~ just web development & e-commerce blog


12/31/12

บทสวดมนต์ข้ามปี ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้


บทเจริญพระพุทธมนต์ปีใหม่   ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้
เนื่องจาก การสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านิยมที่งดงาม ควรแก่การส่งเสริม มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้วัดทุกวัด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จัดสวดมนต์ข้ามปี และได้กำหนดบทเจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  เพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นอันเดียวกัน

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นการน้อมใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
(ว่า ๓ หน)

บทพระไตรสะระณะคมน์ 
เป็นบทปฏิญาณตน เข้าถึงพระพุทธเจ้า      พระธรรมเจ้า พระสังฆอริยเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกสูงสุด
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง   สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
บทนะมะการะสิทธิคาถา                               
เป็นการน้อมระลึกถึง และบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ที่ล่วงมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน และที่จะอุบัติในอนาคต และ อธิษฐานให้การน้อมใจสักการะบูชา มีอานุภาพยิ่งนี้ ได้ขจัด ข้อขัดข้องต่างๆ ให้หมดไป และอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวง  จงพินาศไป
       สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ       ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ               นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ           อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ                   หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา  อันตะรายาปิ                วินัสสันตุ  อะเสสะโตฯ
        สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ      จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ                           นะมามิ  สิระสา  อะหัง
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                   อาทะเรนะ  นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ                             หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา  อันตะรายาปิ                          วินัสสันตุ  อะเสสะโตฯ
        สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต           อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ                          นะมามิ  สิระสา  อะหัง
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                  อาทะเรนะ  นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ                            หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา  อันตะรายาปิ                         วินัสสันตุ  อะเสสะโตฯ

บทมังคะละสูตร 
เป็นการน้อมนำมงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิต และมีอานุภาพในการป้องกันภัยอันตราย อันจะเกิดจากการตัดสินคดีความ ที่ไม่เที่ยงธรรม
         อะเสวะนา  จะ  พาลานัง    ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา
ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง                 เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ              ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ               เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ           วินะโย  จะ  สุสิกขิโต
สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา             เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                   ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห
อะนากุลา  จะ  กัมมันตา           เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ         ญาตะกานัญจะ  สังคะโห
อะนะวัชชานิ  กัมมานิ                เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
อาระตี  วิระตี  ปาปา                 มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม
อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ           เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ           สันตุฏฐี  จะ  กะตัญญุตา
กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ขันตี  จะ  โสวะจัสสะตา           สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง
กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ตะโป  จะ  พรัหมะจะริยัญจะ     อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ             จิตตัง  ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง              เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
เอตาทิสานิ กัตวานะ                สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ        ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

บทรัตตะนะสูตร  (พระพฤหัสบดี) 
พระรัตนตรัย เป็นรัตนะสูงสุด ไม่มีรัตนะอื่นใด     ในโลก ที่จะเสมอเหมือน ด้วยการกล่าวคำที่เป็นจริงนี้     ขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมี แก่ข้าพเจ้า
                            ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา
                   สัคเคสุ  วา  ยัง  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ
                   อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
                           ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง
                   ยะทัชฌะคา  สักกะยะมุนี  สะมาหิโต
                   นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ
                   อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
                            ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี  สุจิง
                   สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
                   สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ  วิชชะติ
                   อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
                            เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา
                   จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ
                   เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา
                   เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ
                   อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
                            เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา  ทัฬเหนะ
                   นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ
                   เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ
                   ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา
                   อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
                            ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง
                   วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสสะหมิง
                   เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา
                   นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป
                   อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ

บทกะระณียะเมตตะสูตร  (พระอังคาร) 
           ให้นึกแผ่เมตตาจิต ไปยังท่านผู้อื่น ตั้งแต่ท่าน        ผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีความปรารถนาดีต่อกัน ตลอดจน        สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง
   เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง,มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง,  อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ, อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง,  ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา, ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ,       เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ, พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ, ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา, ทัสสะเนนะ สัมปันโน,      กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง, นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

บทขันธะปะริตร  (พระพุธ) 
           เป็นบทแผ่เมตตาจิต ไปในบรรดาตระกูลงู ที่มีพิษ ดุร้าย ทั้งหลาย เพื่อเป็นการคุ้มครอง ป้องกันตนเอง จากสัตว์ร้าย
           อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ  สังโฆ ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที   อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา  ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง   สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

บทวัฏฏะกะปะริตร  (พระอาทิตย์) 
           เป็นบทน้อมนำพระคุณ คือ ศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุตติ, วิมุตติญาณทัสสนะ และสัจจะ ของพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย ที่ล่วงมาแล้ว ให้เกิดอานุภาพ ในการปกป้อง  คุ้มครองอันตราย จากไฟไหม้ และดับความร้อนรน              กระวนกระวายใจ ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

           อัตถิ  โลเก  สีละคุโณ      สัจจัง โสเจยยะนุททะยา            
   เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ    สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
          อาวัชชิตตะวา ธัมมะพะลัง สะริตตะวา ปุพพะเก ชิเน
                   สัจจะพะละมะวัสสายะ                  สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
                   สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา   สันติ ปาทา อะวัญจะนา
                   มาตา  ปิตา  จะ  นิกขันตา  ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
                   สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง          มะหาปัชชะลิโต  สิขี
           วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ อุทะกัง ปัตตะวา ยะถาสิขี
                   สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ     เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ

บทธะชัคคะสูตร  (พระศุกร์) 
           เป็นบทน้อมใจ เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆอริยเจ้า ให้เกิดความอาจหาญ แกล้วกล้า     ในการเผชิญปัญหา และอุปสรรคนานาประการ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,           วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร            ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา, เทวะมะนุสสานัง พุทโธ           ภะคะวาติ ฯ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก          อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,                    อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ              ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,                 อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย,        อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

บทอาฎานาฏิยะปะริตร  (พระราหู) 
เป็นบทเจริญเมตตา เพื่อให้อมนุษย์ ที่ไม่เลื่อมใส  ในพระพุทธศาสนา ให้เกิดความเลื่อมใส และมีอานุภาพ  ในการคุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใส จับต้อง  สิงสู่ เบียดเบียน ประทุษร้าย ทำให้ได้รับความลำบาก  เดือดร้อน
                            วิปัสสิสสะ  นะมัตถุ                จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต
                   สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                           สัพพะภูตานุกัมปิโน
                   เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ                     นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
                   นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ                   มาระเสนัปปะมัททิโน
                   โกนาคะมะนัสสะ  นะมัตถุ             พราหมณัสสะ วุสีมะโต
                   กัสสะปัสสะ  นะมัตถุ                     วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
                   อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ                    สักกยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
                   โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ               สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
                   เย  จาปิ  นิพพุตา  โลเก                 ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง
                   เต  ชะนา  อะปิสุณา                       มะหันตา  วีตะสาระทา
                   หิตัง  เทวะมะนุสสานัง                  ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
                   วิชชาจะระณะสัมปันนัง                  มะหันตัง วีตะสาระทัง
                   วิชชาจะระณะสัมปันนัง                  พุทธัง วันทามะโคตะมันติ ฯ   

บทโพชฌังคะปะริตร  (พระเสาร์)
           พระพุทธองค์ ทรงแสดงโพชฌงค์ แก่คนทั้งปวง เพื่อความรู้แจ้ง เห็นจริง เมื่อพระโมคคัลลานะ,                พระกัสสปะเถระ เกิดอาพาธ พระองค์ ทรงแสดงโพชฌงค์โปรด พระอรหันต์ทั้ง ๒ รูป เกิดปีติปราโมทย์ ความอาพาธ ก็หายหมดไป
           แม้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอาพาธ ทรงโปรดให้พระจุนทเถระ แสดงโพชฌงค์ พระองค์ ก็ทรงหายจากอาพาธ
                โพชฌังโค สะติสังขาโต         ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา
             วิริยัมปีติปัสสัทธิ                       โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร
             สะมาธุเปกขะโพชฌังคา           สัตเต  เต  สัพพะทัสสินา
             มุนินา  สัมมะทักขาตา              ภาวิตา  พะหุลีกะตา
             สังวัตตันติ  อะภิญญายะ          นิพพานายะ  จะ  โพธิยา
             เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ
                เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ       โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง
             คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสสะวา         โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ
             เต จะ ตัง อะภินันทิตตะวา       โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ
             เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ
                เอกะทา  ธัมมะราชาปิ        เคลัญเญนาภิปีฬิโต
             จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ          ภะณาเปตตะวานะ สาทะรัง
             สัมโมทิตตะวา จะ อาพาธา      ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
             เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ
                ปะหีนา เต จะ อาพาธา         ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง
             มัคคาหะตะกิเลสาวะ                 ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
             เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ

บทอะภะยะปะริตร  (พระจันทร์) 
เป็นบทแห่งการให้อภัย และอโหสิกรรม ขจัด            ความขัดแย้ง ในชีวิตและสังคม ช่วยบำบัดปัดเป่าลางร้าย อันเกิดจากสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจ บาปเคราะห์ ฝันร้าย และสิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลาย  ให้พินาศไป
                                   ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
                            โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
                            ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
                            พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ
                                     ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
                            โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
                            ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
                            ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ
                                     ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
                            โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
                            ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
                            สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ

บท สักกัตตะวา ฯลฯ 
        เป็นบทที่น้อมเอาคุณพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดเป็นธรรมโอสถ ขจัดทุกข์โศกโรคภัย
        สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง                 พุทธะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ               ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต
        สักกัตตะวา ธัมมะระตะนัง        โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง                  ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ               ภะยา วูปะสะเมนตุ เต
        สักกัตตะวา สังฆะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง               สังฆะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ               โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ

บท นัตถิ เม ฯลฯ 
        เป็นบทที่น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อ้างเป็น        สัจวาจา เพื่อให้เกิดชัยมงคล
        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

บท ยังกิญจิ ฯลฯ 
        เป็นบทที่น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นรัตนะ ที่มีพลานุภาพ สูงสุดกว่ารัตนะทั้งมวลในโลก เพื่อให้เกิดความสวัสดีมงคล
        ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก        วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ      ตัสสะหมา โสตถี ภะวันตุ เต
        ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก        วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ      ตัสสะหมา โสตถี ภะวันตุ เต
        ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก        วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ      ตัสสะหมา โสตถี ภะวันตุ เต

บทพุทธะชะยะมังคะละคาถา  (พระเกตุ) 
           เป็นบทน้อมระลึกถึงการบำเพ็ญบารมี ของ     พระพุทธองค์ จนพระองค์มีชัยชนะ ต่อพญามาร และเหล่าเสนามารทั้งหลาย แล้วบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  เพื่อให้เกิดชัยมงคล สำหรับผู้ปรารถนามงคล และ         ได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคล 
                            พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
                   ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
                   ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
                   โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
                   ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
                   ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
                   เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
                   ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
                   อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
                   จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
                   สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
                   วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
                   ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 
                   ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
                   อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
                   พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
                   ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
                   โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 
                   หิตตะวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
                   โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

บทชะยะปะริตร 
                            เป็นบทที่น้อมเอาชัยชนะของพระพุทธเจ้า มา อำนวยพร ให้เกิดชัยมงคล แก่ตนเอง และสรรพสัตว์ทั้งมวล
                       มะหาการุณิโก นาโถ  หิตายะ สัพพะปาณินัง
                   ปูเรตวา ปาระมี สัพพา    ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
                   เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
                      ชะยันโต โพธิยา มูเล สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน
                   เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ   ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
                   อะปะราชิตะปัลลังเก       สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
                   อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ
                   สุนักขัตตัง สุมังคะลัง      สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
                   สุขะโณ สุมุหุตโต จะ       สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
                   ปะทักขิณัง กายะกัมมัง   วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
                   ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง   ปะณิธี เต ปะทักขิณา
                   ปะทักขิณานิ กัตตะวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา 
           ขออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย โปรดให้การคุ้มครองรักษา   ตลอดกาล
               สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
           อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

บทภะวะตุสัพพ์ 
           ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง ขอเทวดาทั้งหลาย ได้ให้การคุ้มครองรักษา ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆอริยเจ้า ขอความสุขสวัสดี ทั้งปวง จงบังเกิดมีแก่ทุกท่าน ทุกเมื่อ เทอญฯ
                   ภะวะตุสัพพะมังคะลัง   รักขันตุสัพพะเทวะตา
                   สัพพะพุทธานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
                   ภะวะตุสัพพะมังคะลัง    รักขันตุสัพพะเทวะตา
                   สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
                   ภะวะตุสัพพะมังคะลัง   รักขันตุสัพพะเทวะตา
                   สัพพะสังฆานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

บทนักขัตตะยักข์ 
เป็นบทแสดงถึงอานุภาพแห่งพระปริตรว่า สามารถป้องกันบาปเคราะห์ อันเกิดจากอำนาจแห่ง             ดาวนักษัตร เหล่ายักษ์ และภูตผีปีศาจ ทั้งหลาย 
                            นักขัตตะยักขะภูตานัง    ปาปัคคะหะนิวาระณา
                   ปะริตตัสสานุภาเวนะ             หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ
                   นักขัตตะยักขะภูตานัง            ปาปัคคะหะนิวาระณา
                   ปะริตตัสสานุภาเวนะ              หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ
                   นักขัตตะยักขะภูตานัง            ปาปัคคะหะนิวาระณา
                   ปะริตตัสสานุภาเวนะ            หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

การจัดโต๊ะทำงานเสริมดวง


การจัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลักมีผลต่อหน้าที่การงานรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าในงานของคุณได้ด้วย ถ้าอยากมีความสุขและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้น ลองมาเสริมดวงด้วยเคล็ดลับดีๆ ในการจัดโต๊ะทำงานกันเถอะ
การจัดโต๊ะทำงานเสริมดวงการงานคนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามนั่งหันหน้าทางทิศเหนืออย่างเด็ดขาด เพราะเป็นทิศกาลกิณีของคนเกิดวันอาทิตย์ ส่วนสีที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงานคือสีฟ้า สีที่เป็นมงคลเสริมดวงการงานคือสีเขียวกับสีแดง
การจัดโต๊ะทำงานเสริมดวงการงานคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์ห้ามนั่งหันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นทิศกาลกิณีของคนวันจันทร์ ส่วนสีที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงานคือสีแดง สีที่เป็นมงคลเสริมดวงการงานคือสีน้ำเงิน,ดำและสีขาว
การจัดโต๊ะทำงานเสริมดวงการงานคนเกิดวันอังคาร คนเกิดวันอังคารห้ามนั่งหันหน้าทางทิศตะวันออก เพราะเป็นทิศกาลกิณีของคนวันอังคาร ส่วนสีที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงานคือสีขาว,สีนวลหรือสีโทนขาวทุกชนิด สีที่เป็นมงคลเสริมดวงการงานคือสีเหลืองไพร,สีส้มและสีชมพู
การจัดโต๊ะทำงานเสริมดวงการงานคนเกิดวันพุธ คนเกิดวันพุธวันห้ามนั่งหันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตก เพราะเป็นทิศกาลกิณีของคนวันพุธ ส่วนสีที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงานคือสีชมพูและสีแสด สีที่เป็นมงคลเสริมดวงการงานคือสีสลัวและสีเปลือกมังคุด
การจัดโต๊ะทำงานเสริมดวงการงานคนเกิดวันพฤหัสบดี คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามนั่งหันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะเป็นทิศกาลกิณีของคนวันพฤหัสบดี ส่วนสีที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงานคือสีน้ำเงิน,สีดำและสีม่วง สีที่เป็นมงคลเสริมดวงการงานคือสีแดงและสีแสด
การจัดโต๊ะทำงานเสริมดวงการงานคนเกิดวันศุกร์ คนเกิดวันจันทร์ห้ามนั่งหันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะเป็นทิศกาลกิณีของคนวันศุกร์ ส่วนสีที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงานคือสีเทาสัมฤทธิ์,สีสลัวและสีเปลือกมังคุด สีที่เป็นมงคลเสริมดวงการงานคือสีชมพู และสีฟ้า
การจัดโต๊ะทำงานเสริมดวงการงานคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์ห้ามนั่งหันหน้าทางทิศใต้ เพราะเป็นทิศกาลกิณีของคนวันเสาร์ ส่วนสีที่ไม่ควรมีบนโต๊ะทำงานคือสีเขียว สีที่เป็นมงคลเสริมดวงการงานคือสีฟ้า,สีดำ,สีม่วงและสีน้ำเงิน

PC World The 100 Best Products of 2012


Around this time each year, the editors at PCWorld and TechHive gather to recognize the best new tech products—the hardware, software, gadgets, and devices that had the biggest impact on the world. The process starts out casually enough, because editors get to name their favorites from their respective beats, and everything is included in the first pass.
But passions rise when the time comes to winnow what inevitably becomes a very long list to just 100 new products. There’s a fervent back and forth as the editors make their cases as to why their product should remain on the list—and someone else’s should be whacked. Staff alliances form and dissolve as editors strategize how they’ll win the day for their picks.
A list with 100 computers, smartphones, printers, cloud services, and other great products inexorably emerges over the course of a few weeks. But that’s only half the battle, because the editors must now decide the order of importance that each product holds. That came together surprisingly quickly this year—at least for the top 10 products. As for the other 90; well, let’s just say the list was settled only after great deliberation.
And here, without further ado, are our picks for the 100 best products of 2012:
1. Windows 8 Professional (operating system)
With its biggest OS rollout since Windows 95, Microsoft seeks to embrace all things computing with a one-size-fits-all operating system. Love or hate the new Start screen and app storefront, look beyond those polarizing elements, and you’ll find substantial performance improvements, numerous updates to critical features, and a largely successful effort to retain compatibility with desktop applications while also fulfilling the needs of mobile apps. Windows 8 has already spawned new designs and all sorts of hardware experiments. This bold step forward won’t appeal to old-schoolers, but its sleek, modern look just might win over a new generation of users that Microsoft must attract to remain relevant.
We've listed the third-gen iPad here because it had the biggest impact on the tablet market—it was the first to feature Apple's high-resolution Retina display. But if you want to buy a full-size iPad now, get the fourth-gen model: It has a faster processor, better Wi-Fi capabilities, and improved LTE circuitry.
3. Maingear Alpha (all-in-one PC)
The Alpha might be a butt-ugly beast, but its massive chassis accommodates a GeForce GTX 680 video card, a Core i7-3770K CPU, and up to 32GB of memory. You can play today's triple-A game titles, and upgrade every major component to play tomorrow's attractions, too. Simply put, the Alpha offers unprecedented performance and upgrade flexibility for an all-in-one PC.
4. Vizio CT14-A2 (laptop)
Vizio's rookie laptop effort has a sleek, minimalist design, with big keys that deliver great tactile feedback, and a fabulous 14-inch, 1600-by-900-pixel LCD in a package that weighs just 3.4 pounds. If you're looking for a capable Ultrabook, you can't go wrong with this little gem.
5. Amazon Kindle Paperwhite (e-reader)
The Paperwhite's best feature is the integrated light that brightly and evenly illuminates the page, even in daylight. But Amazon has made other improvements to its e-reader: The E Ink display boasts higher resolution, the fonts are better, and the underlying software has been significantly overhauled.
6. Samsung Galaxy S III (Android smartphone)
You don't get to be the best-selling Android phone by being average, and the Galaxy S III definitely has what it takes to move ahead of the Android pack. With a speedy processor, an eye-catching display, and loads of attractive features, it's our favorite smartphone of 2012.
Intel brings its 22nm fabrication process to the mass market. Though these CPUs sip power, they pack a big performance punch. Desktop systems idling at under 70 watts and laptops delivering 8-hour battery life are practically commonplace now. Ivy Bridge sets a new standard for performance per watt.
When it comes to big-screen HDTVs, plasma technology still delivers the best price/performance ratio. Panasonic has practically defined the state of the art in plasma, and the VT50 series is the company’s best, delivering top-notch image quality, THX certification, comprehensive calibration controls, and a bevy of online services.
9. Asus RT-AC66U (router)

Ready to make the leap to the fledgling 802.11ac standard? Asus has the fastest router with the most features, including a cloud-storage service that allows you to sync files on any device, and provides remote access to any PC on your network.
10. Lenovo IdeaPad Y580 (laptop)
This laptop does it all, without breaking your budget or your back. Packing a quad-core processor, a Geforce GTX 660M GPU, and a 15.6-inch, 1080p LCD into a 6.2-pound chassis, this well-balanced system can handle digital media editing—and PC gaming, too.
11. Microsoft Surface RT (tablet)
As Maxwell Smart might have said, the Surface RT misses our top-10 by that much. That’s no surprise, considering that this is Microsoft’s rookie effort at building a retail computer; it's number 11 because the Surface has successfully redefined what a tablet can be.
12. Audioengine 5+ (speaker system)
The original 5 system was one of the best near-field, powered studio monitors we’d ever heard. The new 5+ is every bit as splendid, thanks to the dual 50-watt Class AB monolithic amplifiers driving the 5-inch Kevlar woofers and 0.79-inch silk-dome tweeters. Absolutely superb.
13. Amazon Kindle Fire HD (tablet)
Amazon vastly improved its tablet user experience, rendering this 16GB model even more suitable for consuming content from Amazon’s vast digital storefront. More important, the company is selling the Kindle Fire HD at an incredibly low price for a tablet with an expensive optically bonded display.
14. Google Nexus 7 (Android tablet) 
We saw plenty of cheap Android tablets in 2012, but not one that was a worthy contender for this list. Then along came Google’s Nexus 7, which brought top-flight performance, features, and great design to an inexpensive tablet—along with a lovely, optically bonded display, too.
15. Falcon Northwest Tiki (mini-gaming PC)
It's small, quiet and extremely fast—especially with games. This is no budget box; rather, it’s a polished, purpose-built tiny gaming system. The heavily overclocked Ivy Bridge processor, a fast SSD and a GeForce GTX 680 videocard combine to make this the fastest system of its size.
16. Adobe Creative Suite 6 (artistic software)
This suite is full of technological triumphs, from its support for GPU acceleration in Photoshop CS6 and Premiere Pro CS6, to Dreamweaver CS6’s ability to output smartphone apps for almost any mobile operating system by transferring their production to the cloud.
17. Sony Tap 20 (tablet/laptop hybrid)
A luggable all-in-one with a 20-inch, 10-point multitouch display that runs on either AC or battery power, this could be the perfect family PC. Or is it a humongous family tablet? Either way, it shows that Windows 8 is inspiring PC manufacturers to innovate.
18. Raspberry Pi (basic Linux PC)
Conceived as a tool that would encourage students to learn how to program long before they entered college, the low, low price tag on this Linux-powered computer also makes it the perfect platform for hobbyists interested in building experimental projects. Raspberry Pi is like a digital blank slate.
19. Dell UltraSharp U2713HM (display)
This big little monitor delivers the same number of pixels as a 30-inch model in a more affordable 27-inch package. An LED-backlit IPS panel boasting accurate color, excellent uniformity, and wide viewing angles, it’s an excellent choice for both PC and Mac users, even without a Thunderbolt connector.
20. Jawbone Big Jambox (speaker)
Your mobile device might be the center of your entertainment universe, but we've yet to see a phone or tablet equipped with phenomenal speakers. The Big Jambox pairs wirelessly with Bluetooth-enabled iOS and Android devices, pumps out impressive bass, and has the battery life to withstand long jam sessions.
21. Olympus OM-D E-M5 (digital camera)
Most mirrorless interchangeable-lens cameras are designed as "step-up" cameras for the point-and-shoot crowd, but the Olympus OM-D E-M5 has the mettle to compete with full-fledged Digital SLRs. We appreciate its fast focusing speed, terrific image quality, and appealingly retro aesthetic.
22. Apple iPhone 5 (smartphone)
It’s the best iPhone yet, improving on its predecessors with features such as LTE connectivity, an improved camera, and a larger screen. It might not have the best map program, as you may have heard, but we have no doubt that the iPhone 5 is still one of the best smartphones of 2012.
23. Stardock Start8 (Windows 8 add-on)
Many early Windows 8 adopters complain about the lack of a Start Menu. Stardock, known for desktop customization software Fences and ObjectDock, responded with Start8, an inexpensive utility that adds a StartMenu to the new OS and allows you to disable the new hot corners to make your transition less jarring.
Apple’s flagship laptop delivers stunning performance and effortless portability. This was not only the fastest overall Mac we've ever tested, but its spectacular IPS screen with 2880 by 1800 pixel resolution reveals so much detail that even desktop icons become something to marvel over.
25. Kickstarter (website)
We’re recognizing this three-year-old crowd-funding site because it opened the crowd-funding floodgates in 2012. Marquee products such as the Pebble E-Paper Watch and the Ouya game console raised millions, demonstrating that Kickstarter isn't just for amateurs and side projects; it’s changing the way new products get funded.
Thoughtful design and an ethereal yet effective built-in reading light make this e-reader one of the best you can buy. It’s also the most flexible, with a MicroSD card slot on board. And unlike Amazon, B&N doesn’t charge extra for an AC adapter.
This is easily the best mechanical gaming keyboard we’ve tested this year. It’s durable, useful, and just plain satisfying to use, whether you’re playing games or powering through email. If you haven’t upgraded to a fully mechanical keyboard yet, this is the one to buy.
If you need a lot of storage right at your desktop, and your computer is equipped with a Thunderbolt port, take a long look at WD’s Thunderbolt MyBook Duo. This dual-drive device is available in 4-, 6-, and 8TB configurations with a blistering-fast Thunderbolt interface.
29. Linksys WUMC710 Media Connector (wireless bridge)
Most 802.11ac router manufacturers expect consumers to buy twoof their routers and configure one as a bridge. That’s an expensive and unnecessarily complicated solution. Linksys was a little late to the 802.11ac party, but it arrived with the absolute best product for the client side.
30. Lenovo IdeaCentre A720 (all-in-one PC)
Squeezing the A720’s guts into a base the size of a small pizza box allowed Lenovo to flatten the 27-inch, 10-point multitouch display to less than one-inch thick. What’s more, you can lay the articulated display completely flat and use the computer like a giant stationary tablet.
31. Sonos Sub (wireless subwoofer)
Craving a milkshake? Eat some ice cream, drink some milk, play your favorite funk on a Sonos multi-room audio system, and stand next to the Sub. The dual Class D amps and two force-canceling speakers in this 36-pound networked subwoofer will do the rest. Yeah, we dig it.
32. MicroExpress MicroFlex 37B (desktop PC)
It’s not pretty, but this model's utilitarian looks disguise a balanced, high-performance PC that’s both a speedy general-purpose system and a decent gaming rig. Credit the fast Ivy Bridge CPU, Radeon HD 7850 GPU, SSD, Blu-ray drive, and 16GB of RAM, all in a package that costs less than $1300.
33. Mass Effect 3 (video game)
This conclusion to one of the most ambitious gaming trilogies ever created isn’t perfect. Indeed, the abbreviated, nonsensical ending ignited a firestorm of criticism from series fans. Nevertheless, the strong voice acting and action sequences propel the game forward at a satisfyingly breakneck pace.
34. D-Link DCS-5222L (IP security camera)
IP cameras are great for monitoring your home, but configuring one for remote access is a pain in the neck. D-Link’s Cloud Camera line makes it easy. The DCS-5222L is a pan/tilt model with LED lighting for night viewing, a MicroSD card slot, and two-way audio.
35. HP ZR2440w (display)
This 24-inch desktop monitor has it all: A 1920-by-1200-pixel IPS panel that produces brilliant images with wide viewing angles, an easy-to-adjust stand that can pivot to portrait mode, a four-port USB hub, and an energy-saving LED backlight. It can connect to your computer via DVI, DisplayPort, DVI, or HDMI.
36. Sony Bloggie Live MHS-TS55 (camcorder)
Burning up your smartphone’s battery shooting impromptu videos? Maybe it’s time to move up to a dedicated device. The Bloggie Live is the most versatile pocket camcorder around, delivering wireless streaming, peer-to-peer sharing, and image resolution on a par with today’s top phone cameras.
If you find the size and power consumption of AMD’s Radeon HD 7970 objectionable, this Nvidia GPU blends the high performance of the company’s Kepler architecture with the terrific efficiency of its earlier Fermi design to deliver a well-balanced powerhouse that’s suited to both gaming and GPU-compute applications.
38. Angry Birds Space (video game)
Quick review for the 0.00002 percent of the population that hasn’t played Rovio's Angry Birds: You shoot birds at pigs. In-game physics are one of the game’s best attributes, so it was a brilliant idea to move the game’s environment into space and add gravity puzzles.
39. Instagram (digital photo app)
Love it or loathe it, Instagram has driven plenty of interest in phone photography. This free app for iOS and Android devices makes it incredibly easy to apply creative filters and borders to your photos and then share them with friends and family via social networks such as Facebook and Twitter.
40. Arcam rPAC (DAC and headphone amp)
This device connects to your computer via USB, sounds spectacular (for its price), is built like a tank, supports high-resolution files, and incorporates a high-quality headphone amplifier to make even power-hungry headphones sing.
AMD made a few tweaks to the reference design it originally released in December 2011. This single-GPU card now overpowers Nvidia’s GeForce GTX 680 in most of our benchmarks. It’s still too big and consumes too much juice, but we’ll accept the trade-off.
42. Adobe Lightroom 4.2 (photo-editing software)
Few developers add new features to a top-shelf product and then slice the product’s price tag in half, but that’s what Adobe did with Lightroom. Notable new tools include photo categorization by geolocation, the ability to output photos using self-publishing books, and easier-to-use filters. Lightroom 4.2 is no small upgrade.
43. Asus RT-N66U (wireless router)
Hey, we get it. Not everyone is ready to embrace a draft networking standard. If you need a new router, but want to stick with the tried-and-true 802.11n, there’s no better model than the dual-band Asus RT-N66U. When it comes to performance and features, nothing else comes close.
44. Velodyne vPulse (earbuds)
Loudspeaker aficionados will be familiar with Velodyne’s high-end subwoofers—speakers designed solely to reproduce very low frequencies. So it should come as no surprise that the vPulse delivers plenty of low-end oomph. But these buds are more than bass monsters—they deliver a detailed midrange performance and crisp highs, too.
45. Vizio CA27-A1 (all-in-one PC)
Vizio entered the desktop PC market with this stylish all-in-one that delivered a Worldbench 7 score of 122 (that is, 22 percent faster than our baseline system), thanks to a Core i5 CPU, a discrete Nvidia GPU, and a 32GB SSD cache. Extras include a multitouchpad instead of a mouse.
46. Apple iPod touch—5th generation (digital media player)
No other digital media player has managed to knock the iPod off its perch. Now, it's more than a media player: It’s also a very good digital camera, camcorder, handheld gaming device, and, when connected to a Wi-Fi network, a personal digital assistant (Siri).
47. Astro A50 Wireless Headset (gaming headset)
This is the best wireless gaming headset we’ve heard this year, thanks to impeccable design and Astro’s decision to use KleerNet wireless technology. The A50 works with both PCs and gaming consoles, it sounds great, and it’s comfortable enough to wear during marathon entertainment sessions.
48. Apple iPad Mini (tablet)
While it lacks a Retina display, Apple's smallish tablet is a joy to use, delivering a higher resolution than the first two generations of iPads. It would rank much higher on our list if its price were closer to that of the Nexus 7.
49. Google Hangouts (video-chat service)
Yes, this free video-chat service debuted in late last year, but it really took off in 2012. It supports up to 10 callers equipped with browsers, webcams, and Google+ accounts. It’s a fun way to connect with friends, and it’s a fabulous workplace collaboration tool. Participants can share a screen and view joint presentations.
50. Alienware M17x-R4 (gaming laptop)
This luggable laptop is just the ticket for LAN parties and dorm rooms. It’s no Ultrabook, tipping the scales at 11-plus pounds, but it packs the fastest mobile GPU available; a gorgeous 17-inch, 1080p display; and a great keyboard. It runs current-generation PC games with nary a hiccup.
51. Logitech Ultrathin Keyboard Cover (iPad keyboard)
If you have an iPad, you need a cover. And if you intend to do serious work on that iPad, you need a real keyboard. Logitech fills both needs with one slick device that adds just 12 ounces to the weight of a bare iPad.
52. The Walking Dead (video game)
This adventure game—set in a zombie apocalypse where players must make difficult choices—is easily one of the best games of 2012. Based on Robert Kirkman’s graphic novels, the first season of this game consists of five downloadable episodes that can be completed in 2 to 3 hours each.
53. Vivint Home Automation (home control/security system)
The era of the smart home is dawning, and Vivint is one reason why: Sign a $69-per-month contract and you get a sophisticated home security and automation system (alarm, electronic door lock, door/window sensors, lighting controls, an IP camera, and a programmable thermostat) installed for just $199.
54. Sensible Vision Fast Access (facial-recognition software)
Stop memorizing passwords. Show your mug to your smartphone, tablet, or PC, instead. This facial-recognition software will then require you to identify a secret symbol to gain access to secure apps and websites. That two-factor authentication will foil efforts to fool the software with a photograph or video.
55. Libratone Zipp (wireless speaker)
Boasting an attractive industrial design, a simple setup process, and clever AirPlay and PlayDirect implementations (it can create its own Wi-Fi network), the battery-powered Libratone Zipp is easy to recommend as a multiroom speaker system. If you want a portable AirPlay speaker, this is an excellent choice.
56. Vizio M3D470KD (HDTV) 
You'll be hard-pressed to find a better HDTV of this size for less than $1000. This 47-inch, LED edge-lit, passive 3D model offers very good image quality, a built-in Wi-Fi network adapter, a keyboard-equipped remote, and a comprehensive collection of Internet apps and service. Plus, you get four pairs of 3D glasses included.
57. AT&T U-verse (broadband Internet service)
Major infrastructure improvements typically occur in the denser populations of cities. So we’re tipping our hat to AT&T for deploying fiber-to-the-node in at least some rural areas to deliver its U-verse broadband Internet service. It’s not as fast as cable, but it’s almost twice as fast as conventional DSL service.
58. Turntable.FM (online music service)
This online service graced our Top 100 last year. When we heard the company had a mobile app, we fell in love all over again. The social music service works perfectly on the go, and it's fun to DJ while riding the bus. Play on, party people!
59. Netgear NeoTV Max (media streamer)
The year 2012 wasn’t a big one for new media streamers, but the NeoTV Max is a honey. It can stream nearly anything over your network (with the exception of DVD and Blu-ray ISO images); plus, you can send audio and video to your TV from any laptop outfitted with Intel’s WiDi technology.
60. Scrivener for Windows (word processor/project organizer)
Few writers can brain-dump an entire novel or research proposal straight into a word processor. Scrivener for Windows, a PC version of the popular Mac program, helps you organize your ideas and notes. You can switch between corkboard, outline, and continuous-flow "scrivening" views to see how your opus is shaping up.
61. ADT Pulse Premier (home control/security system)
ADT’s home security and automation system is almost as good as Vivint’s; plus, ADT will install in-wall lighting controls if you prefer. The company added electronic door locks, a new touch-screen control panel, and more advanced cameras, too. ADT’s up-front costs are higher, but its contracts are shorter.
62. Intuit QuickBooks Pro (accounting software)
Woe to the small-business owner who doesn’t balance the ledger. QuickBooks isn’t the most powerful software for the task, but it’s very easy for novices to set up and use. If it doesn’t handle a function you need, a third-party add-on probably does.
63. Epson WorkForce WP-4540 (multifunction printer)
This fast, capable, business-minded inkjet multifunction is a leader among the new generation of no-regrets inkjets for the office. The best-balanced among many strong contenders, it brings swift performance, spiffy output quality, and a whopping 580 sheets of standard input. Ink is cheap, too. Low-end color lasers should be worried.
64. Lytro Light-Field Camera (digital camera)
Despite a few usability hiccups in its first-generation camera, Lytro's core technology is truly groundbreaking. This tube-like camera lets you shoot photos quickly and decide where to focus (and refocus) later. Lytro’s manual shutter control, added via a free firmware update, delivers even more fun tricks.
65. Microsoft Type Cover (tablet keyboard)
If you decide to take the plunge into Microsoft’s Surface (pun intended), spend the extra ten bucks to buy the Type Cover. It’s a tad thicker than the less-expensive Touch Cover, but this keyboard has authentic keys that deliver genuine tactile feedback. Your fingertips will thank you.
66. Western Digital My Passport 2TB (portable hard drive)
Cloud storage is great—until you can’t access the cloud. When you need to take a lot of data on the go, Western Digital’s biggest My Passport drive packs two terabytes into a 2.5-inch chassis, and it draws all its power over a USB connection.
67. Pinterest (online social sharing service)
"Pinning" entered the lexicon in 2012 as Pinterest users built online pinboards to collect, organize, and share everything interesting they found on the Web. The versatility of this service—you can also use it for event planning and building shopping lists—rendered Pinterest the fastest-growing website to date.
68. Maingear Shift Super Stock (desktop PC)
Maingear pulled out all the stops to build this super-powered PC, which tore through our benchmarks to generate a Worldbench 7 score of 205—105 percent faster than our baseline. The top-shelf components in this rig should keep any gamer satisfied for a least a couple of years.
69. Panasonic HC-V700M (camcorder)
Here’s an easy-to-use compact camcorder that shoots great video. The built-in video light and flash work exceptionally well, capturing clean, crisp video and still shots from as far as 10 feet. Colors appear realistic with little or no oversaturation, and with hardly any blurring during fast pans.
70. Sony XQD S Series (memory card)
Speed is key for some photographers, and the Sony XQD S Series delivers that in spades, with read and write transfer speeds of up to 168 MBps. That’s faster than any high-end CompactFlash card. Nikon is an early adopter, supporting XQD in its Nikon D4.
71. XCOM: Enemy Unknown (video game)
If you think turn-based strategy is too old-school, you’re missing a nail-biter of a gaming experience. Firaxis makes the classic genre feel brand new: The game rewards patience and strategic thinking while you build up your forces to repel an alien invasion.
72. V-Moda VAMP (DAC and headphone amp)
Don’t buy the iPhone 5! This audiophile DAC, headphone amp, supplemental battery, and case is compatible only with the iPhone 4/4S. It connects to the iPhone’s docking port, taps its digital audio output, and upsamples that signal before converting it to analog and amplifying it. Expensive? Oh yeah. Worth it? Hell yeah!
73. Synology DiskStation 712+ (network-attached storage)
This NAS box lets you start small and scale up. It has only two drive bays, but you can add two or five more by connecting it to Synology’s DX213 or DX513, respectively. A great NAS for both home and business.
74. Microsoft Sculpt Touch Mouse (computer mouse)
Windows 8’s emphasis on touch controls will change how you use your computer. If you’re not ready to invest in a touchscreen display, Microsoft’s Sculpt Mouse has a touch-sensitive strip in its middle mouse button that can move the cursor up and down and left to right.
75. Lowes Iris (home control/security system)
If you’re interested in home security automation without paying for central-office monitoring, take a look at Lowes’ Iris system. This DIY package is reasonably priced, exceptionally well thought out, and very easy to install. The best kit comes with a local alarm; door, window, and motion sensors; a thermostat; and basic lighting controls.
Webcams that deliver video at 1080p resolution are a dime a dozen. What separates Logitech’s C920 from the crowd is its ability to support Skype HD video calls at 1080p, too. This well-designed, well-engineered webcam also has a versatile mounting clip that keeps it securely fastened to your display.
77. Asus Xonar Essence One (DAC and headphone amp)
Asus bills this device as a USB DAC and headphone amp, but it’s much more than that. Yes, it will drive even 600-ohm headphones, but it also boasts balanced XLR outputs so you can connect it to the finest analog amplifiers. It is an exquisite piece of gear.
This is the first truly portable inkjet multifunction, squeezing a sheet-fed scanner into its compact form and including a full battery for on-the-go usage. It’s neither fast nor cheap, but its printing and scanning are top-notch. Bluetooth connectivity lets you print from mobile phones and tablets.
79. Razer Naga Expert MMO Gaming Mouse (computer mouse)
Playing World of Warcraft with an ordinary mouse after playing with the Razer Naga will feel like bringing a banana to a knife fight. The 17 programmable buttons under one hand leaves the other hand free to concentrate on using your QWERTY keyboard's WASD keys to move within the game world.
80. Hero Academy (video game)
Robot Entertainment's turn-based, board-like game of swords and magic requires at least two players; but if you tire of waiting for your opponent(s) to move, you can start independent games with other partners and play them all simultaneously. Outwit your opponents through brute force or calculated strikes.
81. Sony Handycam HDR-PJ760V (camcorder)
Falling squarely between the consumer and prosumer worlds, this camcorder performs like a champ. It boasts extraordinary ability to produce crisp videos in challenging shooting situations, and the optical image stabilization works phenomenally well. Auto-focus struggles occasionally, but color accuracy stays spot-on.
82. Damn Small Linux (operating system)
We saw a flurry of new Linux distros in 2012, but DSL is particularly notable because of its size. This operating system will run on older computers that would collapse under the weight of Windows or any other mainstream OS. As such, it can breathe new life into old hardware.
83. Axis P1344 (IP video camera)
Small-business owners looking for professional-quality video surveillance will appreciate the features Axis delivers with its model P1344 IP camera: This model delivers precision optics, true HDTV resolution, and h.264 video encoding. And with power-over-ethernet support, you’ll need just one low-voltage cable to set it up.
84. Stardock Multiplicity 2.0 (multisystem-control software)
Software doing the work of hardware almost never satisfies, but here's an exception: The free version of Multiplicity 2.0 lets you control two computers using a single mouse and keyboard every bit as effectively as an expensive USB keyboard/mouse switch. Spring for the paid version ($40), and you can control up to nine computers.
85. Apple TV (media streamer)
This third-gen Apple TV sports a new processor capable of playing video at 1080p, but the real star of the show is the new software update that will run on the older 720p Apple TV, too. If you like AirPlay and the iTunes store, this is the video streamer to buy.
86. Dishonored (video game)
An epic departure from the typical computer game, Dishonored is set in a steampunk universe where technology and supernatural powers coexist. You play the part of a bodyguard-turned-assassin who must overcome being framed for the murder of the empress you were guarding.
It’s not every year that you get both a noteworthy bump in performance and a doubling of maximum capacity. Lexar’s Professional 1000x line pulled it off. The card—which is also available in 16-, 32-, and 64GB capacities—writes at 150 MBps.
88. Sanebox (email filtering service)
Most programs don't prioritize email; it just shows up, with equal weight given to emergencies and uninteresting retail pitches. Sanebox shows only your most important email, shunting lower-priority missives to folders such as "SaneArchive" and "SaneLater." This cloud-based service works with any IMAP email, and it's surprisingly good at guessing what you want to see.
89. Rikomagic MK802 (micro PC)
It costs three times as much as the Raspberry Pi, but the MK802 is more of a complete PC (including an enclosure), in contrast with the Raspberry Pi’s bare circuit board. While it carries Android branding, it’s capable of running any Linux distro, and it can output 1080p video via HDMI.
90. Telenav Scout (navigation app)
Anyone in the market for a better alternative to the navigation software that came with their phone—and we know who you are—should give this app a try. It provides excellent turn-by-turn navigation that takes real-time traffic conditions into account. Scout runs on Android, as well as iOS.
91. Apple Earpods (earbuds)
Products bearing the Apple logo typically bear a hefty price premium, so we’re delighted that these high-quality earbuds cost just $29. They deliver very good acoustic performance for the money, they’re very comfortable to wear, and they have an inline mic and remote control compatible with Apple’s hardware.
92. Cinemagram (app)
A body at rest will remain at rest unless an outside force acts on it. This free app is such a force—at least when it comes to digital photos. Select any area of a still image and the Cinemagram app will animate it with always interesting, sometimes mind-boggling, and occasionally creepy results.
93. Seagate Momentus XT Hybrid (750GB internal hard drive)
By marrying an 8GB SSD with a midsize hard drive, the Momentus XT delivers some of the speed of an SSD with the superior capacity of a mechanical drive. This is a highly recommended laptop upgrade; for desktops, we recommend using a discrete SSD with a second mechanical drive.
94. Sony Cyber-shot RX100 (digital camera)
With a sensor nearly three times larger than most of its competition, a lens with a maximum aperture of F1.8, and manual controls for both stills and 1080p/60fps video, the RX100 is the king of the compact-camera crop (unless you count Sony’s full-frame-sensor RX1, priced at a wallet-busting $2800).
95. Brother MFC-J4510DW (printer)
This printer’s innovative design finally gives Brother a reason to say “follow me,” instead of “me, too.” A wider print head prints more of the page at one time, accelerating performance, while a wider paper path allows paper sizes up to 11 by 17 inches. Best of all, this printer uses low-price inks.
96. rtpMIDI (music software)
Yes, this choice is a little esoteric, as it's designed for musicians. If you fall into that category, this software is worthy of your attention. Updated in September, rtpMIDI lets you control MIDI (Musical Instrument Digital Interface) devices (including other computers running MIDI software) with a networked PC or even an iPad.
97. Ceton InfiniTV 4 USB (TV tuner/adapter)
Anything a DVR can do, a PC can do better. If you’re a cable subscriber, connect this box to your service and to your PC and you can program it to record up to four TV programs simultaneously, including premium channels such as HBO and Showtime.
98. V-moda Crossfade M-80 (r2) (headphones)
Few headphones can match the Crossfade M-80 for its deft combination of great sound quality, rock-solid construction, extended-listening comfort, and stunning looks—especially the White Pearl version. It even offers surprisingly good noise isolation for an on-ear headphone, and the interchangeable cables keep the in-line microphone near your mouth, with the in-line remote lower for easy access.
99. Sony PS3 Pulse Wireless Headset (gaming headset)
Not prepared to drop $300 for the Astro A50? Check out this alternative. Compatible with both the PC and Sony’s PS3 game console, the Pulse sounds terrific and remains comfortable during long gaming sessions. When used with the PS3, BassImpact technology vibrates the headset to provide tactile feedback.
100. Pinball Arcade (video game)
Whether you’re a pinball wizard or you’ve never heard of these classic amusements, you owe it to yourself to check out these faithful reproductions on your smartphone or, better yet, your tablet. The physics alone are absolutely mind-blowing. The ad-supported games are free; most ad-free versions can be purchased for just $3.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)