~ just web development & e-commerce blog


9/7/10

ปฏิรูปการอ่านของไทย ผ่านนโยบายการอ่านของ 'สวีเดน'
การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านของสังคมไทย ถ้าเป็นการดำเนินการแบบบนลงสู่ล่างหรือเป็นการสั่งการลงไปจากรัฐส่วนกลาง จะไม่เกิดผลสำเร็จ

"การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านของสังคมไทย ถ้าเป็นการดำเนินการแบบบนลงสู่ล่างหรือเป็นการสั่งการลงไปจากรัฐส่วนกลาง จะไม่เกิดผลสำเร็จ เหมือนกับโครงการต่างๆ ร้อยแปดพันประการที่ดำเนินการมา ซึ่งเป็นการทำแบบไฟไหม้ฟาง" 
 .................................

ประเทศพัฒนาแล้วจะมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง และบางชาติถึงกับต้องกำหนดเป้าหมายว่าจะพัฒนาประเทศไปทิศทางใด โดยมี 'หนังสือ' เป็นตัวกำหนดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น ขณะที่ประเทศไทยถึงจะประกาศให้ 'การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ' หรือกำหนดให้ตั้งแต่ปี 2552-2561 เป็น 'ทศวรรษแห่งการอ่าน' แต่ดูเหมือนจะเป็นเพียงนโยบายที่ยังไร้ทิศทางและขาดการสนับสนุนโดยเฉพาะจากภาครัฐอย่างจริงจัง

ก่อนหน้านี้ มกุฏ อรฤดี บรรณาธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ ผู้ทุ่มเทตลอดชีวิตกว่า 40 ปีเพื่อทำหนังสือ เคยนำเสนอว่าด้วยแนวทางการพัฒนา 'ระบบหนังสือ' ทั้งระบบว่าจะมีวิธีการจัดการที่ดีอย่างไร เพื่อให้คนไทยทุกคนมีโอกาสอ่านหนังสือได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้นำเสนอข้อมูลและแนวทางต่อรัฐบาลก่อนหน้านั้น แต่กลับล้มเหลว แม้กระทั่งองค์กรภาครัฐเองก็ไม่เคยนำงานวิจัยไปต่อยอดพัฒนาเรื่องการอ่านอย่างจริงจัง และทุกครั้งที่ภาครัฐมีโครงการต่างๆ นานาออกมาก็เหมือนเริ่มต้นจากศูนย์อยู่เรื่อยไป  

ล่าสุด สำนักอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้จัด TK Forum เวทีสาธารณะเพื่อผลักดันนโยบายการอ่านประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 หัวข้อ "นโยบายการอ่านของประเทศสวีเดนและข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทย" เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้อง Moliere-Voltaire ชั้น B 1 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยเรื่อง "การศึกษานโยบายส่งเสริมการอ่านของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ" ซึ่งทางสำนักอุทยานการเรียนรู้ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันจัดทำขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อเปรียบเทียบนโยบายของประเทศสวีเดนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมการอ่านโดยจะนำนโยบายนั้นไปผลักดันสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในทิศทางที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

วัฒนชัย วินิจจะกูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ผู้ศึกษาและนำเสนอหัวข้อ "นโยบายการอ่านของประเทศสวีเดนและข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศไทย" กล่าวสรุปสาระสำคัญว่า...
 "ประเทศสวีเดนมีอัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอยู่ในระดับร้อยละ 99 (ขณะที่ของไทยร้อยละ 93.1) โดยภาครัฐมีบทบาทสำคัญอย่างสูงในการผลักดันและดำเนินนโยบายด้านส่งเสริมการอ่าน ทั้งนี้เป้าหมายของนโยบายการอ่านคือ การสร้างสรรค์และผลิตงานวรรณกรรมคุณภาพให้กระจายไปถึงทุกคนทั่วไปประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยรัฐบาลใช้มาตรการต่างๆ ผ่านทางนโยบายราคา นโยบายภาษี การให้เงินอุดหนุน การจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อเป็นกลไกเสริมหน่วยงานหลักอย่างเช่นโรงเรียนและห้องสมุด ตลอดจนการสนับสนุนสำนักพิมพ์และธุรกิจร้านค้าหนังสือ กำหนดนโยบายด้านการอ่านที่มีเป้าหมายชัดเจน และการสนับสนุนจากรัฐบาลสวีเดนในจัดพิมพ์วรรณกรรมที่เยาวชนควรอ่าน

รวมทั้งมอบรางวัลให้กับหนังสือ ผู้เขียน สำนักพิมพ์ ได้แก่ รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม, รางวัล August Prize และรางวัล Astrid Lindgren Memorial Award เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของสวีเดนนั้นแตกต่างจากประเทศไทย เนื่องจากสวีเดนเป็นรัฐสวัสดิการ เก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า อัตราภาษีโดยเฉลี่ยสูงกว่าไทย การกระจายรายได้ดีกว่า ระดับการพัฒนาสูงกว่า และสวีเดนเป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลกอันดับ 3 ส่วนไทยอยู่อันดับ 58"

การวิจัยเป็นฐานความรู้ทางนโยบายที่สำคัญของสวีเดนอย่างน้อย 4 เรื่อง อาทิเช่น กลางทศวรรษ 1960 งานวิจัยโดยมหาวิทยาลัย Uppsala ศึกษาจุดมุ่งหมายหรือแรงจูงใจในการอ่านและใช้นโยบายการอ่านเป็นเครื่องมือสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม และปี 2000 งานวิจัยโดยมหาวิทยาลัย Boras และGothenburg ศึกษาลักษณะนิสัยที่สะท้อนวัฒนธรรมสวีเดน พบว่าการอ่านหนังสือและการเข้าห้องสมุดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมหลักของชาวสวีเดน

ด้านนโยบายภาษีนั้น เริ่มจากปี 2002 ประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 6 และทำให้ราคาหนังสือถูกลงร้อยละ 15 ยอดขายหนังสือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีบทบาทต่อการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการอ่าน อาทิเช่น ชมรมหนังสือแห่งสวีเดน (The Swedish Book Club) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตลาดหนังสือ, Swedish National Council for Cultural Affairs (NCCA) สนับสนุนด้านการเงินและให้คำแนะนำในการพัฒนาแห่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 

นอกจากนี้ยังมี สำนักพิมพ์และมูลนิธิ Easy-to-Read จัดพิมพ์และกระจายหนังสือสำหรับผู้ที่มีปัญหาการอ่าน โดยนำเนื้อหาเดิมมาเรียบเรียงเขียนใหม่ ใช้ภาษาอ่านง่ายและสนุกเพลิดเพลิน ครอบคลุมหนังสือทุกประเภท รวมทั้งวรรณกรรมคลาสสิกและหนังสือพิมพ์, มูลนิธิหนังสือแห่งสวีเดน (Swedish Book Foundation) วิจัยด้านการอ่านการเขียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รวมทั้ง สถาบันการเงินสำหรับอุตสาหกรรมหนังสือ (The Book Industry Finance Institution : BFI) ให้สินเชื่อและคำแนะนำด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านหนังสือ สนับสนุนการจัดพิมพ์วรรณกรรมและหนังสือของกลุ่มชาติพันธุ์ จัดทำรายงานแนวทางการพัฒนาหนังสือ เสนอต่อรัฐบาลเป็นรายไตรมาสและรายปี

"สวีเดนเป็น 1 ใน 2 ประเทศของยุโรปที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนสำนักพิมพ์ทั้งเล็กและใหญ่ในการจัดพิมพ์หนังสือดี โดยเฉพาะหนังสือประเภทวรรณกรรมและวรรณกรรมเด็ก และตั้งคณะกรรมการระดับชาติ พิจารณารายชื่อหนังสือที่จะอุดหนุนการจัดพิมพ์ เพื่อให้ตลาดหนังสือมีความหลากหลาย มีการแข่งขัน มีหนังสือดีราคาถูก และสามารถเผยแพร่ได้กว้างขวาง นอกจากนี้รัฐบาลยังให้เงินอุดหนุนการจัดซื้อหนังสือผ่านทางสำนักพิมพ์และส่งไปยังห้องสมุดโดยตรง และกฎหมายห้องสมุดปี 1997 กำหนดให้ทุกเทศบาลต้องมีห้องสมุดประชาชนโดยพันธกิจหลักคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ปี 2006 รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินในการจัดพิมพ์หนังสือวรรณกรรมและวารสาร การจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นเงินจำนวน 121.5 ล้านสวีดิชโครน หรือประมาณ 486 ล้านบาท ส่วนตลาดหนังสือปี 2007 หนังสือออกใหม่มียอดจำหน่าย 28 ล้านเล่ม โดยหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์เดิมมียอดจำหน่าย 45.6 ล้านเล่ม จำนวนหนังสือที่ตีพิมพ์ต่อปกเฉลี่ย 8,500 เล่ม และเฉลี่ยขายได้ต่อปกสูงถึง 6,000 เล่ม มูลค่าตลาดหนังสือรวมประมาณ 7,000 ล้านสวีดิชโครน หรือประมาณ 28,000 ล้านบาท"

ส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายของไทยจากประสบการณ์ของสวีเดนนั้น วัฒนชัย มองว่า "รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย หรือตั้งคณะกรรมการระดับชาติ รวบรวมรายชื่อวรรณกรรมไทยและสากล จัดทำเรื่องย่อและบทวิเคราะห์วิจารณ์ เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดประชาชนและโรงเรียนทั่วประเทศ และควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเขียน นักแปล และสำนักพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์วรรณกรรมทรงคุณค่าทั้งของไทยและสากล แจกจ่ายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนใช้มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการอ่าน และจัดตั้งหรือเพิ่มบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อให้สินเชื่อและคำแนะนำธุรกิจอุตสาหกรรมหนังสือที่มีแนวคิดหรือเป้าหมายในการจัดพิมพ์หนังสือดีมีคุณภาพ 

รวมทั้งจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนและห้องสมุดประชาชนที่จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจและมีผลกระทบสูง สามารถนำมาใช้เป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลได้ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดที่มีอยู่ในพื้นที่ รวมกระทั่งศึกษาแนวทางการจัดทำหนังสือและสื่อประเภท Easy-to-Read สำหรับคนไทยด้วย"

เมื่อเปิดประเด็นเรื่องมาตรการภาษี ริสรวล อร่ามเจริญ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนถึงกับออกอาการท้อแต่ไม่ถอย เพราะเคยเสนอเรื่องไปยังรัฐบาลชุดก่อนๆ ซึ่งก็ไม่เคยมีรัฐบาลใดให้ความสำคัญ กระทั่งมาถึงรัฐบาล 'อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ' เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูมีความหวังมากที่สุด โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านตามที่ สมาคมได้เสนอผ่านมายังกระทรวงศึกษาธิการ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและพิจารณาผลกระทบซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเงียบหายไปอีกหรือไม่  

ขณะที่ รศ.อรทัย อาจอ่ำ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของประเทศสวีเดน โดยประเทศสวีเดนสามารถนำแนวคิดทาง 'สังคมนิยม' มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างคนในประเทศ ตั้งแต่กลุ่มชาวนา กรรมกร จนถึงกลุ่มคนระดับนายทุน ให้เกิดเป็นโครงสร้างประชากรที่มีความเข้มแข็ง ต่างจากประเทศไทยที่การพัฒนาสิ่งต่างๆ นั้น เพียงแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งการช่วยเหลือจะต้องเริ่มจากการช่วยเหลือในด้านความต้องการขั้นพื้นฐานตามหลัก 'ทฤษฎีมาสโลว์' ให้ได้เสียก่อน จึงจะสามารถพัฒนาระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้

"ข้อดีอีกอย่างของประเทศสวีเดนนั้นก็คือจะเน้นงานทางด้านวิจัยและการทดลองในเรื่องนโยบายต่างๆ อย่างเป็นระบบและสามารถวัดผลได้ จึงทำให้เกิดการพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประชาชนในประเทศ นอกจากนั้นการเรียนการสอนของประเทศสวีเดนยังสอนให้เด็กและเยาวชนรู้จักการยอมรับตนเอง และความแตกต่างของผู้อื่น สิ่งนี้เองจึงทำให้สังคมสวีเดนนั้นอยู่กันอย่างเป็นปกติสุข ทั้งนี้ รัฐบาลสวีเดนทุกยุคทุกสมัยมีเจตจำนงแน่วแน่ต่อสังคม เป็นรัฐบาลที่มีคุณภาพ ทำอะไรทำจริงจัง และยึดหลักการทำงานเพื่อก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และส่วนรวมอย่างแท้จริง"

 เมื่อเปรียบเทียบนโยบายต่างๆ ของสวีเดนกับปัญหาวาระการอ่านแห่งชาติหรือระบบหนังสือของไทยแล้ว เธอเห็นว่า "การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอ่านของสังคมไทย ถ้าเป็นการดำเนินการแบบบนลงสู่ล่างหรือเป็นการสั่งการลงไปจากรัฐส่วนกลาง จะไม่เกิดผลสำเร็จ เหมือนกับโครงการต่างๆ ร้อยแปดพันประการที่ดำเนินการมา ซึ่งเป็นการทำแบบไฟไหม้ฟาง ไม่มีการติดตามประเมินผลหรือมีการประเมินผลแต่ก็ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ทำอย่างไรจึงจะเกิดกลไกเชิงสถาบันใหม่ๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาคนไปพร้อมๆ กับการขับเคลื่อนการอ่าน กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก จะเริ่มจากจุดไหนก่อน" 

โรงเรียนและครูของไทยมีปัญหาต่างๆ ทับถมมาก การเรียนการสอนเป็นแบบท่องจำ รู้แบบงูๆ ปลาๆ 'ครู' ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเด็กและเยาวชนถูกละเลย อาชีพครูเป็นอาชีพที่อยู่ในลำดับท้ายๆ ของระบบโครงสร้างการพัฒนาประเทศ จะไม่สามารถยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการอ่านได้ ถ้าครูและโรงเรียนยังไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่จำเป็น จะต้องให้ความสำคัญกับครูและโรงเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งเหมือนสวีเดน ทำให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ มีรายได้พอเพียง ครูและโรงเรียนจึงจะสามารถแสดงบทบาทในเชิงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติได้ดีขึ้นและมากขึ้น

เช่นเดียวกับ รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ยกตัวอย่างนโยบายทางด้านชาติพันธุ์ที่คนสวีเดนว่าประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติมาเป็นตัวผลักดันส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน โดยการส่งเสริมการอ่าน อาทิเช่น ในโรงเรียนหรือห้องสมุดจะเป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ มิใช่การส่งเสริมการอ่านเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนสวีเดนอ่านหนังสือประเภทวรรณกรรม เนื่องจากจะทำให้มุมมองความคิดเกิดความเข้าใจผู้อื่นหรือชนชาติอื่นๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในสังคมประเทศสวีเดนได้

นอกจากนี้วัฒนธรรมประเทศสวีเดนที่เริ่มต้นส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านจาก 'ครอบครัว' ไปสู่สังคมในโรงเรียนก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดสังคมการอ่านในประเทศสวีเดน ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่เน้นการศึกษาจากภายในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การพัฒนาระบบการศึกษาและการสร้างสังคมการอ่านในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาโครงสร้างของคนไทยทั้งประเทศ 

อีกทั้งมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมการอ่านและการเสนอนโยบายการพัฒนาการศึกษานั้น จำเป็นต้องมีเป้าหมายการส่งเสริมการอ่านที่ชัดเจนด้วย 0 
------------------------------------
 หมายเหตุ : โครงการเวทีสาธารณะเพื่อผลักดันนโยบายการอ่าน หรือ TK Forum ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "นโยบายการอ่านของสาธารณรัฐเกาหลีและนโยบายการอ่านของประเทศญี่ปุ่น" วันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)