~ just web development & e-commerce blog


1/28/12

วิธีแก้ปัญหา Canon MP145, MP258 ขึ้น E4 และ E16

แก้ไขโดย กดปุ่ม stop/reset ค้างไว้ 5-10 นาทีหรือจนกว่า จะเปลี่ยนจากE4และE16 ไปเป็นเลข 1
แต่วิธีนี้เครื่องจะไม่วัดระดับหมึกครับ แต่ถ้าใช้ตลับแบบเติมอยากให้โชว์ระดับหมึกก็ทำตามขั้นตอนนี้
1.ปิดเครื่อง กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้
2.เสียบปลั๊กแล้วกดปุ่ม stop /reset สองครั้ง แล้วปล่อยมือพร้อมกัน
3.รอจนกว่าเครื่องจะขึ้นเลข 0 ครับ แล้วกดเครื่องหมาย + ให้หน้าจอเป็นเลข 1
4.กดปุ่ม color 2 ครั้ง และปุ่ม พาวเวอร์ 1 ครั้ง รอจนกว่าเครื่องจะปริ๊นกระดาษออกมา 2 แผ่น
5.เปิดฝาเครื่อง ถอดตลับทั้งสองออก ปิดฝา ปิดเครื่อง
6.เปิดเครื่องรอเครื่องขึ้นเลข 1 เปิดฝาใส่ตลับ (เรียบร้อย)
7.ลองสั่งปริ๊นเครื่องจะโชว์ระดับหมึกเต็ม

1/27/12

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม มีวิธีปฏิบัติ 2 กรณี คือ

1. การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะ

 • ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรม ยื่นคำร้อง (ค.ร. 13) ต่อนายทะเบียน
 • นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขแห่งกฎหมาย
 • ผู้รับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมที่มีคู่สมรสต้องนำคู่สมรสมาให้ความยินยอม
 • นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ตามแบบ ค.ร. 14 เมื่อผู้ร้องได้ให้ถ้อยคำว่าได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขแห่งกฎหมาย
 • นายทะเบียนสำเนา ค.ร. 14 โดยใช้แบบ ค.ร. 15 ส่งนายทะเบียนกลาง


2. การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม การณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์

 • ชาวต่างประเทศที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ให้ยื่นคำร้องตามแบบ บ.ธ.1 ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) สำหรับในเขตกทม. ต่างจังหวัดยื่นแบบ น.ธ.1 ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือ ที่ทำการพัฒนาสังคมและ สวัสดิการจังหวัด พร้อมหนังสือยินยอมจากบุคคลผู้มีอำนาจยินยอม (พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ม. 20)
 • อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะพิจารณาสั่งให้ ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม นำเด็กไปทดลองเลี้ยงดู ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 ม.23 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดู และตรวจเยี่ยม
 • ผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา พี่ร่วมบิดาหรือมารดา ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หรือผู้ปกครอง ของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญะรรม หรือเป็นบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู (พ.ร.บ. การ รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2533 ม.19 วรรค 2)
 • เมื่อคณะกรรมการทดลองเลี้ยงดูอนุมัติให้มีการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ต้องยื่นคำร้อง (ค.ร. 13) ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำอนุมัติ มิฉะนันจะถือว่าสละสิทธิ์ นายทะเบียนตรวจสอบ คุณสมบัติตามเงื่อนไขแห่งกฎหมาย
 • ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม มีคู่สมรสต้องนำคู่สมรสมาให้ความยินยอม
 • เด็๋กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องลงนามในช่องผู้ร้องขอจดทะเบียนด้วย (ม.1598/20)
 • นายทะเบียนจดทะเบียนให้ตามแบบ ค.ร.14 และสำเนาโดยใช้แบบ ค.ร.15 ส่งนายทะเบียนกลาง กรณีเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม ไร้เดียงสา และบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมได้ลงนามแสดงความยินยอมขณะที่ยื่นเรื่องราว ตามแบบ บ.ธ.5 แล้ว บิดามารดาหรือผู้แทนฯ ไม่ต้องมาแสดงความยินยอมและลงนามในคำร้อง (ค.ร.13) อีก (น.ส.ที่ มท.0402/ว ลว.12 ธค. 29 ข้อ2)

ผลที่เกิดจากการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

 • บุตรบุญธรรมมีสิทธ์ใช้ชื่อสกุล และมีสิทธิ์รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรม
 • ผู้รับบุตรบุญธรรมมีอำนาจปกครอง ให้ความอุปการะเลี้ยงดูและถือว่าบุตรบุญธรรม เป็นผู้สืบสันดานของผู้รับบุตรบุญธรรม เสมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนับแต่วันที่จดทะเบียน
 • บิดามารดาโดยกำเนิดหมดอำนาจปกครองแต่วันจดทะเบียน แต่ไม่ขาดจากการเป็นบิดามารดา และบุตรบุญธรรมไม่สูญสิทธิ และหน้าที่ในครอบครัวที่กำเนิดมา

การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
         “บุตรบุญธรรม” ตามกฎหมาย หมายถึงบุตรของคนอื่น ที่ท่านขอมาเลี้ยงดูเสมือนบุตรของตนการรับบุตรบุญธรรม จะต้องจดทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงต่อนายทะเบียน

 • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของทุกฝ่าย
 • ใบสูติบัตรของผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม
 • หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจากกรมประชาสงเคราะห์หรือผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีผู้เยาว์)
 • ใบสำคัญการสมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม และของบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
 • พยานบุคคล 2 คน (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมและผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
1. ผู้รับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และจะต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
2. ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับ
   2.1 ความยินยอมจากบิดามารดา
   2.2 แต่ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายใดเสียชีวิต ให้นำใบมรณบัตรมาแสดง และต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมิฉะนั้น ก็ต้องได้รับ
   2.3 ความยินยอมของผู้มีอำนาจให้ความยินยอม หรือ
   2.4 ศาลมีคำสั่งให้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
3. ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องลงนามให้ความยินยอมในการเป็นบุตรบุญธรรมของตนด้วย
4. ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมและผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน เว้นแต่
   4.1 คู่สมรสไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ เช่น วิกลจริต หรือ
   4.2 ไปเสียจากภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครได้ข่าวคราวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่ง
5. กรณีที่ผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมต้องยื่นคำขอ แสดงความประสงค์ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้มีอำนาจให้ความยินยอม ณ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมประชาสงเคราะห์ หรือ ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอหรือที่ทำการประชาสงเคราะห์จังหวัด แล้วอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี จะให้ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมรับบุตรไปทดลองเลี้ยงด้วยตนเอง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนอนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ยกเว้นกรณีผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเป็นพี่ร่วมบิดามารดา หรือเป็นพี่ร่วมบิดาหรือมารดา ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ไม่ต้องรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดู
6. ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่ จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม
7. พระภิกษุจะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไม่ได้
8. ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมต้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามที่ศาลสั่งไม่ให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วิธีการจดทะเบียน
        ในการจดทะเบียนผู้รับและผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมต้องมาพร้อมกัน ณ สำนักทะเบียน และให้นายทะเบียนบันทึกการแสดงยินยอมไว้เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องก็จดทะเบียนให้ ถ้าปรากฏว่าผิดเงื่อนไข ก็ห้ามมิให้จดทะเบียน ในการรับจดทะเบียน ถ้าบุตรบุญธรรมไม่สามารถลงนามด้วยตนเองได้ โดยเหตุยังไม่เดียงสา ให้บิดาหรือมารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามแทน ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ให้ผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมลงนามเอง

ผลของการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
        1. บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวอย่างเดียวกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่ไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ได้กำเนิดมา

        2. บิดาหรือมารดาโดยกำเนิดหมดอำนาจปกครองบุตร นับแต่วันจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม แต่ไม่ขาดจากการเป็นบิดามารดา

        3. ผู้เป็นบุตรบุญธรรมจะมีอำนาจปกครองให้ความอุปการะเลี้ยงดูเสมือนเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

        4. ผู้เป็นบุตรบุญธรรมใช้สิทธิใช้ชื่อสกุลและผู้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้เป็นบุตรบุญธรรม

        5. เมื่อนายทะเบียนจดทะเบียนแล้ว จะเพิกถอนเองไม่ได้ นอกจากคำพิพากษาของศาล

        6. เมื่อการรับบุตรบุญธรรมเลิกแล้ว บุตรบุญธรรมย่อมกลับคืนไปอยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาเดิม

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการรับบุตรบุญธรรม

 • ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุมากกว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี
 • ในการรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีเป็นบุตรบุญธรรม ต้องให้บุคคลนั้นให้ความยินยอมด้วย
 • ในการรับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นบุตรบุญธรรม จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาของผู้เยาว์นั้นก่อน ในกรณีที่ผู้เยาว์นั้นถูกทอดทิ้งและอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็ก ให้ขอความยินยอมจากผู้มีอำนาจในสถานสงเคราะห์เด็กนั้นแทน
 • กรณีผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมและผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมสามารถขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมที่อำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาได้เลย ทั้งนี้ ไม่มีการจำกัดอายุของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
 • ในกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสแล้ว ต้องให้คู่สมรสให้ความยินยอมด้วย
 • ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม
 • หากผู้ขอรับเป็นชาวต่างชาติจะต้องมีคู่สมรส ยกเว้นผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ขอรับมีภูมิลำเนาอยู่
 • การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแล้วเท่านั้น


การเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1.เอกสารที่ฝ่ายผู้ขอรับเด็กต้องเตรียมที่ประเทศเยอรมนี
        สำหรับในประเทศเยอรมนี ขอแนะนำให้ผู้ประสงค์ขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมติดต่อผ่านสำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนประจำรัฐที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ (Landesjugendamt) เพื่อประโยชน์ในการขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศเยอรมนีให้กับเด็กที่จะรับมาเป็นบุตรบุญธรรม โดยควรติดต่อไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปพร้อมกันด้วย

        ผู้ประสงค์ขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมต้องยื่นแบบคำขอเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมพร้อมกับคู่สมรส โดยต้องยื่นเอกสารดังรายการต่อไปนี้


 • แบบคำขอรับบุตรบุญธรรม
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 • เอกสารรับรองการสมรส (ทะเบียนการสมรส)
 • คำพิพากษาหย่า หรือ ทะเบียนหย่า (กรณีได้เคยสมรสมาก่อน)
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
 • เอกสารรับรองการทำงานและรายได้
 • เอกสารรับรองการเงินย้อนหลังไปไม่เกิน 6 เดือน
 • เอกสารรับรองทรัพย์สิน
 • รูปถ่ายของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและคู่สมรสสีขนาด 4.5 x 6.0 ซ.ม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวนคนละ 4 รูป
 • หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสหรือคำสั่งอนุญาตของศาลแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรส
 • เอกสารรับรองความประพฤติและความเหมาะสมทั่วไปของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจากผู้เชื่อถือได้อย่างน้อย 2 คน
 • รายงานการศึกษาสภาพครอบครัวของผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • เอกสารการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเยอรมนีรับรองการอนุญาตให้เด็กเข้าประเทศเยอรมนีได้
 • เอกสารจากหน่วยงานเยอรมันที่เกี่ยวข้องที่รับรองว่าผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่สามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน
 • หนังสือรับรองว่าจะทำการควบคุมการทดลองเลี้ยงดูเด็กและส่งรายงานผลการทดลองเลี้ยงดูมาให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไม่เกิน 2 เดือนต่อครั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 • กรณีการติดต่อผ่านองค์การสวัสดิภาพเด็กเอกชนจะต้องมีสำเนาใบอนุญาตขององค์การและหนังสือจากหน่วยงานรัฐบาลซึ่งรับรององค์การนั้นๆ ด้วย
 • หนังสือรับรองดำเนินการตามกฎหมายไทย (เอกสารที่ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมชาวต่างชาติต้องกรอกให้คำสัญญาว่าจะจดทะเบียนบุตรบุญธรรมให้ถูกต้องทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายเยอรมัน)

        เอกสารทุกฉบับข้างต้น (หากเป็นภาษาเยอรมันต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อน โดยล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน หากเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยแต่อย่างใด) ต้องนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ก่อนนำส่งไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ตามที่อยู่ข้างล่าง)

2.เอกสารของฝ่ายที่จะยกเด็กให้ (บิดามารดาเด็ก หรือ ผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมาย)

 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือของผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมาย
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนหย่า หรือ คำสั่งศาลให้หย่า
 • หนังสือรับรองจากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ตามแบบ ปค. 14 รับรองว่าบิดา มารดาเด็กมิได้จดทะเบียนสมรสกัน บิดาเด็กไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร และได้เลิกร้างกันเป็นเวลานานกี่ปีด้วย
 • หนังสือแสดงความยินยอมของบิดามารดาหรือของผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมายให้ความยินยอม (แบบ บธ.5)
 • บันทึกสอบปากคำตามแบบ ปค. 14
 • รูปถ่ายขนาด 4.5 x 6.0 ซ.ม. ของบิดาและมารดาเด็กคนละ 1 รูป
 • เอกสารอื่นๆ (หากมี หรือ จำเป็นต้องขอเพิ่มแล้วแต่กรณี)

3.เอกสารของฝ่ายเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม

 • สูติบัตร
 • ทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายขนาด 4.5 x 6.0 ซ.ม. 1 รูป
 • หนังสือแสดงความยินยอมของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม (แบบ บธ.6) หากเด็กมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • เอกสารอื่นๆ (หากมี หรือ จำเป็นต้องขอเพิ่มแล้วแต่กรณี)

การนำส่งคำร้องขอพร้อมเอกสารประกอบ
        หลังจากที่เตรียมเอกสารตามรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการต่อไปได้ดังนี้

        1.ขอให้สถานคุ้มครองเด็กและเยาวชนของรัฐ (Landesjugendamt) เป็นผู้ติดต่อกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อขอให้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติ ตามที่อยู่ดังนี้

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (Child Adoption Centre)
255 ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. (+66) 2 354-7500, (+66) 2 354-7511 แฟกซ์ (+66) 2 247 9480
อีเมล์: [email protected] หรือ
        2.ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบด้วยตัวเองที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามที่อยู่ข้างต้น

ขั้นตอนการดำเนินเรื่องในประเทศไทย
        1.เมื่อเอกสารหลักฐานต่างๆ สมบูรณ์แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่า ผู้ขอรับเด็กมีคุณสมบัติตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม มีฐานะความเป็นอยู่ดี มีอุปนิสัยดี ความประพฤติดี อาชีพรายได้ดี ฐานะของครอบครัวดี ตลอดจนสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะรับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดูได้ ก็จะประมวลรายละเอียดเสนออธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพิจารณาอนุมัติคุณสมบัติผู้ขอรับเด็ก หากเป็นกรณีที่มอบเด็กให้กันเอง คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเด็กควบคู่กันไปในคราวเดียวกันด้วย

        2.กรณีขอรับเด็กกำพร้าของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรธรรมพิจารณาอนุมัติคุณสมบัติผู้ขอรับเด็กแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมจะพิจารณาคัดเลือกเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้แก่ผู้ขอรับตามบัญชีก่อนหลัง

        4.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะแจ้งประวัติเด็กพร้อมรูปถ่ายให้ผู้ขอรับพิจารณาผ่านหน่วยงานเยอรมันที่ติดต่อเรื่องการขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมมา

        54เมื่อผู้ขอรับแจ้งตอบรับเด็กให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบแล้ว เจ้าหน้าที่จะเสนอให้คณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมพิจารณาให้ผู้ขอรับรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดูโดยขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อนนำเด็กออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อทดลองเลี้ยงดู

        5.เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อนุญาต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะนัดหมายให้ผู้ขอรับเด็กมารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดูเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน โดยหน่วยงานที่ติดต่อเรื่องมา หรือ สถานทูต/สถานกงสุล จะทำการควบคุมการทดลองเลี้ยงดูและส่งรายงานผลการทดลองเลี้ยงดูมาให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 เดือนต่อครั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน

        6.เมื่อทดลองเลี้ยงดูมาครบ 6 เดือน และมีรายงานผลการทดลองเลี้ยงดูครบ 3 ครั้ง ซึ่งหากว่าผลการทดลองเลี้ยงดูเป็นที่น่าพอใจ เด็กอาศัยกับครอบครัวของผู้ขอรับอย่างมีความสุข เจ้าหน้าที่จะสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับไปดำเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายได้

        7.ผู้ขอรับจะต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ สถานทูต หรือ สถานกงสุลไทยที่ผู้ขอรับเด็กมีภูมิลำเนาอยู่ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะมีหนังสือขอความร่วมมือจากกระทรวงต่างประเทศผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานเยอรมันผู้ติดต่อเรื่องการขอรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมมาและผู้ขอรับเด็กได้ทราบพร้อมกันนั้นด้วย

        กรณีที่ผู้ขอรับเด็กอยู่ในประเทศไทย การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือ ที่ว่าการกิ่งอำเภอ ซึ่งเป็นการร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้เช่นเดียวกับการขอบุตรบุญธรรมไทย

        8.สถานทูต หรือ สถานกงสุล จะนำส่งสำเนาเอกสารทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (คร. 14) จำนวน 1 ชุด ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการดำเนินการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ขอรับเด็กได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ทุกประการ

        9.หากบิดามารดาบุญธรรมต้องการให้บุตรบุญธรรมมาใช้นามสกุลของตน หลังจากที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมกับทางการไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถทำได้โดยนำหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไปยื่นที่อำเภอที่เด็กมีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อขอแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้าน และ ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านที่มีนามสกุลตามบิดามารดาบุญธรรมไปขอเปลี่ยนนามสกุลในหนังสือเดินทางต่อไป

สิทธิและหน้าที่ของบุตรบุญธรรม
        บุตรบุญธรรมที่ได้มีการจดทะเบียนโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว มีสิทธิและหน้าที่ต่อบิดามารดาบุญธรรมดังนี้ คือ

        1.มีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดาบุญธรรม คือ มีสิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดู ส่งเสียให้ได้รับการศึกษา มีสิทธิได้ใช้นามสกุลของบิดามารดาบุญธรรม และมีสิทธิได้รับมรดกเหมือนบุตรชอบด้วยกฎหมาย

        2.มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาบุญธรรม ทำนองเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาบุญธรรม
        1.บิดามารดาบุญธรรมมีสิทธิใช้อำนาจปกครองกับบุตรบุญธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมนั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกับบิดามารดากับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะฉะนั้นบุตรบุญธรรมจึงต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดาบุญธรรม คือ มีสิทธิกำหนดที่อยู่ของบุตรบุญธรรม ทำโทษบุตรบุญธรรมตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน เป็นต้น

        2.บิดามารดาบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม แต่สามารถรับมรดกในฐานะเป็นผู้รับพินัยกรรมแทน

        3.บิดามารดาบุญธรรมมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมทำนองเดียวกับบิดามารดาซึ่งมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรโดยชอบกฎหมาย

การเลิกรับบุตรบุญธรรม
        การเลิกรับบุตรบุญธรรม มีได้ 3 ประการคือ

        1.การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความตกลง เกิดจากความตกลงของผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว จะตกลงกันเมื่อใดก็ได้ แต่จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว

        2.การเลิกเมื่อมีการสมรสกัน แม้ว่ากฎหมายจะห้ามผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรมก็ตาม แต่เนื่องจากบุคคลทั้งสองไม่ได้มีความผูกพันทางสายโลหิต การสมรสโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่เสื่อมเสียหรือเป็นโมฆะแต่อย่างใด การสมรสดังกล่าวมีผลเป็นการยกเลิกการรับบุตรบุญธรรมตั้งแต่เวลาที่จดทะเบียนสมรสกัน โดยไม่ต้องจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมอีก

        3.การเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยคำสั่งศาล ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอเลิกรับบุตรบุญธรรม โดยมีมูลเหตุตามที่กฎหมายกำหนด

องค์การสวัสดิภาพเด็ก
        นอกจากการยื่นคำขอเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมผ่านกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว ยังสามารถยื่นคำร้องผ่านองค์การสวัสดิภาพเด็กเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเพื่อให้มีการรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.สหทัยมูลนิธิ
850/33 สุขุมวิท 71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (+66) 2 252-5209, (+66) 2 252-5213

2.มูลนิธิมิตรมวลเด็ก
25 ซอยร่วมฤดี 1 ถนนเพลิตจิต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

3.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
440 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท กม. 145
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทร: (+66) 3871-6628 แฟกซ์: (+66) 3871-6629
อีเมล์: [email protected]

4.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
ตึกวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
องค์การสวัสดิภาพเด็กดังกล่าวข้างต้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522

บุตรบุญธรรม คือ

บุตรบุญธรรม คือ ผู้ซึ่งไม่ใช่บุตรอันแท้จริงหรือผู้สืบสายโลหิตของบิดามารดา แต่ได้ดำเนินตามกฎหมายจนกระทั่ง ผู้นั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

การรับบุตรบุญธรรมต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมด้วย ในกรณีที่บิดามารดาคนใดคนหนึ่งตายหรืออถูกถอนอำนาจปกครองก็ให้ขอความยินยอมจากที่มีอำนาจปกครองที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้

สำหรับหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรม และบุตรบุญธรรมย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว

บุคคลที่จะรับบุตรบุญธรรมได้ต้องมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีและต้องมีอายุมากกว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมไม่น้อยกว่าสิบห้าปี นอกจากนั้น การรับบุตรบุญธรรมที่ยังเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาหากบุคคลอีกคนหนึ่งได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว หรือได้ถูกถอนอำนาจการปกครองก็ ต้องขอความยินยอมจากบิดาหรือมารดาที่ยังมีอำนาจปกครองอยู่

ในกรณีที่ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมมีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสเสียก่อน หากคู่สมรสไม่ยินยอม หรือเป็นกรณีที่หาตัวไม่พบเพราะไปเสีย จากภูมิลำเนาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีต้องร้องขอศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของคู่สมรส อย่างไรก็ตามเป็นข้อสังเกตว่าผู้เยาว์จะเป็นบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมหลายคนไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้นเช่นนี้ทำได้ โดยไม่รับความยินยอมจากคู่สมรสที่ได้รับบุตรบุญธรรมนั้นเสียก่อน และกรณีนี้ไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้เยาว์แต่อย่างใด การรับบุตรบุญธรรมนั้นจะสมบูรณ์ได้ต้องทำการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และทำให้บุตร บุญธรรมมีฐานะเช่นเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายสิทธิหน้าที่ต่างๆของบุตรบุญธรรมก็คือ ยังคงมีสิทธิหน้าที่ต่อครอบครัวเดิมของตน เพียงแต่บิดามารดาหมดอำนาจปกครอง ลงไปเท่านั้น การฟ้องขอเลิกรับบุตรบุญธรรมสามารถกระทำได้แต่ต้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมรู้หรือควรได้รู้ข้อ เท็จจริงอันเป็นเหตุให้เลิกการนั้นหรือไม่เกินสิบปีนับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น เช่น บุตรบุญธรรมขับไล่ผู้รับบุตรบุญธรรมออกจากบ้าน เป็นต้น

1/25/12

การเรียกเลข 2 ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

การเรียกหมายเลขโทรศัพท์เลข 2 จะเรียกว่า สอง หรือ โท จึงจะถูกต้องตามหลักวิชาการ ตอบ การเรียกเลข 2 ว่า “โท” มาจากทหารเรือ เพราะตามปกติเรือที่ปฏิบัติงานอยู่กลางทะเลย่อมมีเสียงคลื่นลมและเครื่องจักรรบกวนการสั่งงานอยู่เสมอ การพูดจาตอบโต้กันจึงต้องตะโกน หรือใช้เสียงดังกว่าปกติ การขานจำนวนตัวเลข เช่น การสั่งศูนย์ปืน มุมหัน มุมกระดก ที่ลงท้ายด้วยหนึ่งนั้น ตามธรรมดาจะออกเสียง “เอ็ด” ซึ่งคล้ายกับ “เจ็ด” มาก เพื่อความถูกต้องและชัดเจน ทหารเรือจึงออกเสียง “หนึ่ง” แทน “เอ็ด” เสมอ เช่น 11 อ่าน สิบหนึ่ง 21 อ่าน ยี่สิบหนึ่ง



ส่วนเลข 2 ก็เหมือนกัน อาจฟังเป็นสาม จึงกำหนดให้ออกเสียงว่า “โท” ซึ่งมาจากคำภาษาไทยที่ว่า เอก โท ตรี ซึ่งแทน 1 2 3 ได้ เช่น จ่าเอก จ่าโท จ่าเอก หรือ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

ต่อมาศัพท์ทหารเรือได้เผยแพร่มายังข้างนอกด้วย เมื่อกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงนำโทรศัพท์แบบต่อเอง (Automatic Telephone System)มาใช้ในประเทศไทย คนทั่วไปจึงพลอยเรียกหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเลข 2 ว่า “โท” ไปด้วย เพื่อกันความผิดพลาดเวลาที่ต้องบอกหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งมีเลขหลายตัว

แต่มีข้อสังเกตอยู่ว่า “โท” นั้นจะใช้กับหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น เพราะว่ามีตัวเลขหลายตัว ส่วนรหัสทางไกลและรหัสประเทศนั้นยังคงออกเสียงว่า “สอง” เพราะเป็นรหัสที่มีตัวเลขน้อย และเพื่อแยกให้ชัดเจนระหว่างหมายเลขโทรศัพท์กับรหัสทางไกลและรหัสประเทศ เช่น 02-9544332 อ่านว่า ศูนย์สอง เก้าห้าสี่สี่สามสามโท

ที่มา: http://www.matichon.co.th

1/22/12

Chinese New Year - Worship Day

At dawn, start the day by worshipping the Chinese gods with pork, duck, and chicken, together with liquor, and tea. Then end the morning ritual with burning silver and golden papers.

In late morning, people make offerings and pay homage to their ancestors. It is the Chinese way of expressing gratitude. After presenting offerings, the ceremony should always end with burning silver and golden papers, which is believed to be a way of giving money to the dead. After everything is done, family members join together and have lunch, and then it is time for exchanging the Chinese red envelopes.

In the afternoon, the people will perform another worshipping ceremony for the dead. The offerings are mostly basket-shaped Chinese pudding, sweet tarot, silver and golden papers, then end by lighting firecrackers to wipe away all the bad fortunes.

10 Books All Entrepreneur Should Read From 2011

1. Steve Jobs – Walter Isaacson




Based on over 40 selection interviews with Jobs conducted over 2 years-as well as interviews with more than about hundred close relative, family members, friends, adversaries, competitors, and colleagues-Walter Isaacson has written a riveting story of the roller-coaster life and searingly intense personality of a creative entrepreneur whose passion for perfection and ferocious drive revolutionized six industries: personal computers, animated movies, music, phones, tablet computing, and digital publishing.

During a period when The united states is seeking ways to sustain its innovative edge, and when societies all over the world are attempting to build digital-age economies, Jobs stands as the ultimate icon of inventiveness and applied imagination. He knew that the best way to create value in the twenty-first century was to connect creativity with technology. He built a company where leaps of the imagination were combined with remarkable feats of engineering.

Although Jobs cooperated with this book, he asked for no control over what was written nor even the right to read it before it was published. He put nothing off-limits. He encouraged the people he knew to speak honestly. And Jobs speaks candidly, sometimes brutally so, about the people he worked with and competed against. His friends, foes, and colleagues provide an unvarnished view of the passions, perfectionism, obsessions, artistry, devilry, and compulsion for control that shaped his approach to business and the innovative products that resulted.


2. The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses – Eric Ries




Almost all startups fail. Quite a few of those failures are preventable. The Lean Startup is a new approach being adopted around the world, changing how companies are built and new products are launched.

Eric Ries defines a startup as an organization focused on creating new things under conditions of extreme uncertainty. This is just as true for one person in a garage or a group of seasoned professionals in a Fortune 500 boardroom. What they have in common is a mission to penetrate that fog of uncertainty to discover a successful path to a sustainable business.

The Lean Startup approach fosters companies that are both more capital efficient and that leverage human creativity more effectively. Inspired by lessons from lean manufacturing, it relies on “validated learning,” rapid scientific experimentation, as well as a number of counter-intuitive practices that shorten product development cycles, measure actual progress without resorting to vanity metrics, and learn what customers really want. It enables a company to shift directions with agility, altering plans inch by inch, minute by minute.

Rather than wasting time creating elaborate business plans, The Lean Startup offers entrepreneurs - in companies of all sizes - a way to test their vision continuously, to adapt and adjust before it’s too late. Ries provides a scientific approach to creating and managing successful startups in a age when companies need to innovate more than ever.


3. Thinking, Fast and Slow – Daniel Kahneman




Within the lengthy looked forward to Thinking, Fast and Slow, Kahneman takes us around the groundbreaking tour in the mind and describes the 2 systems that drive the strategy we feel. System 1 is fast, intuitive, and emotional System 2 is reduced, more deliberative, plus much more logical. Kahneman exposes the amazing capabilities-along with the problems and biases-of fast thinking, and unveils the pervasive influence of intuitive impressions on our ideas and behavior. The impact of loss aversion and overconfidence on corporate techniques, the lower sides of predicting what is going to make us happy afterwards, the down sides of properly framework risks in the office at home, the profound effect of cognitive biases on from playing the stock market to planning the next vacation-each one of these might be understood only by focusing on how the two systems interact to shape our choice and options.

Engaging folks an energetic conversation about exactly how we feel, Kahneman unveils where we could and should not trust our intuitions and the way we could make use of the benefits of slow thinking. He offers practical and informative experience into how options are available in both our business as well as your own lives-and the way we could use different methods to protect in the mental glitches that are often us into trouble. Thinking, Fast and Slow will transform the way you consider thinking.


4. Start Something that Matters – Blake Mycoskie




Love work, use everything you love, and affect the planet-all concurrently.

What matters most for you personally? Should you consider producing a complete time earnings, pursuing your passions, or investing yourself to the reason why that inspire you? The surprising the fact is you don't have to choose-which you’ll find better results if you don't. That’s the breakthrough message of TOMS’ One for starters movement. You don't need to become wealthy to supply back and you don't need to retire to take a position each day doing everything you love. You will find profit, passion, and meaning at one time-at this time around.

In Start A Thing That Matters, Blake Mycoskie notifies the story of TOMS, one of the fastest-growing shoe companies in the world, and combines it with training learned from such other innovative organizations as method, charitable organization: water, FEED Projects, and TerraCycle. Blake is certainly the six simple secrets for creating or altering your individual existence and business, from finding your core story to being ingenious without assets from overcoming fear and doubt to integrating giving into every facet of your existence. No matter which kind of change you’re considering, Start A Thing That Matters gives you the tales, ideas, and practical tips that may help you get started.


5. Startup Weekend: How to Take a Company From Concept to Creation in 54 Hours




“Startup Weekend is a global phenomenon that has attracted and encouraged a new generation of entrepreneurs. Startup Weekend has changed the world, and this book will change the way you think about startups.”—David Cohen, founder and CEO of TechStars

“Startup Weekend is the most current account of how the modern tech entrepreneur will operate and succeed. Sure, the person, the hustle, the persistence, and the environment all account toward success—but to hit your key fundamentals, this book will be the best.”—Brian Wong, founder and CEO of Kiip

“There are lots of people who want to be entrepreneurs but they don’t know how to get started. How do you move from passion and an idea to a team, a product, and a launch? Startup Weekend has empowered thousands of entrepreneurs around the world to kick-start their startup dreams. If you want to start a business, stop dreaming about it and just do it—this book can teach you how!”—Neil Patel, founder of Crazy Egg and KISSmetrics

“Startup Weekend is the modern-day equivalent of Woodstock for current and aspiring entrepreneurs.?It’s 54 hours of no-holds-barred company building that leaves pretty much everyone who participates saying ‘I can’t believe what we just built over a weekend!’ ?This book captures many of the insights and wisdom from those weekends and gives you a window into what is the mostintense entrepreneurial experience out there today.” —Greg Gottesman, Managing Director of Madrona Venture Group


6. The Thank You Economy – Gary Vaynerchuk




If the were 1923, this book could have been known as “Why Radio Is Going to Change the Game” . . .

Whether it were 1995, it might be “Why Amazon Is Going to Take Over the Retailing World” . . .

The Thanks Economy is all about something large, something more than any single revolutionary platform. It's not some abstract concept or crazy business strategy-it’s real, and all of us does business inside it every single day, whether we decide to identify it or otherwise. It’s the way you communicate, the way you purchase and sell, the way in which companies and customers interact offline and online. The Web, in which the Thanks Economy was created, has given customers back their voice, and also the tremendous energy of the opinions via social networking implies that companies and types need to compete on the entirely unique level compared to what they accustomed to.

Here renowned entrepreneur Gary Vaynerchuk reveals how companies large and small can scale that type of personal, one-on-one focus on all of their subscriber base, regardless of how large, utilizing the same social networking platforms that carry consumer person to person. The Thanks Economy offers compelling, data-driven evidence that people have joined into a completely start up business era, one where the firms that begin to see the greatest returns will not be those that can throw as much as possible in an marketing campaign, and can be individuals that may prove they are concerned regarding their clients a lot more than other people. The companies and types that harness the term-of-mouth energy from social networking, individuals that may change their culture to become more customer-aware and fan-friendly, will distance themself in the pack and profit in the current marketplaces.


7. Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions – Guy Kawasaki




Enchantment, as defined by bestselling business guru Guy Kawasaki, isn't about adjusting people. It transforms situations and associations. It converts hostility into calmness and calmness into affinity. It changes the doubters and cynics in to the followers and also the undecided in to the loyal. Enchantment sometimes happens throughout a retail transaction, a higher-level corporate settlement, or perhaps a Facebook update. So when done correctly, it’s more effective than traditional persuasion, influence, or marketing strategies.

Kawasaki argues that in business and personal interactions, your goal is not merely to get what you want but to bring about a voluntary, enduring, and delightful change in other people. By enlisting their own goals and desires, by being likable and trustworthy, and by framing a cause that others can embrace, you can change hearts, minds, and actions.

This book describes all of the tactics you have to prepare and launch an enchantment campaign to make the most of both push and pull technologies and also to enchant your clients, the employees, as well as your manager. It shows how enchantment can change difficult choices the right path, sometimes when intangibles mean a lot more than hard details. It can help you overcome the other party's established habits and defy the not-always-smart “wisdom of the crowd.”

Kawasaki’s training are attracted from his tenure at probably the most enchanting organizations ever, Apple, in addition to his decades of expertise being an entrepreneur and venture capitalist. You will find couple of people on the planet more capable of train you the way to enchant people.

As Kawasaki writes, “Want to change the world? Change caterpillars into butterflies? This takes more than run-of-the-mill relationships. You need to convince people to dream the same dream that you do.” That’s a large goal, only one that’s possible for people.


8. The Big Enough Company: Creating a Business That Works for You – Adelaide Lancaster & Amy Abrams




Regardless of the freedom that striking working for yourself promises, the majority of the recognized knowledge regarding how to develop a small company advocates a 1- size-fits-all approach. So-known as experts-and often just well-meaning buddies-urge business proprietors to develop fast, become more lucrative, and imitate other effective start-ups. Even though these pointers may go for many, they neglect to think about the astounding number of values and motivations that people have for beginning a company. Too frequently, proprietors sacrifice their self respect to be able to comply with unnecessary (and frequently unworkable) standards.

Adelaide Lancaster and Amy Abrams have experienced this issue for a long time whenever using women entrepreneurs like themselves. They set to explore how effective female business proprietors have become their businesses in ways that sustains their very own personal goals and requires, not another person's standards.

Applying the real tales of nearly 100 entrepreneurs, in addition to their own encounters, Abrams and Lancaster guide visitors with the best concepts that actually matter whenever you be your own boss. For example:

Determine what’s inside it for you personally: Clarify the reason why you began your company and what you would like to get away from it within the lengthy haul.

Look for a role that meets your talents: Identify in which you add probably the most value and may possess the most impact.

Embrace experimentation: Trying something totally new provides you with the chance to determine the things that work and what doesn’t and reveals unseen options.

This book enables entrepreneurs to disregard popular “wisdom” and pressure from peers to take control of the companies in ways that can help them succeed by themselves terms.


9. Uncertainty: Turning Fear and Doubt into Fuel for Brilliance- Jonathan Fields




Correctly understood and utilized, fear and uncertainty may become fuel for creative genius instead of causes of discomfort, anxiety, and suffering. Running a business, art, and existence, creating on the world-class level demands bold action and advances of belief when confronted with great uncertainty. But that uncertainty can result in fear, anxiety, paralysis, and destruction. It may stomach creativeness and stifle innovation. It may prevent you from using the risks essential to do great work and craft a deeply-rewarding existence. Also it can bring firms that depend on innovation grinding to some halt.

That's, unless of course you are aware how for doing things to your benefit.

Fields draws on leading-edge technology, cognitive-science and ancient awareness-focusing approaches to a brand new, practical, non-dogmatic way. His approach allows creativeness and productivity with an entirely different level and may turn the once-tortuous journey right into a more fun mission. Fields will disclose how you can:

Make changes for your workflow that unlock hidden creative potential.

Build “creation hives” - encouraging groups that may supercharge and humanize the procedure.

Tap social technology and user co-creation to include clearness, certainty, and sanity, even when you’re a painter or solo-creator.

Develop some personal practices and mindset changes that allow you to not only tolerate, but invite as well as amplify, uncertainty like a catalyst for genius.

10. Nothing to Lose, Everything to Gain: How I Went from Gang Member to Multimillionaire Entrepreneur – Ryan Blair




Ryan Blair is aware of creating a business in the ground-up. Like small business owners he'd no formal business education. But he'd great survival instincts, tenacity, and most importantly, a “nothing to lose” mindset.

Blair’s middle-class childhood found a rapid finish when his abusive father gave in to substance abuse and abandoned the household. Blair and the mother gone to live in a harmful neighborhood, and shortly he was interior and exterior juvenile detention, joining a gang simply to survive.

Then his mother fell in love with a successful entrepreneur who took Ryan under his wing. With his mentor’s help, Blair turned himself into a wildly successful businessman. He started his first company, 24/7 Tech, at the age of 21, and since then has started and sold several companies for hundreds of millions of dollars.

Now Blair shows readers how to start and grow their own profitable businesses by following his often contrarian philosophies:

• In juvenile detention, if you let someone take your milk the first day, they’ll start taking it every day. The same is true in business.

• When you’re dealing with an investor’s money, you have to act as if God himself wrote you the check.

• Most business plans aren’t worth the paper they’re written on.

• Efforts don’t pay the rent. Have no sympathy for employees who talk about how hard they’re trying.

• Entrepreneurship is great because you can set your own hours - any 17 hours of the day, 7 days a week. But if you’re doing what you love, it doesn’t drain you as much as the 9 to 5 death cycle.

This book is definitely an inspiring guide for those who are prepared to make the effort, time, and dedication required to see their vision right through to the finish. Blair shares training from his mentors and advice from their own existence- altering encounters, and offers visitors having a guide for business success.

1/19/12

หนังสือ Managing Diversity in International Context

วันนี้ขอแนะนำ หนังสือ Managing diversity in international context เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายของบุคคลต่างชาติต่างภาษาที่ต้องมาทำงานร่วมกัน จากมุมมองความเหมือนและต่างระหว่างคนไทยกับคนสวีเดน เพื่อสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สั่งซื้อได้เเล้ววันนี้ที่ Amazon

1/18/12

Imagine a World Without Free Knowledge

Why is Wikipedia blacked-out?
Wikipedia is protesting against SOPA and PIPA by blacking out the English Wikipedia for 24 hours, beginning at midnight January 18, Eastern Time. Readers who come to English Wikipedia during the blackout will not be able to read the encyclopedia. Instead, you will see messages intended to raise awareness about SOPA and PIPA, encouraging you to share your views with your representatives, and with each other on social media.



What are SOPA and PIPA?
SOPA and PIPA represent two bills in the United States House of Representatives and the United States Senate respectively. SOPA is short for the "Stop Online Piracy Act," and PIPA is an acronym for the "Protect IP Act." ("IP" stands for "intellectual property.") In short, these bills are efforts to stop copyright infringement committed by foreign web sites, but, in our opinion, they do so in a way that actually infringes free expression while harming the Internet. Detailed information about these bills can be found in the Stop Online Piracy Act and PROTECT IP Act articles on Wikipedia, which are available during the blackout. GovTrack lets you follow both bills through the legislative process: SOPA on this page, and PIPA on this one. The Electronic Frontier Foundation, a non-profit organization dedicated to advocating for the public interest in the digital realm, has summarized why these bills are simply unacceptable in a world that values an open, secure, and free Internet.

Why is the blackout happening?
Wikipedians have chosen to black out the English Wikipedia for the first time ever, because we are concerned that SOPA and PIPA will severely inhibit people's access to online information. This is not a problem that will solely affect people in the United States: it will affect everyone around the world.
Why? SOPA and PIPA are badly drafted legislation that won't be effective at their stated goal (to stop copyright infringement), and will cause serious damage to the free and open Internet. They put the burden on website owners to police user-contributed material and call for the unnecessary blocking of entire sites. Small sites won't have sufficient resources to defend themselves. Big media companies may seek to cut off funding sources for their foreign competitors, even if copyright isn't being infringed. Foreign sites will be blacklisted, which means they won't show up in major search engines. And, SOPA and PIPA build a framework for future restrictions and suppression.

ต่ออายุบัตรประชาชนที่สถานีรถไฟฟ้า BTS


ปัจจุบันสามารถต่ออายุบัตรประชาชนให้แก่เด็ก และบุคคลทั่วไป ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส  3 สถานี ดังนี้ สถานีพร้อมพงษ์ สถานีสยาม และสถานีหมอชิต

เวลาให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดเวลา 09.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 10.00-18.00น.
*ยกเว้นกรณีบัตรหายจะไม่สามารถกระทำได้*

1/15/12

Villa Escudero ร้านอาหารกลางน้ำตกที่ Philippines



Restaurant in the river below a waterfall, Villa Escudero, San Pablo City, Philippines - An interesting two hour drive South from Metro Manila brings you to one of the Philippines most popular get aways, Villa Escudero, where Philippine culture and history comes to life. A favourate attraction is the river restaurant where patrons sit at tables in a river, adjacent to a weir waterfall. Take of your footwear and dangle your feet int the cool water.

1/8/12

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 5 ก้าวไปข้างหน้ากับเจรจา

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 4 ประตูสู่ AEC ปี 2558

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 3 มุ่งหน้าสู่ AEC ไปด้วยกัน

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 2 เจรจา พาตะลุยอาเซียน

เส้นทางสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของไทย ตอนที่ 1 เจรจา ทูตแห่งการค้าเสรี

1/7/12

แพทย์แนะ 7 วิธีดูแลสุขภาพหน้าหนาว

หมอแนะช่วงฤดูหนาวควรดื่มน้ำเพื่อขับของเสีย ล้างกระเพาะปัสสาวะ ช่วยให้นอนหลับ อายุยืน เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เน้นโปรตีนจากสัตว์และถั่วเหลือง รวมถึงวิตามินจากผัก

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวว่า นอกจากหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในเรื่องการรับประทานสมุนไพรรสร้อนเพื่อช่วยกระตุ้นให้ร่างกายอบอุ่นแล้ว ในส่วนของทฤษฎีการแพทย์แผนจีนก็มีหลักการดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาวที่น่าสนใจกล่าวคือ ช่วงฤดูหนาวคนจะเจ็บป่วยด้วยสาเหตุจากปริมาณของหยิน-หยาง ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงชัดในด้านหยินมากกว่า เป็นระยะที่ความเป็นหยางลดลง ความเย็นจึงเป็นสาเหตุก่อโรค ซึ่งการแพทย์แผนจีนให้ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของร่างกายให้มีการเปลี่ยนแปลงคล้อยตามธรรมชาติ จะช่วยให้มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง เช่น การดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมชาติ ปรับสมดุลของจิตใจ โภชนาการเหมาะสม ปรับสมดุลของชีวิตประจำวันให้มีการทำงานและพักผ่อนพอเหมาะ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อีกทั้งอวัยวะภายใน เช่น ไตมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับโรคที่เกิดจากการก่อตัวจากภายในร่างกาย เพราะหยางไตเป็นรากฐาน ของลมปราณหยางในร่างกาย ซึ่งฤดูนี้คนที่มีสุขภาพอ่อนแอควรจะมีการบำรุงไต เพราะไตมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพร่างกายทั้งด้านเจริญเติบโต ความแข็งแรง อายุขัยตลอดจนสมรรถภาพทางเพศ การจะบำรุงไตนั้นต้องเลือกให้เหมาะสม ซึ่งจะต้องปรึกษาแพทย์จีนก่อน

นพ.สุพรรณกล่าวอีกว่า การดูแลสุขภาพหน้าหนาวเบื้องต้นนั้นมีวิธีการง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ดังนี้ 1. ควรดื่มน้ำ 3 แก้ว แก้วแรกช่วงเช้าเวลา 05.00-07.00 น.จะช่วยการขับถ่าย แก้วที่สองดื่มเวลา 15.00-17.00 น. จะช่วยล้างกระเพาะปัสสาวะ แก้วที่สามดื่มก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงช่วยการนอนหลับ 2.ให้ปรับอารมณ์จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่านเนื่องจากฤดูหนาวควรรักษาพลังอินของไต 3.เดินรับแสงอาทิตย์ และหายใจให้ลึกๆ เวลาที่เหมาะสม คือ เวลาช่วง 14.00-15.00 น. 4.ควรเดินออกกำลังกาย 5.ควรรับประทานเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ กุ้ง 6.ควรรับประทานผัก ประเภท ถั่วเหลือง กระเทียม หอมใหญ่ กูฉ่าย คะน้า เมล็ดสน ไชเท้า 7.ควรรับประทานผลไม้ เช่น เกาลัด ส้มเขียวหวาน ส้มโอ น้ำนม หรืออาหารที่ควรรับประทาน เช่น โจ๊กงาดำ โจ๊กกระดูกสันหลังหมู ตั้งถ่างเช่า (ตุ๋นเป็ด) น้ำพุทรา เป็นต้น

“อย่างไรก็ตาม เทคนิคทั้ง 7 ประการนั้น สามารถปฏิบัติง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย เช่น การออกกำลังกาย การดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์ เป็นต้น

ที่มา: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000157551

1/6/12

Feel Good by Kleenex - กระดาษทิชชู่ Kleenex ส่งทิชชู่ให้คนที่เป็นหวัด

Kleenex ส่งชุดยาปฐมพยายาลไปให้คนที่เป็นหวัด โดยผ่าน Facebook เป็นยังไงมาดูกันเลย

1/5/12

สวีเดนรับรอง “การแชร์ไฟล์” เป็นลัทธิทางการ The Church of Kopimism is recognized by the state of Sweden

รัฐบาลสวีเดนรับรอง “การแชร์ไฟล์” ให้เป็นลัทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ภายใต้ชื่อ "Church of Kopimism" นับเป็นประเทศแรกที่รับรองให้การเชิดชู “ข้อมูลข่าวสาร” และการ “ก็อปปี้” เป็นการกระทำทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (4 ม.ค.) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลสวีเดนรับรองให้การแชร์ไฟล์เป็นศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศแล้ว หลังจากอิซัค เกอร์สัน ชาวสวีเดนผู้ก่อตั้งลัทธิมิชชันนารีแห่งก็อปปีอิสม์ (The Missionary Church of Kopimism) ถูกปฏิเสธจากขอยื่นคำร้องขอจดทะเบียนแล้วสองครั้งตั้งแต่ปี 2553

เว็บไซต์ torrentfreak ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวเกี่ยวกับการแชร์ไฟล์และบิตทอร์เรนท์รายงานว่า ลัทธิ ‘Kopimism’ ซึ่งนับถือเครื่องหมาย CTRL+C และ CTRL+V เป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ หวังว่าการจดทะเบียนให้การแชร์ข้อมูลมีสถานะเป็นศาสนาทางการ จะช่วยป้องกันการดำเนินคดีทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์และการแชร์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

อิซัค ผู้ก่อตั้งลัทธิดังกล่าว ให้สัมภาษณ์เว็บ torrentfreak ว่า เขาหวังว่าจะมีคนเปิดเผยตัวออกมาในฐานะคนนับถือศาสนาก็อปปีอิสม์ (Kopimists) มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันการ “ก็อปปี้” หรือการแชร์ข้อมูลถูกมองว่าอาจส่งผลกระทบทางข้อกฎหมาย ทำให้หลายคนเกรงว่าอาจถูกจับกุมจากการก็อปปีและเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเขาหวังว่าการก่อตั้งศาสนานี้จะทำให้ความคิดดังกล่าวเปลี่ยนไป

แถลงการณ์ของลัทธิก็อปีอิสม์ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (http://kopimistsamfundet.se) ระบุว่า สำหรับลัทธิก็อปปีอิสม์ ข้อมูลข่าวสารนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการก็อปปีถือเป็นพิธีกรรมอันสูงสุด โดยชี้ว่า ข้อมูลข่าวสารมีคุณค่าทั้งในตัวมันเองและเนื้อหาที่บรรจุ และคุณค่าดังกล่าวจะทวีคูณเพิ่มขึ้นด้วยการก็อปปี ดังนั้น การก็อปปี ถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดขององค์กรและศาสนิกชนดังกล่าว ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวยังระบุว่า การเข้าเป็นสมาชิกในศาสนาก็อปปีอิสม์ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนที่เป็นทางการแต่อย่างใด เพียงแต่ผู้นับถือต้องระลึกถึงการกระทำที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด นั่นคือข้อมูลข่าวสารและการก็อปปี

ถึงแม้ว่าสถานะอย่างเป็นทางการของลัทธิดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้การละเมิดลิขสิทธิ์สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ก่อตั้งลัทธิก็หวังว่า ความเชื่อของพวกเขาจะส่งผลต่อการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลข่าวสารในอนาคต

“พวกเราชาวก็อปปีอิสม์ ไม่เพียงแต่หวังพึ่งซึ่งกันและกันในการต่อสู้นี้เท่านั้น แต่ยังหวังพึ่งพาต่อคนทุกคนที่ก็อปปีและแชร์ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ทุกคนที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ จงก็อปปีต่อไป และสดุดีการก็อปปี” เกอร์สันกล่าว


The Church of Kopimism is recognized by the state of Sweden


Just before Christmas, the Swedish governmental agency Kammarkollegiet registered the Church of Kopimism as a religious organisation. This means that Sweden is the first country to recognize kopimism as a religion.

The Church of Kopimism have tried to become registered as a religious organisation by Kammarkollegiet for more than a year.

- Since Kammarkollegiet has been strict with formalities, we had to apply three times, a happy Gustav Nipe - board chairman for the organisation - says. He continues, I think it might have something to do with the governmental organisations abiding by a very copyright friendly attitude, with a twisted view on copying.

For the Church of Kopimism, information is holy and copying is a sacrament. Information holds a value, in itself and in what it contains, and the value multiplies through copying. Therefore, copying is central for the organisation and its members.

Being recognized by the state of Sweden is a large step for all of kopimi. Hopefully, this is one step towards the day when we can live out our faith without fear of persecution, says Isak Gerson, spiritual leader of the Church of Kopimism.

The Church of Kopimism is a religious organisation with roots from 2010. The organisation formalizes a community that's been well spread for a long time already. The community of kopimi requires no formal membership. You just have to feel a calling to worship what is the holiest of the holiest, information and copy.

To do this, we organize kopyactings - religious services - where the kopimists share information with eachother through copying and remix.

อนุดิษฐ์ ตั้ง สงกรานต์ พรีเซ็นเตอร์กระทรวง ICT

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที เผยเตรียมปั้น สงกรานต์ เตชะณรงค์ โฆษกฯ เป็นพรีเซ็นเตอร์ ประจำกระทรวงไอซีที พร้อมมอบหมายงานกระทรวงให้รับผิดชอบอย่างจริงจัง

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า ในปี 2555 นี้ ได้มอบหมายให้นายสงกรานต์ เตชะณรงค์ โฆษกกระทรวงไอซีที รับผิดชอบงานกระทรวงเพิ่มขึ้น โดยหน้าที่หลักที่ให้รับผิดชอบ คือ การเป็นพรีเซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์ให้กระทรวงไอซีที โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก เพื่อประชาสัมพันธ์กระทรวงไอซีที และเทคโนโลยีให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจมากขึ้น



“ปีนี้ มอบหมายให้โฆษกฯ สงกรานต์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ประจำกระทรวงไอซีที เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้ประชาชนรับรู้เพิ่มขึ้น” รมว.ไอซีที กล่าว.

ที่มา - http://www.thairath.co.th/content/tech/227912

เขื่อนคลองท่าด่าน เขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลก

เขื่อนคลองท่าด่าน” ไม่เพียงจะเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อยังประโยชน์มหาศาลให้กับชาวนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น แต่ยังมีความพิเศษที่น่าสนใจ เพราะได้ชื่อว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลกอีกด้วย

เขื่อนคลองท่าด่าน มีชื่อเต็มๆ ว่า “เขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง จึงนับเป็นสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวนครนายกและชาวไทย

โดยตัวเขื่อน ประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรองสร้างด้วยคอนกรีตบดอัด ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,720 เมตร ความสูง (สูงสุด) 93 เมตร รับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำ มีความจุ 224 ล้านลบ.

การสร้างเขื่อนโดยวิธีคอนกรีตบดอัดแน่น (Rooller Compacted Cancrete : RCC) นี้จะมีรูปแบบของเขื่อนด้านเปลือกนอก เป็นลักษณะแบบสร้างเขื่อนแบบปกติ มีความหนาข้างละประมาณ 70 ซม. ส่วนด้านในเป็นขี้เถ้าลอยซึ่งได้จากถ่านหินลิกไนต์ (RCC.) จากเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ถือเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และคงยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีข้อถกกันว่าจะกำจัดขี้เถ้าลอยลิกไนต์กันอย่างไร เพราะกลัวกันว่าจะเป็นอันตรายแก่คนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ นี่จึงนับว่าเป็นการทำขยะลิกไนต์ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนประโยชน์ของเขื่อนภายหลังการสร้างเสร็จแล้ว ยังจะมีตามมาอีกมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำในการทำเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค แก้ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและบรรเทาอุทุกภัย ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2547 เกิดฝนตกหนักติดต่อกันบนเขาใหญ่ ส่งผลให้น้ำป่าได้ไหลหลากลงสู่พื้นที่รับน้ำด้านล่าง ทำให้เกิดน้ำท่วมล้นตลิ่งแม่น้ำนครนายก สร้างความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ ขนาดว่าเขื่อนคลองท่าด่านฯ ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ก็กลับมีส่วนช่วยรองรับปริมาณน้ำป่าที่หลากลงมา ช่วยชะลอน้ำท่วมขังลงสู่แม่น้ำนครนายก เพราะถ้าเวลานั้นไม่มีเขื่อนปริมาณน้ำที่หลากลงมา ก็คงจะสร้างความเสียหายแก่ประชาชนมากกว่านี้

ทิวทัศน์ด้านหน้าเขื่อน คือพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นอกจากนี้เขื่อนคลองท่าด่านจะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครนายก นักท่องเที่ยวสามารถชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อน จะเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าเขื่อน และชมทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อนได้

นับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรง ประกอบพิธีวาง ศิลาฤกษ์ เขื่อนคลองท่าด่าน ฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2545 กระทั่งผ่านมาถึงบัดนี้ที่ตัวเขื่อนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์ เหลือเพียงการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังเขื่อน และจะเปิดอย่างเป็นทางการประมาณปลายปีนี้ ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวที่สนใจจะแวะชมก็สามารถชมทิวทัศน์ด้านหน้าและหลังเขื่อนได้ที่จุดชมวิวด้านบนเขื่อนได้ตลอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 5 โทร.0-3738-4208-9 ต่อ 133 หรือ www.thadandam.com

การเดินทางมาจังหวัดนครนายก
ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนหมายเลข 305 รังสิต-องครักษ์ เข้านครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร หรือจะใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงนครนายก ระยะทาง 137 กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ – นครนายก มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (ถนนกำแพงเพชร 2) ทุกวัน สอบถามได้ที่โทร. 0-2936-3660, 0-2936-3666

ที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9480000123482

1/2/12

New Year Celebrations 2012 Around the World

Zeitgeist 2011 - Year In Review



See how the World Searched with Google's 2011 Zeitgeist:
http://googlezeitgeist.com

Rabbit Turtle Race นิทานกระต่ายกับเต่า Version MBA

กาลครั้งหนึ่ง เจ้าเต่ากับกระต่ายเถียงกันว่าใครเร็วกว่ากัน ทั้งคู่จึงตกลงที่จะวิ่งแข่ง ก็มีการกำหนดเส้นทางวิ่งแล้วก็เริ่มการแข่งขัน เจ้ากระต่ายนำโด่งมาไกลก็เลยชะล่าใจ คิดว่าพักผ่อนใต้ต้นไม้ซักกะแป๊บนึงก่อนแข่งต่อก็คงดี ไปๆมาๆก็ง่วงสิ ตื่นมาอีกทีเจ้าเต่าก็คว้าแชมป์ไปแล้ว



นิทานตอนนี้สอนให้รู้ว่า ช้าๆแต่มั่นคงสามารถเอาชนะได้(เหมือนกัน) นี่เป็นเวอร์ชั่นเดะๆที่เราคุ้นหูกัน ไม่นานมานี้มีคนเล่าเวอร์ชั่นใหม่ที่น่าสนใจให้ฟัง ต่อเลยนะ....

เจ้ากระต่ายสันหลังยาวก็รมณ์บ่จอยตามระเบียบที่แพ้ มันจึงค้นหาจุดอ่อนของตนเอง มันก็พบว่าความมั่นใจในตัวเองเกินไปบวกกับความขี้เกียจ ของมันนั่นแหละที่ทำให้แพ้ ถ้ามันไม่เผลอหลับซะอย่าง เต่าหน้าไหนจะเอาชนะมันได้

มันจึงขอแก้ตัวใหม่อีกครั้ง เฮ้ย..เมื่อกี๊ฟลุ้คอ๊ะป่าว แน่จริง..ใหม่เด่ะ
เจ้าเต่าก็ตกลง ย่อมได้ไอ้น้อง”.... แน่นอนว่าครั้งนี้ เจ้าเต่าโดนทิ้งไม่เห็นฝุ่น กระต่ายชนะขาดลอย



เราได้ข้อคิดอะไรล่ะ... ต่อให้ช้าแต่ชัวร์ ยังไงก็แพ้เร็วและสม่ำเสมอ ถ้าเราเปรียบเทียบคนสองคนในองค์กรของเรา คนนึงช้าจริง ทำอะไรมีระบบระเบียบแบบแผน แต่ทำอะไรๆไม่เคยพลาด ไว้ใจได้แน่นอนในผลงานของเขา เทียบกับอีกคนนึงที่เร็วและก็พอไว้ใจได้ในสิ่งที่เขาทำ คนที่เร็วกว่ามักจะประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในองค์กรนั้นๆมากกว่า (ซิกแซกไม่เป็น อะไรลัดได้ เร็วได้ก็ไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าทำ ผลงานก็เลยน้อยมั้ง)


ไอ้ช้าแต่ชัวร์น่ะมันก็ดีอยู่หรอก แต่ให้เร็วและพอใช้ได้นี่ดีกว่า.... เรื่องยังไม่จบแค่นี้ คราวนี้ถึงทีเจ้าเต่ามา

หาจุดบกพร่องของตัวเองบ้าง และมันก็พบว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะชนะกระต่ายในเส้นทางการวิ่งแบบที่เป็นอยู่นี้ มันก็คิดอยู่ซักครู่หนึ่งก็ไปท้ากระต่ายแข่งใหม่ แต่ขอเปลี่ยนเส้นทางวิ่งซะหน่อย
เจ้ากระต่ายก็ว่าย่อมได้อยู่แล้วเพ่

พอการแข่งเริ่มปุ๊บ เจ้ากระต่ายก็ใส่เกียร์ห้อออกไปเต็มสปีดเลย จนกระทั่งไปถึงระหว่างทาง “เฮ้ย!!!..เวรกรรม ต้องข้ามแม่น้ำ ทำไงล่ะตู...” เส้นชัยอยู่ไม่ห่างจากฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่เลย เจ้ากระต่ายมัวแต่เง็งว่าจะทำไงดี

จนเจ้าเต่าคืบคลานมาทันแล้วก็จ๋อมลงน้ำว่ายข้ามฝั่งไปเข้าเส้นชัย



นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า.... พิจารณาจุดแข็งของตนให้ดีแล้วพยายามเปลี่ยนสนามการแข่งขันให้ ตนเองได้เปรียบมากที่สุด ย๊างงง ยังไม่พอ มีต่อ.... ด้วยน้ำใจนักกีฬา ครั้งนี้เจ้าเต่ากับกระต่ายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้ว ต่างคนต่างมาระดมสมองคิดด้วยกัน หากทั้งสองร่วมมือกัน การแข่งแบบเมื่อครั้งล่าสุดจะช่วยให้ทำเวลาได้ดีขึ้น ดังนั้น พวกมันจึงคิดจะแข่งอีกครั้ง แต่แข่งคราวนี้เป็นแบบทีมเวิร์ค เริ่มต้นเจ้ากระต่ายก็แบกเต่าวิ่งไปด้วยความเร็วสูง จนถึงริมแม่น้ำแล้วเจ้าเต่าก็ให้กระต่ายขี่หลังว่ายข้ามไป พอข้ามฝั่งเจ้ากระต่ายก็แบกเจ้าเต่าวิ่งต่อจนเข้าเส้นชัยด้วยกัน


สถานการณ์ที่เราเจ๋งคนอื่นเจ๊ง ในขณะที่บางสถานการณ์เราเจ๊งแต่คนอื่นเจ๋ง ทีมเวิร์คสำคัญตรงที่การกำหนดผู้นำให้เหมาะกับสถานการณ์ ให้ผู้ที่มีความถนัดกับสถานการณ์นั้นๆเป็นผู้นำกลุ่มในแต่ละช่วง สถานการณ์ที่เหมาะกับความสามารถของเขา นอกจากนี้เรายังได้บทเรียนอีกอย่างหนึ่งด้วยว่า ไม่ว่าเต่าหรือกระต่าย ไม่มีใครที่คิดเลิกล้มหรือท้อแท้หลังจากความความล้มเหลวได้เกิดขึ้น กระต่ายแก้ไขจุดบกพร่องของตนเองโดยการทำงานที่หนักขึ้น และเพิ่มความมุมานะในงานของตนเองหลังจากพบความล้มเหลว ส่วนเต่าได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนใหม่ เพราะตัวมันเองได้ทำงานหนักที่สุดเท่าที่มันจะสามารถทำได้แล้วในชีวิต



เมื่อเราพบกับปัญหาหรือความล้มเหลว บางครั้งเราก็ควรจะทำงานให้หนักขึ้นและมีความเอาใจใส่ในงานมากกว่าเดิม บางครั้งก็ควรเปลี่ยนแผนการทำงานและทดลองในสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างออกไป และในบางครั้งก็จำเป็นต้องทำทั้งสองอย่างเลย นอกจากนั้น กระต่ายกับเต่าก็ได้บทเรียนที่สำคัญอีกอย่างคือ เมื่อเราหยุดการแข่งขันกับตัวบุคคล

แล้วหันมาแข่งขันกับสถานการณ์แทน พวกมันจะทำงานได้ดีขึ้นมาก

อัศจรรย์!!! สาวสวีเดนทำแหวนแต่งงานหาย 16 ปีพบอีกทีบนหัวแครอทกลางสวนบ้าน

อัศจรรย์!!! สาวสวีเดนทำแหวนแต่งงานหายไปกว่า 16 ปี ก่อนพบอีกครั้ง บนหัวแครอทกลางสวนหลังบ้าน



สำนักข่าวต่างประเทศของสวีเดน รายงานเมื่อ 31 ธ.ค. 2554 ว่า นางลีนา พาห์ลสัน ซึ่งครอบครัวอาศัยอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งใกล้เมืองโมราทางภาคตะวันออกสวีเดน ต้องตกตะลึงและดีใจสุดขีด เมื่อพบแหวนแต่งงานท่ีหายไปถึง 16 ปี สวมอยู่บนหัวแครอทท่ีปลูกในสวนหลังบ้านเมื่อเดือน ต.ค. 2554 ท่ีผ่านมา

โดยนางพาห์ลลัส เผยว่า ทำแหวนแต่งงานทองคำขาวประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆ 7 เม็ดหายไปตั้งแต่ปี 2535 หลังถอดวางไว้บนชั้นวางในห้องครัวระหว่างอบขนมกับลูกสาวในช่วงคริสต์มาส คาดว่าแหวนตกลงไปในท่อของอ่างล้างผัก และปะปนไปกับเศษผักซึ่งถูกนำไปทำปุ๋ยหรืออาหารเลี้ยงแกะ จากนั้นมูลของแกะและปุ๋ยจากเศษผักถูกนำไปใช้ปลูกผักในสวน และมีหน่อแครอทหน่อหนึ่งแทงยอดขึ้นกลางวงแหวนพอดี เมื่อเธอถอนหัวแครอทเพื่อนำไปปรุงอาหาร จึงพบแหวนโดยบังเอิญ แม้ 16 ปีท่ีผ่านมาจะพยายามค้นหาแหวนทุกซอกทุกมุมของบ้าน รวมทั้งร้ือกระเบื้องปูพื้นบ้านทั้งหมด แต่ก็ไม่พบ นางพาห์ลสันให้สัมภาษณ์ นสพ.ดาเกนส์ ไนฮีเทอร์ ว่า เธอสิ้นหวังท่ีจะพบแหวนวงนี้แล้ว แต่เมื่อได้มันกลับคืนมาก็ดีใจมาก แม้ปัจจุบันเธอจะอ้วนขึ้นจนนิ้วสวมแหวนไม่ได้แล้ว แต่จะนำไปให้ช่างขยายวงแหวนให้กว้างขึ้นเพื่อใส่ไปตลอดชีวิต
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)