~ just web development & e-commerce blog


10/6/10

การเข้าสู่ตลาดประเทศสวีเดน

       (1). ลักษณะตลาด

                          สวีเดนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย มีประชากร 8.876 ล้านคน

มีชื่อเสียงว่าเป็นตลาดที่มีอำนาจซื้อสูงและเน้นด้านคุณภาพของสินค้า โดยผู้นำเข้าสวีเดนจะเน้นและคาดหวังสินค้า

ที่ดี มีคุณภาพ  มีการออกแบบที่ดี การหีบห่อดี และการส่งมอบที่ตรงเวลา

                          ผู้บริโภคชาวสวีเดนจะมีความระมัดระวังด้านราคา(price- conscious) และมีความตระหนัก

รู้ดีว่าตนเหมาะสมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการอะไรในราคาเท่าไร สินค้าหลายอย่างอาจขายได้ดีในบางประเทศ

แต่อาจไม่ประสบความสำเร็จในตลาดสวีเดน

                            ในร้านค้าส่วนใหญ่จะมีพนักงานอย่างจำกัดเนื่องจากค่าจ้างแรงงานแพง  ทำให้ต้นทุนสูง

ดังนั้นสินค้าจะต้องสามารถนำเสนอขายได้ด้วยคุณสมบัติ คุณภาพของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานทำหน้าที่

ส่งเสริมการขาย หรือแนะนำสินค้า

                          นอกจากนั้นสวีเดนยังมีบริษัทข้ามชาติ(Multinational Companies)เป็นจำนวนมากเมื่อ

เทียบกับขนาดของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหมายถึงว่าสินค้าที่เข้าสู่ประเทศสวีเดนมีโอกาสที่จะได้รับการส่งออก

ต่อไปยังตลาดโลกได้โดยผ่านทางบริษัทข้ามชาติเหล่านี้      (2). กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า

                     2.1 ระเบียบทางภาษีศุลกากร  กฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของสวีเดนเป็นไปตามระบบ

การจำแนกพิกัด(EU Customs tariff)และการประเมินราคาของอียู(EU Rule) ปกติสินค้าที่ผลิตและนำเข้าจาก

นอกประเทศอียูจะต้องชำระภาษีศุลกากรก่อนนำเข้า สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมอัตราภาษีศุลกากร(Custom duties)

อัตราปกติจะอยู่ระหว่างร้อยละ 5-14 ส่วนอัตราภาษีที่ลดลง(Reduced)และกรณียกเว้นไม่จัดเก็บ(no duties at all) จะใช้กับสินค้าบางประเภทที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศซึ่งทางอียูได้มีข้อตกลงพิเศษระหว่างกัน หรือภายใต้สิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากร(GSP)ที่อียูให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน

                     2.2 นอกเหนือจากการเก็บอัตราภาษีศุลกากรในอัตราเดียวกับสหภาพยุโรปหรืออียูแล้วสวีเดน

มีการเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด(Antidumping duty) ซึ่งมีการเก็บเพิ่มสำหรับสินค้าเฉพาะเจาะจงในกรณีที่มี

การขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปกติ

                     ภาษีสรรพสามิต(Excise tax)ที่เก็บจากสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มี alcohol ยาสูบ และพลังงาน

                     2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) สวีเดนจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการทุกชนิดโดย

กำหนดอัตราภาษีไว้ 3 อัตราคือ

                          -อัตราทั่วไปร้อยละ 25 สำหรับสินค้าและบริการโดยทั่วไป

                          -อัตราร้อยละ 12 สำหรับสินค้าประเภทอาหาร  ค่าที่พักในโรงแรม  ค่าโดยสารในการเดินทาง

                          -อัตราร้อยละ 6 สำหรับสินค้าประเภทหนังสือพิมพ์ สินค้าและบริการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องวัฒนธรรม(certain goods and services in the cultural sphere)                          

                     2.4 ระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตนำเข้า หน่วยงานที่ดูแลควบคุมด้านการนำเข้าของสวีเดนคือ

National Board of Trade ซึ่งตามกฎระเบียบการนำเข้าของอียู สินค้านำเข้าประเภทสิ่งทอและเสื้อผ้าจากประเทศกำลังพัฒนาจะต้องมีใบอนุญาตการนำเข้า(Import Licence) นอกจากนั้นสินค้าเหล็กและเหล็กกล้าที่นำเข้าจากประเทศอื่นๆนอกจากยุโรปตะวันตก(outside western Europe) และสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิดจากจีน ก็ต้อง

มีใบอนุญาตนำเข้า

                     2.5 สินค้าที่ห้ามนำเข้าสวีเดน ได้แก่ สินค้าที่มีสารปรอท(อาทิเทอร์โมมิเตอร์) ผลิตภัณฑ์เคมี

บางชนิดอาทิ PCT Products , PCB , CFC , HCFC , ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Cadmium นอกจากนั้นก็การจำนวนการนำเข้าและต้องขอใบอนุญาตนำเข้าในสินค้าประเภท อาวุธ วัตถุระเบิด ยาและจำกัดยาพิษ  อีกทั้งสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้าที่มีแหล่งกำเนิดนอกอียู นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ก็ต้องมีเอกสารใบอนุญาต

จึงจะนำเข้าได้

                   2.6 ระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าอาหาร การส่งสินค้าอาหารเข้าไปยังประเทศสวีเดนหรือประเทศสมาชิกอียู สินค้าอาหารที่ส่งมานั้นไม่ว่ามาจากประเทศสมาชิกอียูเองหรือจากประเทศที่สาม จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า European Food Law โดยสหภาพยุโรปได้ให้ความสำคัญในการควบคุมด้านสุขอนามัย

(Veterinary and Health Control) เพื่อปกป้องสุขอนามัยของผู้บริโภค และมาตรการตรวจสอบสินค้าอาหารเนื้อ

สัตว์ทุกชนิด(รวมทั้งอาหารทะเล) สหภาพยุโรปได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการตรวจสอบคือ

EU’s Food Veterinary Office [FVO] โดย FVO จะส่งผู้แทนไปยังประเทศต่างๆที่เป็นผู้ส่งออกอาหารไปยัง

สหภาพยุโรปเพื่อตรวจสอบโรงงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศนั้นๆ(Competent Authority) เพื่อ

จัดทำรายชื่อโรงงาน(Establishment List) ให้การรับรองว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง

                     2.7 ข้อกำหนดด้านฉลากและการหีบห่อ(Lebelling and Packaging) สำหรับกรณีสินค้าอาหาร

มีกฎระเบียบกำหนดให้ต้องติดฉลากเป็นภาษาสวีนิช  ระบุส่วนผสมในอาหาร  น้ำหนักสุทธิ  วันที่ผลิตและวันหมด

อายุ  ประเทศที่ผลิต  และกำหนดการหีบห่อสินค้าอาหารบางอย่างใส่ในหีบห่อที่เป็นพลาสติกหรือกระดาษถึงแม้ว่า

ไม่ระเบียบกำหนดการห้ามใช้พลาสติกพีวีซี แต่บางครั้งเป็นความต้องการของผู้ค้าปลีกที่ต้องการให้หีบห่อบรรจุ

สินค้าอาหารปราศจากพลาสติกพีวีซี(free of PVC)

                          หน่วยงานที่ดูแลในด้านเกี่ยวกับฉลากสินค้าของสวีเดนคือ National Board of Consumer Policies [www.kov.se]

                     2.8 มาตรฐานทางเทคนิคและใบรับรองคุณภาพสินค้า(Techical standards and certification) มาตรฐานทางเทคนิคเป็นมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนดขึ้นและเพิ่มเงื่อนไขหรือคุณภาพจากมาตรฐานทั่วไปของ

สหภาพยุโรป โดยถือเป็นข้อยกเว้นให้ประเทศสมาชิกอียูสามารถทำได้ตามกฎระเบียบที่ประเทศนั้นๆกำหนดอาทิ

การวางเงื่อนไขที่คำนึงถึงสุขอนามัย(health) ความปลอดภัย(safty) สิ่งแวดล้อม(environment side) แต่อย่างไร

ก็ตามข้อกำหนดที่แตกต่างจากกฎระเบียบมาตรฐานของอียูเหล่านี้จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ

สหภาพยุโรปเป็นประเทศๆไป แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตทางสหภาพยุโรปมีเป้าหมายที่ให้กฎระเบียบทางด้านเทคนิคของทุกประเทศในสหภาพเป็นระเบียบเดียวกันและบังคับใช้เหมือนกันในทุกประเทศของสหภาพยุโรปโดยไม่มี

ข้อยกเว้นภายใต้มาตรฐานเดียวคือ CE- marking

                          สำหรับประเทศสวีเดนมีสถาบันที่จัดตั้งเพื่อตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าคือ SEMKO ซึ่งสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้จาก

                             เวปไซต์ : www.semko.com       (3). ข้อตกลงทางการค้าต่างๆของสวีเดน

                     3.1  สวีเดนเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ดังนั้นกฎระเบียบข้อบังคับข้อผูกพันต่างๆของสหภาพยุโรป

จึงเป็นพันธกรณีที่สวีเดนต้องผูกพันปฎิบัติตาม ข้อตกลงทางการค้าส่วนใหญ่ที่จัดทำก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดอุปสรรคทางการค้าที่เป็นภาษีศุลกากรให้แก่สินค้านำเข้าจากประเทศคู่ตกลงตามสัญญา ซึ่งสหภาพยุโรปได้จัดทำ

ข้อตกลงทางการค้าไว้กับหลายกลุ่มประเทศอาทิ

                    -ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับกลุ่ม African ,Caribbean and Pacific    

                          Countries[ACP]                    

                    -ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับกลุ่ม South Africa

                    -ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับ  Mexico

                    -ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับกลุ่ม Mediterranean countries

                    -ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับกลุ่ม EFTA

                    -ข้อตกลงการค้าระหว่างอียูกับกลุ่ม Eastern Europe

                     3.2 ข้อตกลงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP เป็นข้อตกลงที่เป็นการให้ฝ่ายเดียวโดย

สหภาพยุโรปได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยสินค้านำเข้าที่ผลิตจากประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับยกเว้นหรือเสียภาษีนำเข้าในอัตราที่ลดลง ปัจจุบันมีประเทศต่างๆกว่า 170 ประเทศที่ได้รับประโยชน์จากระบบ GSP

           

       (4). วิธีการเข้าสู่ตลาดสวีเดน

                     4.1 ผู้ส่งออกไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดสวีเดน นอกจากสามารถติดต่อโดยทางจดหมาย โทรสาร

หรืออีเมล์ กับผู้นำเข้าสวีเดนโดยตรง(ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบรายชื่อผู้นำเข้าสวีเดนได้จากสำนักงานส่งเสริมการ

ค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน) วิธีที่ดีที่สุดอีกหนทางหนึ่งในการเข้าสู่ตลาดสวีเดนคือการเข้าร่วมงานแสดง

สินค้านานาชาติที่จัดขึ้นในแถบสแกนดิเนเวีย โดยงานแสดงสินค้านานาชาติส่วนใหญ่ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโคเปนเฮเกน

ประเทศเดนมาร์ก และมีบริษัทผู้นำเข้าสวีเดนเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ผู้ส่งออกไทยอาจร่วมโดยวิธีเข้าเยี่ยมชมงาน(Visitor)หรือเข้าร่วมแสดงสินค้า(Exhibitor) ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกไทยสามารถพบกลุ่มเป้าหมายลูกค้าสวีเดน

ได้มากที่สุดและได้ผลดีที่สุดในการเสนอขายสินค้า

                     4.2 Swedish Federation of Trade  เป็นองค์กรทางการค้าในสวีเดนเพื่อผู้นำเข้าผู้ค้าส่ง

ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีก โดย Swedish Federation of Trade มีสมาชิกเป็นบริษัทการค้าต่างๆถึงกว่า 20,000 บริษัท และเป็นองค์ที่มีบทบาททางการค้าการพาณิชย์ภายในประเทศสวีเดนอย่างมาก วัตถุประสงค์หลักของ

องค์กรเพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันในด้านเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าและส่งเสริมการค้าภายในประเทศ  ช่วยเหลือให้บริการแก่บริษัทสมาชิก ในระดับชาติเป็นองค์ช่วยเหลือในการเจรจากับบรรดาสหภาพแรงงานเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างแรงงาน เงินเดือน และสภาพในการทำงาน และบทบาทนโยบายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการสนับสนุนส่งเสริมการค้าเสรีโดยปราศจากข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ                          

                     4.3 Swedish Federation of Trade ได้จัดตั้งหน่วยงาน Import Council

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นำเข้าสวีเดน และผู้ส่งออกจากประเทศกำลังพัฒนาในการส่งสินค้ามาขายยัง

ประเทศสวีเดน ดังนั้นการติดต่อใช้บริการจาก Import Council ก็หนทางเลือกหนึ่งที่ผู้ส่งออกไทยอาจใช้บริการ

นอกเหนือจากหน่วยงานของกรมส่งเสริมการส่งออก(สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน)

ในการหาลูกค้าในประเทศสวีเดน ซึ่งผู้ส่งออกไทยอาจดูรายละเอียดได้จาก

                  Website ของ Import  Council ที่ : www.svenskhandel.se 

                     4.4 งานแสดงสินค้าสำคัญในสวีเดน เนื่องประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นงานแสดงสินค้านานาชาติที่สำคัญจึงได้แก่งานแสดงสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมอาทิ รถยนต์(Motor show) ด้าน Information Technology เป็นต้น

                          ส่วนงานแสดงสินค้าที่สำคัญอื่นๆอาทิ งานแสดงสินค้าด้านสินค้าอาหาร ด้าน เสื้อผ้าด้าน

แฟชั่น และด้านเฟอร์นิเจอร์ จะมีศูนย์รวมการจัดงานที่ใหญ่อยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

                          งานแสดงสินค้าสำคัญและน่าสนใจสำหรับผู้ส่งออกไทยในเดนมาร์ก มีดังนี้

                       -Copenhagen International Fashion Fair /Scandinavian Shoe and
                        Bag Fair งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าและรองเท้าจัดขึ้นเป็นประจำปี
                           ละ 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม ของทุกปี ที่ กรุงโคเปน
                           เฮเกน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ciff.dk 
        - Scandinavian Furniture Fair งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ จัดขึ้นเป็นประจำในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scandinavianfurniturefair.com 
- Scandinavian Food Fair งานแสดงสินค้าอาหาร จัดขึ้นเป็นประจำในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tema2003.dk                นอกจากนั้นยังมีงานแสดงสินค้าที่น่าสนใจอื่นๆที่จัดขึ้นเป็นประจำตลอดทั้งปี ทั้งนี้
ผู้ส่งออกไทยที่สนใจอาจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าในเดนมาร์กเพิ่มเติมได้ที่ www.bellacenter.dk                  
                                  ส่วนงานแสดงสินค้าในสวีเดนอื่นๆ สามารถหาข้อมูลได้ที่                          
                                   Stockholm International Fairs  :  www.stofair.se
                                   Sollentuna Exhibition Centre  :  www.sollfair.se
                                   Swedish Exhibition Centre  :  www.swefair.se
                                   ELMIA AB  :  www.elmia.se
                                   NOLIA AB  :  www.nolia.se
                                   Luleaa Maess och Kongress  :  www.lmk.lulea.se


ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)