป็นมันไปในทางเดียวกันทั้งหมดแล้ว เมื่อเทียบกับตอนแรกที่มีผมกับคุณวิชัย (เบญจรงคกุล) เป็นซีอีโอร่วม นั่งติงต๊องกันอยู่ 2 คน คนอื่นๆต้องใช้เวลากว่าที่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งหลังจาก 5 ปีผ่านไปทุกคนก็กลับมามีสไตล์เหมือนกันหมด


ชอบเมืองไทยมากเพราะอะไร

ข้อแรกคือชอบคนไทย ผมเคยอยู่ในนอร์เวย์ ในสิงคโปร์ ในอเมริกา และไทยเป็นประเทศที่4 พูดง่ายๆความเป็นมิตรของคนไทย บรรยากาศ ดึงดูดให้ผมชอบและหลงใหล ในลักษณะความชอบไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวแต่ในฐานะคนที่ทำงานร่วมกับคนไทย 6 พันคน นอกจากนั้นมีบางอย่างในวัฒนธรรมไทยที่ทำให้ผมรักเมืองไทยและรักคนไทย

ข้อสองคือเรื่องภูมิอากาศ ผมชอบอากาศแบบนี้ การต้อนรับการดูแล ข้อสามอาจแปลกกว่าคนอื่น ผมชอบความยุ่งเหยิง ชอบอะไรที่ทำนายไม่ได้ในเมืองไทย ในเมืองไทยถึงแม้จะมีปัญหาด้านการเมืองแต่ก็ชอบดูชอบฟัง เหมือนมีอะไรต่อเนื่องให้ทำ แต่ถ้าอยู่ในสิงคโปร์ชีวิตมันน่าเบื่อไม่ว่าจะพูดถึงการเมืองหรือเรื่องอื่นๆ ทุกอย่างมันสามารถทำนายล่วงหน้าได้ว่าอาทิตย์นี้หรือเดือนหน้าอะไรมันจะเกิดขึ้น แต่ในไทยตื่นเช้ามาต้องรีบอ่านนสพ.ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อคืน คนอื่นอาจรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้มันไม่ปลอดภัย แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบ มีชีวิตชีวา ต่างจากกลับไปอยู่นอร์เวย์ไม่เท่าไหร่ก็น่าเบื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็น รมว.ไอซีทีประเทศไทยอยากทำอะไร

ข้อแรกคือทำแผนแม่บทโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นแผนที่ต้องเอาภาคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ที่มีอยู่ปัจจุบันกทช.จะดูแลเรื่องกฎระเบียบมากกว่า ไม่ได้ลงลึกเข้าไปในแผแเม่บท ซึ่งคนส่วนใหญ่พอพูดถึงธุรกิจโทรคมนาคม ก็จะคิดว่าโอเปอเรเตอร์พยายามที่จะรวยขึ้นเท่านั้น แต่คนลืมที่จะหันมามองว่าธุรกิจโทรคมนาคมมีผลอีกด้านหนึ่ง คือกระตุ้นการเติบโตด้านศก.ให้ประเทศ ซึ่ง80%ของคนไทยสามารถซื้อหาโทรศัพท์มือถือมาใช้ได้ และเมื่อดูจากผลการวิจัยของเทเลนอร์พบว่ามันกระตุ้นให้จีดีพีเติบโตขึ้น และถ้ามองว่าไม่ใช่แค่ใช้โทรศัพท์มือถือแต่ถ้ายังสามารถใช้อินเทอร์เน็ตด้วยจะยิ่งช่วยการเติบโตของประเทศอย่างมหาศาล ตรงนี้ต้องการคนที่ทำหน้าที่มากกว่าแค่ดูแลหรือกำกับกฎระเบียบของอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีแผนแม่บทจริงๆไม่ใช่แค่ ‘ปากหวานแพลน’ แต่ต้องเป็นแผนที่มีเป้าหมายว่าอะไรเป็นสิ่งที่ประเทศต้องการได้รับ

อีกส่วนคือต้องทำให้ชัดเจนว่าใครจะเข้ามารับผิดชอบทิศทางของทีโอทีและกสท โทรคมนาคม เพราะที่เป็นอยู่ปัจจุบันคนถือหุ้นคือกระทรวงการคลัง ในขณะที่กระทรวงไอซีทีเข้ามาดูแลในส่วนต่างๆบ้าง แต่ไม่มีใครเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของ (Owner) หรือลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของอย่างจริงจัง เพราะความสำคัญของเจ้าของ ก็จะเหมือนผู้ถือหุ้นของดีแทคหรือเอไอเอส ที่จะเป็นคนบอกว่าหน่วยงานทั้งสองคือทีโอทีและ กสท ต้องเติบโตไปทางไหนและเขาต้องการอะไร ที่ผ่านมาไม่ได้โทษบอร์ดหรือผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน แต่ไม่มีคนขึ้นมารับผิดชอบอย่างแท้จริง


เบอร์ 2 คุมเอเชียมีผลดีกับดีแทคหรือประเทศไทยอย่างไร

มีทั้งส่วนที่ให้และส่วนที่รับ สิ่งที่พยายามทำอยู่ตอนนี้คือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่อยู่ใน 4 ประเทศให้สัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น และหาสิ่งดีๆของแต่ละประเทศให้มาแลกเปลี่ยนกันหรือมาเรียนรู้กันอย่างมาเลเซีย รูปแบบการให้บริการค่อนข้างก้าวหน้ากว่า ซึ่งดีแทคสามารถเรียนรู้จากเขาได้ ในขณะที่บังกลาเทศกับปากีสถาน ค่อนข้างล้าหลังเรา ซึ่งเขาก็สามารถเรียนรู้จากเราได้ แต่ในแง่การปฏิบัติการหรือโอเปอเรชัน ดีแทคอยู่ในโพซิชันที่ก้าวหน้ากว่าคนอื่น ซึ่งทั้ง 3 ประเทศอาจเข้ามาเรียนรู้จากดีแทค

หวังว่าสิ่งที่ทำในดีแทค สามารถสร้างเป็นฐานความรู้แล้วเอามาประสานกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งอาจขอความช่วยเหลือผู้บริหารระดับสูงของดีแทค เวลาเทเลนอร์เข้าไปตลาดใหม่ประเทศอื่นๆ หรือดูแลโอเปอเรชันในประเทศอื่นๆ


3G เมืองไทยเป็นความยากลำบากของซีอีโอคนใหม่หรือไม่

ถือเป็นเรื่องค่อนข้างลำบากในสถานการณ์ที่ยังไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นคงเห็นผมดูแลเรื่อง 3G ใกล้ชิดอยู่ ส่วนไลเซนส์ใหม่ 2.1 GHz ผมเชื่อว่าคงไม่เห็นจนกว่าสิ้นปีหน้า เพราะเวลากทช.พูดว่าจะเห็นในปีนี้ ผมไม่ค่อยเชื่อว่าจะเกิดได้จริง 3G ประเทศไทยกว่าจะติดตั้งเน็ตเวิร์กได้จริงผมว่าต้องปี 2010 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำไมดีแทคต้องหาโซลูชันเพื่ออัปเกรดให้บริการ 3G ที่ความถี่ 850 MHz


การลาออกจากดีแทคเพราะความขัดแย้ง

ข้อแรกคือไม่มีความขัดแย้งระหว่างผมกับเทเลนอร์ เพราะที่ผ่านมามีการคุยกันมาตั้งแต่ 5 ปีที่แล้วว่าลักษณะการทำธุรกิจในดีแทคเป็นอย่างไร ซึ่งอาจแตกต่างจากบริษัทในกลุ่มเทเลนอร์ประเทศอื่น ซึ่งเทเลนอร์ให้อิสระในการบริหารกับซีอีโอ และถ้ามีความขัดแย้งกันผมคงไม่ได้รับการโปรโมตหรือเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาอีกระดับขั้นหนึ่ง และผมได้มีการคุยกับคุณแบคซอส (จอน เฟรดริค แบคซอส ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทเลนอร์ ประเทศนอร์เวย์) เมื่อ 5-6 เดือนที่ผ่านมา ถามว่าผมสนใจที่จะรับตำแหน่งใหม่มั้ย ซึ่งก็มานั่งคิดก่อนว่าตำแหน่งใหม่ที่จะไปจะดีกับดีแทคมั้ย และคุณแบคซอสต้องการให้ทำอะไร ซึ่งถ้าผมตอบปฏิเสธ ผมก็ยังเป็นซีอีโอในดีแทคต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ผมพูดดังๆอีกครั้งว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับความขัดแย้งเลย ภายในองค์กรเทเลนอร์มีคุณแบคซอสอยู่ข้างบนสุด มีซีอีโอ 3 คนอยู่ถัดลงมาคือซีอีโอที่ดูแลตลาดสแกนดิเนเวีย ยุโรปและเอเชีย ซึ่งตลาดเอเชียมีฐานลูกค้าคิดเป็น 40% ของลูกค้าเทเลนอร์ทั่วโลก ตลาดเอเชียถือเป็นตลาดที่สำคัญมาก ตำแหน่งซีอีโอเอเชียก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่จะติดตามดูแลการทำธุรกิจใน 4 ประเทศ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจโครงสร้างเทเลนอร์อาจเข้าใจผิด สเต็ปหนึ่งที่เลื่อนขึ้นไปจะทำให้ผมกลายเป็นหัวหน้าของซีอีโอทั้ง 4 ประเทศเอเชีย ซึ่งบางคนอาจพูดว่าตำแหน่งซีอีโอเอเชียอาจเป็นตำแหน่งลอยๆไม่มีอำนาจหน้าที่บริหาร แต่คนที่รู้จักผมดีจะรู้ว่าผมไม่มีวันรับตำแหน่งที่เป็น in-active position เพราะผมเป็นคนที่ active ชอบคิดชอบทำงานมูฟไปเรื่อยๆ และถ้ามีความขัดแย้งกับเทเลนอร์จริง ผมจะลาออกไปเลยแล้วหาอย่างอื่นทำ ผมคงไม่อยู่ตรงนี้

หลังผมตัดสินใจก็ต้องหาซีอีโอใหม่ให้ดีแทค ผมเลยไปคุยเองจนคุณทอเร่ยอมรับตำแหน่งซึ่งต้องมีเวลาให้คุณทอเร่จบการทำงานตามหน้าที่ซีอีโอที่ปากีสถานก่อนและมีเวลาให้ผมประกาศลาออกและหาซีอีโอแทนคุณทอเร่ เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนอาจมีคนเห็นคุณทอเร่ในไทย เพราะกำลังหาที่พักแต่ไม่ได้เข้ามาที่ดีแทค คุณทอเร่จะมาอีกทีคือสัปดาห์แรกของเดือนส.ค.เพื่อดูที่พักอาศัย และเราคงจัดแถลงข่าวและให้เจอคุณทอเร่

4/8/08

ผู้บริหารไทยในกูเกิลชี้ทิศทาง อินเทอร์เน็ตใกล้ยุค"เว็บ3.0"นายเรืองโรจน์ พูนผล (กระทิง) Quantitative /Product Marketting Manager กูเกิล อิงค์ กล่าวที่งานเปิดตัวหนังสือ "บทเรียนธุรกิจร้อนๆ จาก silicon valley" ในฐานะคนไทยระดับผู้บริหารที่ทำงานกับกูเกิลว่า อินเทอร์เน็ตกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเว็บ 3.0 ซึ่งจะเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใ ช้งาน เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่ท้าทายมากที่สุดของมนุ ษยชาติ
"ตอนนี้ที่อเมริกายุคเว็บ 2.0 จะอยู่ในช่วงปลายๆ อีกไม่นานเราจะเดินเข้าสู่ยุคเว็บ 3.0 ยุคที่เมื่อเวลาคุณเสิร์ชหาข้อมูลอะไรบนอินเทอร์เน็ต คุณจะไม่ได้แค่เว็บลิงค์เหมือนวันนี้ แต่เสิร์ชเอ็นจิ้นจะเข้าใจความหมายคำที่คุณเสิร์ชลงไป และดึงข้อมูลที่เป็นเชิงลึกมาให้คุณ พูดง่ายๆ คือ อินเทอร์เน็ตจะเข้าใจภาษาที่เราสื่อสารลงไปบนเน็ตมากขึ้น"


ปัจจุบันกูเกิล สำนักงานใหญ่ซิลิคอน วัลเลย์ มีคนไทยทำงานอยู่ 3 คน มีเขาเป็นระดับผู้บริหารคนเดียว และที่กูเกิล นิวยอร์ก ยังมีคนไทยทำงานด้านวิศวกรรมอีก 2 คน เขารับผิดชอบการตลาดโปรดักท์กูเกิล ดูแลตลาดส่วนหนึ่งในเอเชีย (ไม่รวมเอเชียใต้) และละตินอเมริกา


"มุมมองของตลาดไทยสำหรับกูเกิล ผมอาจจะพูดมากไม่ได้ เพราะจะมีทีมที่ดูแลการตลาดกูเกิลในไทยอยู่แล้วที่สิงคโปร์ แต่จะพูดในฐานะของคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ต ผมว่าคนไทยใช้เทคโนโลยีเก่งนะ บางครั้งเก่งกว่าฝรั่ง เรื่องเทคโนโลยีเราไม่เป็นรอง เพียงแต่ว่าไทยจะมีตัวบทกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่ทำให้พัฒนาการช้า และสิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ของคนไทย คือ ภาษา ถ้าเราขจัดปัญหานี้ได้ ธุรกิจบางอย่างจะคล่องตัวขึ้นมาก"


เขากล่าวด้วยว่า ขณะนี้อยู่ช่วงคิดโครงการขจัดปัญหาดิจิทัลดีไวด์ภายในประเทศ โดยใช้กูเกิลเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นโครงการส่วนตัวที่ทำขึ้นเพื่อตอบแทนประเทศไทย โดยเฉพาะบ้านเกิดที่จังหวัดกำแพงเพชร


"อยากกลับบ้านเหมือนกัน แต่คิดว่าที่กูเกิลยังมีความท้าทายให้เรามากกว่า ตอนนี้อยู่กับกูเกิลมาประมาณ 1 ปีแล้ว ต้องเดินสายไปตามประเทศต่างๆ เพื่อดูว่าโปรดักท์ของเราตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในประเทศนั้ นๆ ได้มากแค่ไหน ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง"


หนังสือ "บทเรียนธุรกิจร้อนๆ จาก silicon valley" เป็นการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทด้านไอที ซึ่งรวมกันอยู่ที่ซิลิคอน วัลเลย์ นิคมอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่หลายๆ บริษัทไอทีระดับโลกตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ เช่น ไอบีเอ็ม เอชพี ยาฮู แอ๊ปเปิ้ล รวมทั้งกูเกิล เป็นต้น พร้อมทั้งประสบการณ์ และมุมมองเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมระดับ โลก จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์

4/5/08

Thai firms to move up in HDD hierarchy

Industry body develops road map to help companies scale value chain, increase local content ratioThailand Hard Disk Drive Cluster is developing a technology road map to identify potential areas in which Thailand can participate and add value to the hard disk drive (HDD) industry.


It is expected that this initiative will push local small and medium businesses to develop technology products and become a more valuable part of the industry.


Even though Thailand is already a production base for HDDs, most of the manufacturing done in Thailand is by international companies with facilities in Thailand.


With this in mind, the cluster has a plan to increase the ratio of local content usage in the industry, from the present 9 per cent of the total production value to 15 per cent in the next five years.


"We plan to find areas for which local companies can develop products and join the chain," Chayakrit Charoensiriwath, the cluster's supply chain development manager, said.


The cluster is now working with the Institute of Field Robotics (Fibo) to identify areas of technology development. The road map is expected to completed by August.


Chayakrit said Thailand should pace into three areas including precision tooling, automation technology and indirect materials.


Precision tooling involves the development of precision parts such as the screw or the arm used for the disk head, while automation technology helps to steadily automate the production process. Indirect materials include the development of gloves, shoes or nano-clothes that will be used in the manufacturing unit's clean room.


It is estimated that the production value of hard disk drives in Thailand accounts for 2 per cent of the country's gross domestic product.


Such a huge market size can translate into a big opportunity for local businesses to participate in the value chain and draw more attention to local content.


As of now, the income generated from the HDD industry is mostly from wages earned by workers in manufacturing plants.


The cluster will work with HDD manufacturers such as Seagate and Western Digital to help Thai suppliers conform to standards whereby they can become reliable suppliers.


The plan also involves creating a showcase of success stories which other local suppliers could emulate, Chayakrit said.


"One can be certain that if Thai suppliers become part of the HDD supply chain, we will no longer have to worry about production bases shifting to other countries. This is because no matter where the production base is, manufacturers will still buy products from suppliers in the chain," he said.


The cluster will also cooperate with the Fiscal Policy Research Institute Foundation to develop a policy road map for the hard drive industry.


Source : The Nation

ทีมจูมล่าลายไทยเชิญร่วมงาน JoomlaDay Bangkok2008 รวมพลคนใช้จูมล่าในประเทศไทย [10 พ.ค.51]

ทีม จูมล่าลายไทย เปิดโอกาสให้คนไทยได้กระทบไหล่ผู้พัฒนา Joomla! ในงาน JoomlaDay Bangkok 2008 วันรวมพลคนใช้จูมล่าในประเทศไทยครั้งที่ 2

ทีมจูมล่าลายไทย และ เว็บไซต์ JoomlaCorner.com ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญชาวไทยผู้มีใจรักจูมล่าเข้าร่วมงาน JoomlaDay Bangkok 2008 รวมพลคนใช้จูมล่าในประเทศไทยครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2551 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (รัชดา) ห้องแกรนด์รัชดาบอลรูม (ชั้น 5 อาคารธารทิพย์)


งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งาน Joomla! ชาวไทย ได้มีโอกาสอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ของ Joomla! 1.5 โดยทีมวิทยากรจาก Joomla.org นำทีมโดย MR. Johan (Project Manager & Core Team Leader Joomla.org) บินตรงมาจากประเทศเบลเยี่ยมเพื่องานนี้โดยเฉพาะ และทีมจูมล่าลายไทยนำทีมโดยคุณอัครวุฒิ ตำราเรียง


หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจอาทิ โครงสร้างของจูมล่า 1.5, ทิศทางในการพัฒนาจูมล่า, ความปลอดภัยของระบบ, การ Migration ระบบจากเวอร์ชั่น 1.0 ไปเป็น 1.5 และ เทคนิคการเขียน Component/Module เพื่อใช้กับ Joomla 1.5 เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด JoomlaDay ลิขสิทธิ์ของแท้ เป็นที่ระลึกอีกด้วย


งาน JoomlaDay Bangkok 2008 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30น. - 17.00น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (รัชดา) ห้องแกรนด์รัชดาบอลรูม (ชั้น 5 อาคารธารทิพย์) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.JoomlaDay.in.th หรือโทร. 027171120-1

4/2/08

Website Optimizer: What Should I Test?

Website Optimizer: What Should I Test?Click here to watch in WebEx
Click here to watch in YouTube
Click here to watch in Flixya
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)