~ just web development & e-commerce blog


5/26/10

อีเมล์หลอกลวงและเว็บไซต์ปลอม KBANK Phishing Website

เนื่องจากในปัจจุบันมีอีเมล์หลอกลวงจากมิจฉาชีพส่งถึงบุคคลทั่วไป โดยแจ้งว่าบัญชีของท่านมีปัญหา หรือธนาคารมีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ และให้ท่านทำรายการ/แก้ ปัญหา โดยให้ท่าน Click Link ในอีเมล์ดังกล่าว ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ปลอม (Phishing Website) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับหน้าจอ K-Cyber Banking ทุกประการ โดยเป็น URL ที่ไม่ใช่ของธนาคาร หรือชื่ออื่นๆ ที่อาจจะมีชื่อที่คล้ายคลึงกับ URL ของธนาคาร


ควรทำอย่างไรเมื่อได้รับอีเมล์หลอกลวงหรือพบเว็บไซต์ปลอม (Phishing Website)

 1. กรุณาส่งอีเมล์หรือเว็บไซต์ปลอม (Phishing Website) ดังกล่าวไปที่ [email protected] โดยเร็วที่สุด
 2. หากท่านได้กรอกข้อมูลไปในเว็บไซต์ปลอม (Phishing Website) แล้ว กรุณาติดต่อ K-Contact Center 0 2888 8888 โดยด่วน เพื่อทำการเปลี่ยน Password หรืออายัดบัญชี

ธนาคารขอเรียนย้ำว่าธนาคารไม่มีนโยบายส่งอีเมล์ที่มี Link ให้ท่าน Click เพื่อเข้าสู่ระบบใดๆ ของธนาคาร หรือสอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆ ผ่านทางอีเมล์ หากท่านต้องการเข้าสู่บริการ K-Cyber Banking หรือระบบใดๆ ของธนาคาร กรุณาพิมพ์ www.kasikornbank.com ด้วยตัวท่านเอง หรือเข้าจาก Favorite/Bookmark ที่ท่านสร้างด้วยตนเองเท่านั้น

ทางธนาคารขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและป้องกันเว็บไซต์ปลอม (Phishing Website)ตัวอย่างอีเมล์หลอกลวง


ตัวอย่างเว็บไซต์ปลอม

5/25/10

eBay New Look!!!!เพิ่งสังเกตว่า หน้าตาของ eBay เปลี่ยนไป ....

แต่น่าจะเป็นเพียงแค่การทดสอบ เพราะมีข้อความว่า "This is a home page test, please try it out"

5/24/10

หนังสือเดินทาง Thai Passport


ข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง
โปรดนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการยื่นคำร้องกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี และ ผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ หากเอกสารที่นำมาแสดงไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงเพิ่มเติมในวันรับเล่ม ซึ่งจะทำให้การรับเล่มล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลเอกสารที่นำมาแสดงเพิ่มเติมลงในระบบ ให้ครบถ้วนขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่
รับบัตรคิว
ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล

- บันทึกข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )

- แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม


ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้
หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

หาก ยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ

กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

โดย ที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้องสามารถ ทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทาง อิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ

ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)บุคคลบรรลุนิติภาวะ
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิติภาวะ

- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

- หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

ค่าธรรมเนียม
- การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาทผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

ผู้ เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก อำเภอ/เขตมาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง มาแสดง ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศต้อง ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
- สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมา แสดงด้วย

- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับ จริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้

- เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น

- กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ / บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

ค่าธรรมเนียม
- การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาทผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์

ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ทำบัตรประชาชนแล้วสามารถติดต่อขอทำ หนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรอง จากอำเภอ / เขตมาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ใน วันที่ยื่นคำร้อง (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม) หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องผ่านการ รับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวง มหาดไทย

- หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
- การทำหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาทความหมายของผู้มีอำนาจปกครอง
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้ง สองฝ่าย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้อง ให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริง


- กรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในต่างประเทศ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักอยู่ หากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้ปกครองไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองและประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่น มาดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ต้องผ่านการรับรองจาก สอท./สกญ. (สถานทูต/สถานกงสุล) กรณีบิดามารดาหย่าตามกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามพร้อม แสดงทะเบียนหย่า และบันทึกการหย่า - ผู้เยาว์ที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดยให้ทำ บันทึกคำให้การจากอำเภอ/เขต ยืนยันว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุ ใช้งานเป็น ?นางสาว? ต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้อง - มารดาผู้เยาว์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้คำนำหน้า ?นาง? สามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดย นำหนังสือรับรองการอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียวจากอำเภอ/เขต มาแสดง

- ผู้เยาว์เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม บิดา ไม่สามารถลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียวได้ เว้นแต่ว่ามีคำสั่งศาลมาแสดงว่าศาลให้บิดาเป็นผู้อุปการะผู้เยาว์แต่ผู้ เดียว

- บิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้เยาว์ที่ได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ อื่นแล้ว ไม่สามารถลงนาม แทนบิดามารดาบุญธรรมได้ต้องให้บิดา มารดาบุญธรรมเป็นผู้ลงนาม - เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องได้รับ การรับรองสำเนา ถูกต้องจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้นข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้ง สองฝ่าย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้อง ให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริง

หมายเหตุ
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุ เมื่อหมดอายุต้องทำเล่มใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

2. หนังสือเดินทางที่สามารถใช้งานได้จะต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน เพื่อให้มีเวลายื่นคำขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนกำหนดการการเดินทาง หากมีอายไม่ถึง 6 เดือน จะไม่สามารถใช้เดินทางได้การรับหนังสือเดินทาง
ประสงค์จะขอให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องทำอย่างไร

- หากมารับด้วยตนเองหรือบุคคลในครอบครัวสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบรับหนังสือเดินทาง

- หากให้บุคคลอื่นรับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหนังสือ เดินทาง ใบรับหนังสือเดินทางไปแสดง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับแทน

มีการบริการจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์หรือไม่

- มี สามารถแสดงความจำนงเมื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง ณ ที่ทำการ


หนังสือเดินทางสูญหาย

หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร
- สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทาง ฉบับที่สูญหาย

- สูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือ เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือ เดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งานการแก้ไขและการทำนิติกรณ์ในหนังสือเดินทาง
หากบุคคลทำการแปลงเพศแล้ว ประสงค์จะแก้ไขคำนำหน้าชื่อ สามารถทำได้หรือไม่
- ไม่ได้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายไทยถือเพศของบุคคลจากการเกิดเท่านั้น


การตรวจลงตรา(Visa)
หากมีการตรวจลงตรา(visa) ที่ยังมีอายุอยู่ในหนังสือเดินทางฉบับเก่า จะสามารถนำไปผนวกกับเล่มหนังสือเดินทางฉบับใหม่ได้หรือไม่

- ไม่สามารถผนวกเล่มเดิมกับเล่มใหม่ แต่สามารถยื่นคำร้องขอบันทึกการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมในเล่มใหม่ และสามารถนำวีซ่าในเล่มเดิมที่ยังมีอายุใช้งานคู่กับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทำไมการเดินทางไปต่างประเทศจึงต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน

- ถือเป็นหลักปฏิบัติและเป็นกฎเกณฑ์สำหรับบางประเทศที่จะต้องมีหนังสือเดินทาง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ หากหนังสือเดินทางกำลังจะหมดอายุก่อน จะต้องต่ออายุ หรือยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางใหม่ ทังนี้ ควรตรวจสอบกับสถานทูตสถานกงสุลของประเทศที่กำลังจะเดินทางเกี่ยวกับข้อกำหนด ต่างๆ ก่อนเดินทางสถานที่ติดต่อ

กรมการกงสุล
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 , 0-2981-7257-8
โทรสาร 0-2981-7256

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-24468118-9

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
โทรศัพท์ 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000
โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทรศัพท์ 0-4524-2313-4 โทรสาร 0-4524-2301

เชงเกน วีซ่า Schengen Visa


ระเบียบการขอวีซ่า Schengen Visa

บุคคลสัญชาติไทยต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าบางประเทศในสหภาพยุโรปที่เป็น ประเทศในกลุ่มเชงเกนรวมทั้งสิ้น 26ประเทศ (ธค. 2551) ได้แก่ ประเทศเบลเยียม ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศกรีซ ประเทศโปรตุเกส ประเทศสเปน ประเทศเยอรมนี
ประเทศออสเตรีย ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวีเดน ประเทศนอร์เวย์ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศมอลตา สาธารณรัฐเช็ก ประเทศเอสโตเนีย ประเทศฮังการี ประเทศโปแลนด์ ประเทศสโลวาเกีย ประเทศสโลวีเนีย ประเทศลัตเวีย ประเทศลิทัวเนีย และประเทศโมนาโก

* ยกเว้น บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินซึ่งจะสามารถ อยู่ในประเทศสวีเดนและประเทศอื่นๆบางประเทศใน สหภาพยุโรปได้เป็นเวลา 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า *

- กฎระเบียบของ Schengen ระบุไว้ว่าหากได้มีการพำนักอยู่ใน Schengen เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า, การที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ได้อีกครั้งหนึ่ง นั้นจะต้องรอเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่จะขอใหม่ได้

- หากผู้ที่ต้องการขอวีซ่า Schengen เป็นบุคคลสัญชาติอื่นแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย บุคคลนั้นๆจะต้องแสดงให้เห็นถึงตราประทับให้กลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง (Re-entry or Multiple entries)

- แบบฟอร์มการขอวีซ่าจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนเอกสารต่างๆที่จะนำมายื่นประกอบการขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หากมีเอกสารที่เป็นภาษาไทยมาแสดงจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วแนบมาด้วย และเอกสารทุกชนิดจะต้องมีขนาด A4 เท่านั้น อีกทั้งเอกสารทุกอย่างที่นำมายื่นจะต้องมีอายุไม่เกิน3เดือนย้อนหลัง
เชงเกน คืออะไร - What is Schengen?

ความตกลงเชงเกน (ภาษาอังกฤษ: Schengen Agreement) เป็นความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2528 สาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ข้อตกลงนี้มีผลต่อประชากร 4,000,000 คนใน 24 ประเทศ (21 ธันวาคม พ.ศ. 2550) ครอบคลุมเนื้อที่ 4,268,633 ตารางกิโลเมตร (1,648,128 ตารางไมล์) นอกจากนั้นยังให้การอนุญาตชั่วคราวกับผู้ถือใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) มีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชึกโดยถือใบอนุญาตใบเดียว ตามสนธิสัญญาอัมส์เตอร์ดัม (Treaty of Amsterdam) ข้อตกลงและตัดสินใจทุกข้อของความตกลงเชงเกนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของสหภาพยุโรป

ประเทศที่ลงนามในความตกลงฉบับนี้มีด้วยกัน 30 ประเทศรวมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศ และประเทศนอกสหภาพอีก 3 ประเทศคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมี 26 ประเทศที่ใช้ความตกลงนี้ สหราชอาณาจักรยังมิได้ใช่กฏนี้ หลังจากที่มีการปฏิบัติข้อตกลงนี้ด่านหรือป้อมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่อยู่ในเครือเชงเกนก็ถูกรื้อทิ้ง

5/21/10

ประวัติ Central World


พื้นที่ของศูนย์การค้าเป็นที่ตั้งเดิมของวังเพ็ชรบูรณ์ วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ สิ้นพระชนม์ นักธุรกิจญี่ปุ่นได้ขอซื้อที่ดินบริเวณวังเพื่อก่อสร้างห้างไทยไดมารู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การค้าราชประสงค์ จากนั้น บริษัท วังเพชรบูรณ์ โดยนายอุเทน เตชะไพบูลย์ ได้เช่าที่ดินนี้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 และเปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็น (ZEN) และ อิเซตัน (Isetan)


เมื่อบริษัท วังเพชรบูรณ์ ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงแรมและอาคารสำนักงานให้แล้วเสร็จ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นเข้ามาประมูลเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า ซึ่งบริษัทที่เสนอตัวเข้ามาคือกลุ่มเซ็นทรัลและเดอะมอลล์


ปัจจุบันโครงการนี้บริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (CPN) โดยในระยะแรกเป็นการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทางเจ้าของพื้นที่เดิมได้สร้างไว้แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จากนั้นจึงเริ่มปรับปรุงในส่วนของศูนย์การค้าโดยเปลี่ยนชื่อเป็น เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า (Central World Plaza) และสร้างเซ็นทรัลเวิลด์สกายวอล์ก (CentralWorld Skywalk) ทางเชื่อมลอยฟ้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม และสถานีสยาม โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตต่อมาในปี 2549 บริษัทได้มีการปรับปรุงทั้งบริเวณโดยรอบทั้งหมด และเปลี่ยนชื่อศูนย์การค้าเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การค้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550


วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 หลังจากที่แกนนำกลุ่มนปช. ได้ประกาศสลายการชุมนุม และเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ก็เกิดเหตุการณ์จลาจลไปทั่วทั้งกรุงเทพ ผู้ชุมนุมบางส่วนได้ก่อวินาศกรรมด้วยการวางเพลิงเซ็นทรัลเวิลด์ อีกทั้งไฟลุกลามไปถึงชั้นบนสุดคือชั้น8 จุดที่เป็นของห้างเซน มีการทรุดตัวลง จนในเวลา 02.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม จึงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วหลังลุกไหม้นานกว่า 10 ชั่วโมง จากการตรวจสภาพในวันถัดมาพบว่า เพลิงไหม้ห้างประมาณ 1 ใน 3 โดยอาคารห้างสรรพสินค้าเซน และโซนเอเทรียม 1 ได้รับความเสียหายมากที่สุด ส่วนโรงแรม อาคารสำนักงาน และอาคารอิเซตันไม่ได้รับความเสียหาย


ศอฉ. ประกาศเคอร์ฟิว Curfew 20-22 พ.ค. กทม. และอีก 23 จังหวัด

หลังจากที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้ประกาศห้ามบุคคลใด ๆ ออกนอกเคหะสถาน หรือ ประกาศเคอร์ฟิว (Curfew) ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 06.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอีก 23 จังหวัดนั้น ล่าสุดเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่สงบเรียบร้อย ศอฉ.จึง ประกาศเคอร์ฟิว ต่ออีก 3 วัน คือวันที่ 20-22 พฤษภาคม ในพื้นที่เดิม คือทุกจังหวัดที่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเป็น ตั้งแต่ 21.00-05.00 น. เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่

ทั้ั้งนี้ ประกาศเคอร์ฟิว อีก 23 จังหวัด ประกอบด้วย

1. นนทบุรี
2. พระนครศรีอยุธยา
3. ปทุมธานี
4. นครปฐม
5. เชียงใหม่
6. เชียงราย
7. อุบลราชธานี
8. มหาสารคาม
9. ร้อยเอ็ด
10. หนองบัวลำภู
11. สกลนคร
12. กาฬสินธุ์
13. มุกดาหาร
14. อุดรธานี
15. น่าน
16. ลำปาง
17. ศรีสะเกษ
18. นครราชสีมา
19. ชัยภูมิ
20. นครสวรรค์
21. ขอนแก่น
22. ชลบุรี
23. สมุทรปราการ

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามตามประกาศ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยเนื้อหาที่ ศอฉ.ได้ประกาศควบคุมการออกจากเคหะสถาน หรือ ประกาศเคอร์ฟิว มีดังต่อไปนี้

ศอฉ.ประกาศห้ามมิให้บุคคลใดในเขตพื้นที่กทม. ออกนอกเคหะสถานภายในเวลาตั้งแต่ 20.00 น. ของวันที่ 19 พ.ค. 53 ถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 20 พ.ค. ดังนี้

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 และประกาศสถานการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2553 และนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 แล้วนั้น

เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิด สถานการณ์ฉุกเฉินให้ สามารถกระทำได้โดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันท่วงที และเพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้บุคคลใดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ออกนอกเคหะสถานภายในเวลาตั้งแต่ 20.00 นาฬิกา ของวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

2. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได้

3. ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนดกลับเข้าสู่เคหะสถานและมิให้ออกมายัง พื้นที่ที่กำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้มอบหมายให้ผู้กำกับการ ปฏิบัติงาน/ผู้อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถกำหนดพื้นที่และราย ละเอียดเพิ่มเติม เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่ เหตุได้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

***********************************

5/20/10

Introducing the Google Buzz API

With Google I/O 2010 finally upon us, what better time to introduce developers to the latest updates to theGoogle Buzz API?


As announced at the launch of Google Buzz, the Google Buzz API aligns itself with the ever-growing family of freely available and community-developed protocols, formats, and standards for sharing and consuming social content on the web, including ActivityStreams, Atom, AtomPub, JSON, OAuth, PubSubHubbub, MediaRSS, PortableContacts, and more.The Google Buzz API, a member of the Google Code Labs, is very much a work in progress — we intend to continue to iterate out in the open as we go along — and we hope the features we are making available today will help inspire developers and provide a solid foundation for new applications to be built.We are already excited to see developers who were helping us test the API deliver terrific applications. Today you'll start seeing the following sites and services integrate with Google Buzz:With the New Google Latitude API, Build Latitude and Location Into Your App

googlemapView.jpg


Location, location, location. In case you haven’t noticed, we’re really excited about all the ways location can make mobile apps and websites more useful. With Google Latitude, we created a simple way to share your location with whomever you like, display it wherever you like, and even keep a history of it if you want. We wanted to give you even more ways to use your location, so today we’re announcing the Google Latitude API -- an easy and safe way to build Latitude and location into any apps or features that you could possibly imagine!Since launching Latitude, our team has been talking about all the cool things you could do with your continuously updated Latitude location. While we’ve built some of our ideas, there are simply too many exciting ones for us to do alone. Instead, we wanted to let developers create apps that do even more with Latitude and location. You could, for example, build apps or features for:

 • Thermostats that turn on and off automatically when you’re driving towards or away from home.
 • Traffic that send alerts if there’s heavy traffic ahead of you or on a route you usually take based on your location history.
 • Your credit card accounts to alert you of potential fraud when a purchase is made far from where you actually are.
 • Photo albums so your vacation photos appear on a map at all the places you visited based on your location history.


We want to help developers build all these applications and more, but our first priority is privacy and making sure we give users control over their location. That way, it’s only used when, where, and how users choose. When you request access to Latitude users’ data, users will have to specifically grant access to your domain after seeing exactly what data is being requested. You may request to update and view users’ best available location, view only their city-level location, and/or update and view their location history if they’ve opted in to using Google Location History. Users will also be able to revoke access from any developer at any time from their Google Account’s personal settings. Just like with Latitude, the user always chooses who can see their location.


We’ve also learned that making a phone’s continuous location available in the background is tricky to do accurately and efficiently -- just imagine your phone’s battery life if several apps were continuously getting your location in different ways. With this in mind, we wanted to build a free and open Latitude API that lets you just start using your users’ updated locations in new ways without reinventing the wheel.


To get started, go to http://code.google.com/apis/latitude to read our API documentation. Then, join theLatitude API Google Group to ask questions, discuss the API with the community, and give us feedback. The Latitude API is being launched in Labs so we can listen to developer feedback before it graduates. We’re excited to see what you can do with Latitude and location so please let us know what you think!

Even more ways for developers to optimize with AdSense

Last year, we announced that developers can earn revenue by showing ads in two of our products, theGoogleBar for Local Searches on a Google Map and the Custom Search element for site-restricted and other curated searches. Today, we're happy to announce two new AdSense product updates to help monetize your website.AdSense for search ads only
AdSense for search allows publishers to add Google search functionality to their site and monetize from search ads. The Custom Search element is a prime example. However, despite the power and flexibility of the element, you may want to show ads next to your own non-Google search results. With AdSense for search ads only, developers can now include AdSense for search ads on their pages, paired with their own homegrown search results.


AdSense for Ajax
The other side of AdSense is ads targeted to content on your site. In this case, developers turn to AdSense for content. But what if your content isn't crawlable by search engines or uses Ajax to dynamically update without a page refresh? Now you can deliver AdSense for content ads via AdSense for Ajax, which allows you to give hints about your uncrawlable content. Even better, it allows you to refresh the ads dynamically when there is a context change.


If your site is a good fit for either, or both, of these offerings, sign-up for AdSense for Ajax or AdSense for search ads only today! Learn more about them from the AdSense Blog post.

5/18/10

ขนาด Google ยังพลาดได้โฆษณา AdWords ของ Google Docs แสดงผลคำว่า "Google" ผิดเป็น "Gogole" สงสัยรีบพิมพ์จัด เลยพิมพ์ผิด

4 ตีนยังรู้พลาด Google ยังรู้พลั้ง

FREE eBay Webinar, May 2010 - รายการสัมมนาฟรีสำหรับผู้ขายอีเบย์ประจำเดือน พค.เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณด้วยการเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์สำหรับผู้ขายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่จัดขึ้นไว้ให้สำหรับผู้ขายจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ในการสัมมนา ทีมงานอีเบย์และผู้เชี่ยวชาญที่อีเบย์เชิญมาเข้าร่วมบรรยาย จะได้ให้ความรู้ในการขยายธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ บริการใหม่ อัพเดทนโยบายที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงเครื่องมือผู้ขายที่จะช่วยให้คุณขายสินค้าได้มากขึ้น สำหรับหัวข้อสัมมนาในเดือนพฤษภาคม จะมีดังนี้


อย่าพลาดโอกาสที่คุณจะได้ขยายธุรกิจบนอีเบย์ ถามผู้เชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ขายท่านอื่น การสัมมนา 2 ภาษา เลือกคอร์สภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เวลาแน่นอนที่สะดวกสำหรับคุณ การสัมมนาทุกครั้งจะจัดขึ้นในช่วง 16-17 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในวัน พุธและ ศุกร์ สำหรับภาษาไทย, และวันพฤหัสบดี เวลา 16-17 น. (ตามเวลาประเทศไทย) สำหรับการสัมมนาภาษาอังกฤษ * วันและเวลาในการจัดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

งานสัมมนาออนไลน์ของอีเบย์ เป็นการสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่จัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ขายพัฒนาธุรกิจบนอีเบย์ให้มีประสิทธิภาพขึ้น

รับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ในการสัมมนา ทีมงานของอีเบย์จะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้ผู้ขายได้ทราบ โดยเนื้อหาจะมีตั้งแต่กลยุทธการเติบโตทางธุรกิจไปจนถึงรูปแบบการขายและนโยบายใหม่ของอีเบย์

การสัมมนาจัดขึ้นอย่างไร
เพียงมีคอมพิวเตอร์ หูฟังและไมโครโฟน ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาก็สามารถออนไลน์เข้าร่วมสัมมนาและแบ่งปันประสบการณ์กับผู้จัดและผู้เข้าร่วมงานสัมมนาท่านอื่นๆ

เข้าร่วมการสัมมนาเลย

เลือกคอร์สที่คุณสนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา แล้วลงทะเบียนโดยใช้เพียง eBay ID และ email ของคุณเท่านั้น


การคุ้มครองผู้ขายบนอีเบย์
ภาษาไทย: 12 พค., เวลา 16-17 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
https://www1.gotomeeting.com/register/597582417

ภาษาอังกฤษ: 13 พค., เวลา 16-17 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
https://www1.gotomeeting.com/register/702034729

ส่วนใหญ่แล้วการขายสินค้าบนอีเบย์มักจะเป็นไปอย่างราบลื่นแต่ถ้าหากคุณมีปัญหากับผู้ซื้อ โปรดวางใจว่าอีเบย์จะช่วยคุณหาทางแก้ไข้ปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจที่สุด ในการอบรมครั้งนี้ คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ

 • อีเบย์จะคุ้มครองคุณอย่างไรหากผู้ขายเปิดเรื่องร้องเรียน
 • อีเบย์จะคุ้มครองคุณจากการโกงของผู้ซื้อได้อย่างไรบ้าง
 • จะจัดการอย่างไรหากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน
 • ข้อแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ซื้อไม่ชำระเงินหรือเปิดการร้องเรียน


การตั้งราคาสินค้าและค่าขนส่ง

(เหมาะสำหรับผู้ขายใหม่)
ภาษาไทย: 18พค เวลา 16-17 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
https://www1.gotomeeting.com/register/998489441

หลักการตั้งราคาที่เหมาะสม เลือกตั้งราคาค่าขนส่งอย่างมีเหตุผลเพื่อช่วยให้คุณขายสินค้าได้มากขึ้น งานสัมมนา มีรายละเอียดดังนี้

 • ภาพรวมของค่าธรรมเนียมอีเบย์
 • กลยุทธ์การตั้งราคาแบบต่างๆ
 • คำนวนหาค่าขนส่งและการใช้eBay calculator
ตั้งโปรโมชั่นการขายสินค้า


การขอลบ Negative Feedback

ภาษาอังกฤษ: 20 พค., เวลา 16-17 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
https://www1.gotomeeting.com/register/592852913

บางกรณี อีเบย์จะสามารถลบ feedback ที่เป็น negative feedback ได้ เข้าร่วมการสัมมนานี้หากคุณต้องการทราบว่า

 • เมื่อใดอีเบย์จะสามารถลบ feedback ที่เป็น negative ให้คุณได้
 • คุณจะขอให้อีเบย์ลบ feedback ได้อย่างไร
 • คุณจะขอให้ผู้ซื้อปรับคะแนน feedback ที่เป็น neutral หรือ negative ที่ให้มาได้อย่างไร


การจัดการเงินในอีเบย์และเพย์พาล
(เหมาะสำหรับผู้ขายรายใหม่)
ภาษาไทย: May 21, 4 – 5pm (ภาษาไทย time)
https://www1.gotomeeting.com/register/495900320

การจัดการกับธุรกรรมการเงินเพื่อให้ดำเนินธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิธีการดูค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระและวิธีชำระเงิน
 • จะตั้งและปรับปรุงใบแจ้งการชำระเงิน (invoice)ที่ส่งไปให้ผู้ซื้อได้อย่างไร
 • การถอนเงินจากบัญชีเพย์พาล
การคืนเงิน (refund) ให้ผู้ซื้อ


ขยายธุรกิจสู่เว็บไซต์อีเบย์ประเทศอื่นๆ

ภาษาอังกฤษ: 27 พค. เวลา 16-17 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
https://www1.gotomeeting.com/register/962765601

ภาษาไทย: 31พค. เวลา 16-17 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

https://www1.gotomeeting.com/register/164781080

ผลการวิจัยของเราพบว่าขายสินค้าไปยังเว็บไซต์ของอีเบย์ประเทศต่างๆ (ไม่ใช่เพียง ebay.com เท่านั้น) คุณจะสามารถขยายธุรกิจได้ถึง 20-40% เนื้อหาการสัมมนา

 • ข้อดีของการขายสินค้าบนเว็บอีเบย์ประเทศอื่นๆ
 • ควรขายไปยังเว็บไซต์อีเบย์ประเทศใด
การขายบนเว็บไซต์อีเบย์ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพการเข้าร่วม
สิ่งที่ต้องมี:
• คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ดความเร็วสูง
• หูฟังและไมโครโฟน


วิธีการใช้:
1. เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วม คุณจะได้รับอีเมล์แจ้ง Link
2. ก่อนการสัมมนาออนไลน์ คลิกที่ link

Make Money By Teaching Others How To Sell on eBay

eBay Selling Instructors Recruitment - You can make money by Teaching others How to Sell...

5/16/10

$0.99 domains at Godaddy

Coupon code: 99INDY
ราคา $0.99+$0.18 icann fee = $1.17

Register or transfer any available .COM, .US, .MOBI, .BIZ, .NET, .ORG, .CA, .CO.UK and .IN domain for just $0.99!

Thailand Post - ส่งพัสดุธรรมดาใช้เวลากี่วัน?

การส่งพัสดุธรรมดาใช้เวลาส่ง ประมาณ 3-5 วันทำการ รหัสขึ้นต้นด้วยตัว P ตรวจในเว็บไม่ได้ ถ้าพัสดุหายสามารถแจ้งที่ไปรษณีย์ได้จะวงเงินรับผิดชอบ

5/14/10

Facebook เปลี่ยนจาก 'Become a Fan Of' เป็น 'Like' แทนแล้ว


ไม่กี่วันมานี้ Facebook ได้เปลี่ยนวิธีที่ตอบรับเป็น Fan page ต่างๆ จากคำว่า "become a fan" มาเป็นคำว่า "Like"

การเปลี่ยนครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องของ User experience นี่เอง เช่น Fan page ของ Coke น่าจะใช้ "like" Coca-Cola มากกว่า เป็น fan of โค้ก

ซึ่งอาจจะทำให้ แบรนด์ต่างๆ หันมาสร้าง Fan page บน Facebook กันมากขึ้นสรุปเงินสี่ด้านจากหนังสือ พ่อรวย สอนลูก Rich Dad Poor Dad

E S B I คุณเป็นคนประเภทไหน ??


E (Employee) - ลูกจ้าง
- รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
- รายได้ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- นายจ้างเป็นผู้กำหนดวิถีชีวิตและเงินเดือนให้คุณ
- ขาดอิสรภาพ ต้องเซ็นต์ชื่อ ตอกบัตร
- ตกงานเท่ากับล้มละลาย
(ตกงาน 3 เดือน ไม่ต่างจากคนล้มละลาย)
- อยู่ในวงจรหนี้สิน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ฯลฯ
B (Business Owner) - เจ้าของธุรกิจ
- มีทุน
- หาคนเก่งๆ มาทำงานให้
- ไม่ทำก็มีรายได้
B มีหลายประเภท
- บริษัท
- แฟรนไซน์
- การตลาดแบบเครือข่าย (เป็นช่องทางที่จะเป็น
เจ้าของกิจการ ที่มีความเสี่ยงน้อย)
S (Self-employed) - ทำธุรกิจส่วนตัว
- ขายเวลาแลกกับเงิน จ้างตัวเองทำงาน
- ชอบคิดเองทำเอง, ควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเอง
- ขาดประสบการณ์
- เจอคู่แข่งที่มีทุนหนากว่า
- อาจจะทนทำ เพราะชอบ อิสระแต่ไม่มี อิสรภาพ

I (Investor) - นักลงทุน
- ไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน
- มองผลตอบแทนจากการปันผล ดอกเบี้ย
- ซื้อกิจการมาปรับปรุง แล้วขายต่อ
คนฝั่งซ้าย
คนฝั่งขวา
มี ความกลัว เป็นตัวขับเคลื่อนมี ความฝัน (ความใฝ่ฝัน) เป็นตัวขับเคลื่อน
ยึดติดกับงานประจำพยายามสร้างงาน
รายได้จำกัดรายได้ไม่จำกัด
ไม่มีเป้าหมายในชีวิตมีเป้าหมายชัดเจน
มองเห็นอุปสรรคมองเห็นโอกาส
ไม่เข้าใจคำว่า ทรัพย์สิน หนี้สินเข้าใจคำว่าทรัพย์สิน - หนี้สิน
ทำงานเพื่อเงินใช้เงินทำงาน
คิดถึงความเสี่ยงคิดถึงความน่าเสี่ยง
ยึดติดกับสิ่งเก่าเรียนรู้สิ่งใหม่
ไม่มีแผนงานมีแผนงานชัดเจน
ดำเนินชีวิตด้วยตัวเองมีที่ปรึกษา
ชอบออกความเห็นชอบหาความจริง
ชอบมีเงินสดเยอะๆชอบมี กระแสเงินสด สม่ำเสมอ
ชอบแสดงตัวว่าเก่งชอบมองหาคนเก่ง
ชอบวิธีการชอบวิธีคิด
ชอบการเฉลี่ย (ขจัดความเสี่ยง)ชองการจดจ่อ (Focus)
ถูกระบบความคุมความคุมระบบ
เป็นส่วนหนึ่งของระบบเป็นเจ้าของระบบ
เรียนเพื่อประกาศนียบัตรเรียนเพื่อหาความรู้
ทำงานเพื่อคนอื่นสร้างงานเพื่อคนอื่น
อยากทำบุญแต่ไม่มีงบทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาส
Mr. Robert T. Kiyosaki ผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูก ได้กล่าวเอาไว้ว่า ที่มาของเงินมีทั้งหมด 4 ทาง ตามที่แสดงดังภาพ และคนที่สำเร็จก็คือ คนที่สามารถทำให้ตัวเองอยู่ด้านขวา ที่มีระบบทำงานแทนได้

5/7/10

Google new look - กูเกิ้ลหน้าตาเปลี่ยนไป

Google has given its search results page a new look, designed to make it as easy as possible for users to find what they want.


The most noticeable change is the move of search tools to the left in a new side panel, rather than at the top of the screen.


Powering the panel are Google’s Universal Search technology, the Search Options panel and Google Squared.


“The top section of the new left-hand panel builds on Universal Search by suggesting the most relevant genres of results for your query and letting you seamlessly switch to these different types of results,” explained Marissa Mayer, vice president of search products and user experience at Google.


An ‘Everything’ option is still the “essential search experience”, Mayer said in a blog.


The expandable Search Options panel opens up a range of choices for web surfers, including the option to only get the newest information. Google’s technology will suggest the tools that are the most relevant to the query.


Google Squared, meanwhile, scours the web for information and displays it in chart format for easy comparison

As for the search results page’s appearance, Google has made slight adjustments to form a “minimalist and whimsical” aesthetic but with a modern feel.


“The new design refreshes and streamlines the look, feel and functionality of Google, making it easier to pinpoint what you’re looking for. It’s powerful, yet simple,” Mayer added.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)