~ just web development & e-commerce blog


1/17/11

Sense-making คือ

Sense-making เป็นองค์ประกอบที่ 3 ของ Emerging View คือ การคิดเป็นเพื่อให้เข้าใจโลก (Thinking Theory) โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้

Awareness-ตระหนักรู้ Battle-space management และ Sense-making คือ กระบวนการในระดับคน กลุ่ม วัฒนธรรม และองค์การ ซึ่งเหตุผลในการสร้าง Sense-making คือ การสร้างให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน (working together) การใช้กระบวนการในการที่จะเรียนรู้ (learning process) ทำให้เราสามารถตอบโต้สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เราใช้กระบวนการตัดสินใจแบบเปิด และสามารถเข้าใจปัญหา

แนวคิดของ Sense-making คือ การทำความเข้าใจกับปัญหาและอารมณ์ โดยตัดสินใจผ่านการตรึกตรอง และหาว่าอะไรคือหลักฐาน ตำตอบที่เป็นไปได้ และอะไรคือปัญหาKarl E. Weick, Kathleen M. Sutcliffe and David Obstfeld เขียนบทความเรื่อง “Organizing and the Process of Sensemaking” (2005) ไว้ว่า แนวคิดของ Sensemaking หมายถึง making of sense เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนสถานการณ์ไปเป็นคำที่อธิบายได้ชัดเจน ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำ โดยธรรมชาติของ Sensemaking แล้วเชื่อว่ามีบทบาทสำคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในองค์กรหรือที่ใดก็ตาม บทความเรื่องนี้เป็นการรวบรวมความหมายของ Sensemaking เพื่อที่จะสามารถทำให้เข้าใจความหมายและมุมมองของ Sensemaking ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งธรรมชาติของระบบ Sensemaking ดังนี้

ธรรมชาติของระบบ Sensemaking: เชิงพรรณนาความหมาย
 • Sensemaking เป็นการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากความสับสนและต่อไปเรื่อยๆ ถึงเหตุการณ์ที่เป็นผลตามมา
 • การตั้งข้อสงสัยและการจัดกลุ่มเหตุการณ์ เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด Sensemaking Sensemaking จึงหมายถึง การให้ความหมายหรือคำจัดกัดความกับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดระบบเหตุการณ์
 • Sensemaking เกี่ยวข้องกับการตีตราและการจัดกลุ่มประสบการณ์ ในองค์กรจะหมายถึง การให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกันหลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการ การประสานงาน และการกระจายงาน
 • Sensemaking คือ ประสบการณ์ย้อนหลัง ทั้งนี้เพราะความคิด การแปลความหมายของสิ่งต่างๆ ของบุคคลล้วนเกิดจากการประมวลประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว
 • Sensemaking คือ สิ่งที่บุคคลเชื่อว่าเป็นจริง การสร้าง sense คือ การเชื่อมนามธรรมกับสิ่งที่มีตัวตน
 • Sensemaking เกี่ยวพันกับปัจจัยทางสังคมอย่างเป็นระบบ เนื่องจากบุคคลต้องมีการติดต่อกับผู้อื่น ซึ่งมีผลกับความคิดและความเข้าใจของบุคคล กระบวนการเกิด Sensemaking จึงเกี่ยวพันกับปัจจัยทางสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้
 • Sensemaking คือ การกระทำต่อเหตุการณ์หนึ่งๆ ถ้าคำถามแรกของ Sensemaking คือ เกิดอะไรขึ้นที่นี้? คำถามที่สองที่มีความสำคัญเท่ากัน คือ ฉันจะทำอะไรต่อไป? ใน Sensemaking การกระทำและการพูดเหมือนวัฏจักร การกระทำเป็นส่วนที่ไม่สามารถทำให้เห็นความแตกต่างของ การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ได้จนกระทั่งพูดออกมาและให้ความหมายในสิ่งนั้น
 • Sensemaking เป็นการจัดระบบผ่านการสื่อสาร การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ Sensemaking and organizing การติดต่อสื่อสารเหมือนกระบวนการที่ดำเนินต่อไปของการ make sense ของภาวะที่คนค้นหาตนเองและเหตุการณ์ที่กระทบพวกเขา Sensemaking เกิดจากการพูดที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในองค์กร เพื่อให้เกิดมุมมอง ความคิดทั้งในแง่ของบุคคล วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ในอดีตและเหตุการณ์สืบเนื่องในอนาคต

ธรรมชาติของระบบ Sensemaking: เชิงความคิดรวบยอด
 • Sensemaking เหมือนวิวัฒนาการภายในองค์กร 
 • การกระตุ้นก่อให้เกิด Sensemaking ซึ่งเกิดจากคำถามที่ว่า “สถานการณ์นั้นเหมือนเดิมหรือแตกต่างไป” เมื่อสถานการณ์แตกต่างไป มีความเหมือนกันตรงที่ความต่อเนื่องนั้นหมดไป การกระทำที่เคยเป็นระบบก็ไม่เป็นระบบ ทำให้เกิดความพยายามที่จะสร้างเหตุผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้น และความรู้สึกต้องการสร้างเหตุผลนี้จะนำความคาดหวังกลับมาและทำให้การดำเนินงานขององค์กรต่อเนื่องไปได้
 • Sensemaking กับความมีเหตุมีผล Sensemaking ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความเป็นจริงและการทำสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง แท้จริงแล้วแนวคิดของ Sensemaking ถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุและผล มากกว่าความถูกต้อง มีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความถูกต้องในความเข้าใจของผู้บริหารซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นพบว่า ผู้บริหารจำนวนมากมีความเข้าใจที่ผิด การมองเหตุการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจะเกิดประโยชน์มากกว่า
 • ลักษณะองค์กรกับ Sensemaking ลักษณะขององค์กร คือ หลักการ จุดเด่นและสิ่งที่ทำให้องค์กรอยู่รอด ในมุมมองของ Sensemaking ลักษณะเหล่านี้จะก่อรูปแบบของพฤติกรรมและแนวคิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมตอบสนองที่บุคคลภายนอกมีต่อองค์กร


Margaret Craig-Lees เขียนบทความเรื่อง “Sensemaking: Trojan Horse? Pandora box?” เป็นการนำเสนอคอนเซ็ปของ Sensemaking และการเอาไปปรับใช้ในระบบของการจัดการ ตามแนวความคิดของ Karl Weick รวมถึงความคิดเห็นของนักคิดท่านอื่นที่ได้วิเคราะห์ประโยชน์และจุดด้อย ของ Sensemaking ที่เสนอโดย Karl Weick ไว้ดังนี้

สาระสำคัญของแนวความคิดเรื่อง Sensemaking ของ Karl Weick
 • Weick เสนอว่า Sensemaking ไม่ใช่แค่อุปมาอุปมัย หากแต่เป็นอะไรที่มีอยู่จริงและสามารถทำการตรวจสอบได้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตีความ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งหมด ตอนแรก Weick เชื่อว่า Sensemaking คือ แผนพัฒนา แต่ได้ให้คำจำกัดความในตอนหลังว่า ‘making of sense’
 • Sensemaking คือ การจัดวางสิ่งของลงในกรอบ (โครงสร้าง) การทำความเข้าใจ การแก้ไขข้อข้องใจ การให้ความหมาย การมีปฏิกิริยาต่อการหาความเข้าใจและรูปแบบร่วมกัน ไม่เหมือนกับการตีความหรือการตัดสินใจ เพราะว่าครอบคลุมมากกว่าเจตนารมณ์ หรือข้อมูลได้ถูกตีความ แต่เกี่ยวเนื่องกับเจตนารมณ์ที่ถูกเจาะลึกเข้าไปในตอนแรกและการที่แต่ละบุคคลตัดสินใจที่จะให้ความสำคัญกับเจตนารมณ์ใด
 • การพูดถึง Sensemaking คือ การพูดถึงความเป็นจริงในแง่ของการบรรลุผลอย่างต่อเนื่องที่เป็นรูปเป็นร่างเมื่อคนเราได้พบตัวเองในเหตุการณ์ย้อนหลัง คนเราจะ make sense of things โดยการมองโลกผ่านความเชื่อที่ตัวเองได้กำหนดไว้แล้ว
 • การจัดวาง Sensemaking ให้เป็นขั้นตอน ต้องเข้าใจลักษณะของปัจจัยสำคัญและคำอธิบายว่ามีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันอย่างไร
 • Weick กล่าวว่า the making of sense เป็นกระบวนการที่มีคุณลักษณะที่สามารถกำหนดได้ 7 ข้อ ได้แก่ Grounded in identity construction, Retrospective, Enactive of sensible environments, Social, Ongoing, Focused on and by extracted cues and Driven by plausibility rather than accuracy
 • การตีความของ Weick นั้น Sensemaking อยู่กับมุมมองทางสังคม เริ่มจาก mind-set ของแต่ละคน ชี้ให้เห็นความคิด (ค่านิยม) ที่เหมือนกัน ทำความเข้าใจของการแบ่งปันความหมาย ซึ่งสร้าง รักษา และตีความหมายโครงสร้างขององค์กร


ประโยชน์ที่ได้รับจากแนวคิดของ Weick
 • ความจำเป็นในการทำความเข้าใจถึงความเป็นมาของการตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรนั้น คือ หัวใจของการวิจัยการจัดการ สิ่งที่สำคัญที่สุดของนักการตลาด คือ การสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค แนวทางของการตัดสินใจหลายๆ แนวทางได้หยิบยืมมาจากพฤติกรรมอื่นๆ แนวความคิดของ Sensemaking จากงานวิจัยของ Bavelas (1973) and Weick (1995) ทำให้ sense making กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในภาษาขององค์กรและการตลาด การนำเอาโครงสร้างของ Sensemaking มาใช้นั้นจะทำให้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการวิจัยมีความสำคัญขึ้น 
 • ความคิดของ Weick ก่อให้เกิดกระแสความสนใจเพราะได้นำเสนอตัวอย่างใหม่ๆ ของการศึกษา ความคิดและพฤติกรรมของผู้คนในองค์กร
 • ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากความคิดของ Weick คือการ re-focus on the ‘agent’ ในการวิจัยองค์กร (Malaga, 1997)


จุดด้อยของแนวคิดของ Weick
 • แนวทางปฏิบัติใน Sensemaking ของ Weick ไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบของปัจจัย เล็ก (micro) กลาง (meso) and ใหญ่ (macro) ในการกำหนดการตัดสินใจภายในองค์กร (Malaga, 1997)
 • ปัญหาของการนำแนวคิดมาใช้ ซึ่งฝังอยู่ใน constructionist epistemology and reality relativism ไปเป็น discipline ซึ่ง positivism ยังคงอยู่
 • คุณลักษณะ 7 ข้อ ไม่ได้อธิบายว่าเกี่ยวข้องกับอะไร ข้อมูลถูกรวบรวมมาอย่างไร และถูกเอาไปวิเคราะห์อย่างไร ซึ่งในการจะวิเคราะห์แนวคิด Sensemaking ได้ต้องอาศัยตัวบุคลเป็นฐานของการวิเคราะห์ ข้อมูลจะถูกรวบรวมผ่านเรื่องราวที่ถูกบอกเล่าหรือการบรรยาย การตีความของ Weick ต้องอาศัยการยอมรับว่าการกำเนิดข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลงได้ และอาจมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลด้วย ให้ลองคิดว่ามีจุดเริ่มต้นและจุดจบในแต่ละ Sensemaking (อาจจะไม่เป็นแบบนี้เสมอไป) แต่ถ้าไม่สามารถชี้ตัวองค์ประกอบได้ การเกี่ยวโยงกันก็ไม่สามารถนำมาทดสอบได้ ไม่สามารถนำมาจำแนกได้ถ้าไม่มีการให้คำจำกัดความ 
 • Gioia and Mehra, O’Connell, Decker, ane Malaga ได้กล่าวไว้ว่า Weick ไม่ได้บอกว่า อะไรคือจุดกำเนิดของ sense ไม่ได้อธิบายว่ามันทำงานอย่างไร และก็ไม่ได้อธิบายว่าอารมณ์เกี่ยวข้องอย่างไร 
 • Malaga กล่าวไว้ว่า ในการศึกษาองค์กรนั้นมีความไม่พึงพอใจในขั้นแรกๆ ของการตัดสินใจ การโฟกัสที่การตรวจโครงสร้างของสังคม และเครือข่ายของโครงสร้างส่งผลให้ ‘agent’หายไป การเข้าใจในพฤติกรรมของตัวบุคคลไม่ใช่จากภายนอกแต่เป็นจากภายในจิตใจของ agent ที่มีความเกี่ยวโยงกับทิศทางขององค์กร ถ้าไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวบุคคลเกี่ยวโยงกับองค์กรอย่างไร ก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาดำเนินรอยตามกฎหรือข้อปฏิบัติไหนหรือได้รับแรงขับเคลื่อนจากไหน 

ความคิดเห็น
จากแนวคิด Complex Adaptive Systems และ Sensemaking ของนักคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีความเห็นว่าคำบรรยายของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ทำให้ผู้ที่ไม่เคยทราบ หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้สามารถที่จะทำความเข้าใจระบบ Complex Adaptive Systems ได้มากขึ้น แต่เป็นการมองเห็นและเข้าใจในภาพกว้างๆ เท่านั้น เนื่องจากท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ต้องการที่จะเน้นการอธิบายไปที่เรื่องของ องค์กรเคออร์ดิค (Chaordic Organization) และได้เสนอเลนส์ 6 เลนส์เพื่อให้สามารถเข้าใจว่าองค์กร เคออร์ดิค ควรต้องมีลักษณะอย่างไร แต่มิได้ทำให้เราทราบอย่างลึกซึ้งว่าการที่จะทำให้องค์กรสามารถเป็นองค์กรเคออร์คิด ทำให้คนในองค์กรมีความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร หรือการมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ผ่านการทำงานด้วยการกระทำ (Interactive learning through action) ภายใต้ความซับซ้อนนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง

ในส่วนบทความของ Karl E. Weick, Kathleen M. Sutcliffe and David Obstfeld ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับแนวคิด Sensemaking ว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญในการให้ความหมายผ่านการติดต่อสื่อสารให้คนในองค์กรเห็นและเข้าใจสภาพแวดล้อมในระดับเดียวกัน มีพฤติกรรมที่เหมือนกัน เพราะถ้าไม่มีการนำ Sensemaking มาใช้ในองค์กร พนักงานในองค์กรแต่ละคนซึ่งมีภูมิหลังและประสบการในอดีตที่แตกต่างกัน อาจจะทำให้มีความเข้าใจ และมีการตีความหมายของสิ่งต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมการทำงานคาดเคลื่อนไปจากในทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และกว่าที่จะทำ Sensemaking ได้สำเร็จแต่ละเรื่องต้องผ่านการปฏิสัมพันธ์ ผ่านการพูดคุย เล่าเรื่อง ถกเถียง ทำให้พนักงานได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของกันและกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการทำงานเป็นทีมต่อไปได้ อีกทั้งเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า Sensemaking ถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุและผล เพราะในโลกปัจจุบันไม่มีองค์กรใดที่จะสามารถทำตามทฤษฎีทั้งหมดได้ การดำเนินการหรือพฤติกรรมการทำงานขององค์การที่ทำตามหลักการเหตุและผลซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรอง และให้ความหมายร่วมกันมาแล้วจาก actors จะมีประโยชน์มากกว่าการคิดถึงเหตุผล เพราะเหตุผลอาจจะมาจากความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลอาจเกิดปัญหาในการทำงานเพื่อให้งานประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายโดยไม่คำนึงจริยธรรม ถ้าบุคคลนั้นไม่มีคุณธรรมหรือจิตสำนึกที่ดีพอ

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า Sensemaking ตามแนวคิดของ Weick ยังมีความเป็นนามธรรมทำให้การทำความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ชัดเจนหรือการนำไปใช้หรือปรับให้เข้ากับองค์กรอาจทำได้ไม่ดีพอ สอดคล้องกับนักคิดในบทความของ Margaret Craig-Lees ที่กล่าวว่า การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของ Sensemaking ทำได้อย่างไร


Source: http://www.bangkaew.com/wai/article.php?story=20070117175731963http://www.bangkaew.com/wai/article.php?story=20070203152001996
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)