~ just web development & e-commerce blog


12/31/12

บทสวดมนต์ข้ามปี ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้


บทเจริญพระพุทธมนต์ปีใหม่   ฉบับมหาเถรสมาคมประกาศใช้
เนื่องจาก การสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านิยมที่งดงาม ควรแก่การส่งเสริม มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้วัดทุกวัด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จัดสวดมนต์ข้ามปี และได้กำหนดบทเจริญพระพุทธมนต์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  เพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นอันเดียวกัน

บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นการน้อมใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
(ว่า ๓ หน)

บทพระไตรสะระณะคมน์ 
เป็นบทปฏิญาณตน เข้าถึงพระพุทธเจ้า      พระธรรมเจ้า พระสังฆอริยเจ้า  ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกสูงสุด
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง   สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ
บทนะมะการะสิทธิคาถา                               
เป็นการน้อมระลึกถึง และบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ที่ล่วงมาแล้ว จนถึงปัจจุบัน และที่จะอุบัติในอนาคต และ อธิษฐานให้การน้อมใจสักการะบูชา มีอานุภาพยิ่งนี้ ได้ขจัด ข้อขัดข้องต่างๆ ให้หมดไป และอันตรายทั้งหลาย ทั้งปวง  จงพินาศไป
       สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ       ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ               นะมามิ สิระสา อะหัง
เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ           อาทะเรนะ นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ                   หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา  อันตะรายาปิ                วินัสสันตุ  อะเสสะโตฯ
        สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ      จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ                           นะมามิ  สิระสา  อะหัง
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                   อาทะเรนะ  นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ                             หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา  อันตะรายาปิ                          วินัสสันตุ  อะเสสะโตฯ
        สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต           อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ                          นะมามิ  สิระสา  อะหัง
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                  อาทะเรนะ  นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ                            หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
อะเนกา  อันตะรายาปิ                         วินัสสันตุ  อะเสสะโตฯ

บทมังคะละสูตร 
เป็นการน้อมนำมงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิต และมีอานุภาพในการป้องกันภัยอันตราย อันจะเกิดจากการตัดสินคดีความ ที่ไม่เที่ยงธรรม
         อะเสวะนา  จะ  พาลานัง    ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา
ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง                 เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ              ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ               เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ           วินะโย  จะ  สุสิกขิโต
สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา             เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                   ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห
อะนากุลา  จะ  กัมมันตา           เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ         ญาตะกานัญจะ  สังคะโห
อะนะวัชชานิ  กัมมานิ                เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
อาระตี  วิระตี  ปาปา                 มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม
อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ           เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ           สันตุฏฐี  จะ  กะตัญญุตา
กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ขันตี  จะ  โสวะจัสสะตา           สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง
กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ตะโป  จะ  พรัหมะจะริยัญจะ     อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ             จิตตัง  ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง              เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
เอตาทิสานิ กัตวานะ                สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ        ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

บทรัตตะนะสูตร  (พระพฤหัสบดี) 
พระรัตนตรัย เป็นรัตนะสูงสุด ไม่มีรัตนะอื่นใด     ในโลก ที่จะเสมอเหมือน ด้วยการกล่าวคำที่เป็นจริงนี้     ขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมี แก่ข้าพเจ้า
                            ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา  หุรัง  วา
                   สัคเคสุ  วา  ยัง  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ
                   อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
                           ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง
                   ยะทัชฌะคา  สักกะยะมุนี  สะมาหิโต
                   นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ
                   อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
                            ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี  สุจิง
                   สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
                   สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ  วิชชะติ
                   อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
                            เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา
                   จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ
                   เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา
                   เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ
                   อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
                            เย  สุปปะยุตตา  มะนะสา  ทัฬเหนะ
                   นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ
                   เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ
                   ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา
                   อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ
                            ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง
                   วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสสะหมิง
                   เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา
                   นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป
                   อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
                   เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ  ฯ

บทกะระณียะเมตตะสูตร  (พระอังคาร) 
           ให้นึกแผ่เมตตาจิต ไปยังท่านผู้อื่น ตั้งแต่ท่าน        ผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีความปรารถนาดีต่อกัน ตลอดจน        สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง
   เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง,มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง,  อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ, อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง,  ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา, ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ,       เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ, พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ, ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา, ทัสสะเนนะ สัมปันโน,      กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง, นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

บทขันธะปะริตร  (พระพุธ) 
           เป็นบทแผ่เมตตาจิต ไปในบรรดาตระกูลงู ที่มีพิษ ดุร้าย ทั้งหลาย เพื่อเป็นการคุ้มครอง ป้องกันตนเอง จากสัตว์ร้าย
           อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ  สังโฆ ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที   อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา  ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง   สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

บทวัฏฏะกะปะริตร  (พระอาทิตย์) 
           เป็นบทน้อมนำพระคุณ คือ ศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุตติ, วิมุตติญาณทัสสนะ และสัจจะ ของพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย ที่ล่วงมาแล้ว ให้เกิดอานุภาพ ในการปกป้อง  คุ้มครองอันตราย จากไฟไหม้ และดับความร้อนรน              กระวนกระวายใจ ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

           อัตถิ  โลเก  สีละคุโณ      สัจจัง โสเจยยะนุททะยา            
   เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ    สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
          อาวัชชิตตะวา ธัมมะพะลัง สะริตตะวา ปุพพะเก ชิเน
                   สัจจะพะละมะวัสสายะ                  สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
                   สันติ  ปักขา  อะปัตตะนา   สันติ ปาทา อะวัญจะนา
                   มาตา  ปิตา  จะ  นิกขันตา  ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
                   สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง          มะหาปัชชะลิโต  สิขี
           วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ อุทะกัง ปัตตะวา ยะถาสิขี
                   สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ     เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ

บทธะชัคคะสูตร  (พระศุกร์) 
           เป็นบทน้อมใจ เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆอริยเจ้า ให้เกิดความอาจหาญ แกล้วกล้า     ในการเผชิญปัญหา และอุปสรรคนานาประการ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,           วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร            ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา, เทวะมะนุสสานัง พุทโธ           ภะคะวาติ ฯ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก          อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,                    อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ              ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,                 อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย,        อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

บทอาฎานาฏิยะปะริตร  (พระราหู) 
เป็นบทเจริญเมตตา เพื่อให้อมนุษย์ ที่ไม่เลื่อมใส  ในพระพุทธศาสนา ให้เกิดความเลื่อมใส และมีอานุภาพ  ในการคุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใส จับต้อง  สิงสู่ เบียดเบียน ประทุษร้าย ทำให้ได้รับความลำบาก  เดือดร้อน
                            วิปัสสิสสะ  นะมัตถุ                จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต
                   สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                           สัพพะภูตานุกัมปิโน
                   เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ                     นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
                   นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ                   มาระเสนัปปะมัททิโน
                   โกนาคะมะนัสสะ  นะมัตถุ             พราหมณัสสะ วุสีมะโต
                   กัสสะปัสสะ  นะมัตถุ                     วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
                   อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ                    สักกยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
                   โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ               สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
                   เย  จาปิ  นิพพุตา  โลเก                 ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง
                   เต  ชะนา  อะปิสุณา                       มะหันตา  วีตะสาระทา
                   หิตัง  เทวะมะนุสสานัง                  ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
                   วิชชาจะระณะสัมปันนัง                  มะหันตัง วีตะสาระทัง
                   วิชชาจะระณะสัมปันนัง                  พุทธัง วันทามะโคตะมันติ ฯ   

บทโพชฌังคะปะริตร  (พระเสาร์)
           พระพุทธองค์ ทรงแสดงโพชฌงค์ แก่คนทั้งปวง เพื่อความรู้แจ้ง เห็นจริง เมื่อพระโมคคัลลานะ,                พระกัสสปะเถระ เกิดอาพาธ พระองค์ ทรงแสดงโพชฌงค์โปรด พระอรหันต์ทั้ง ๒ รูป เกิดปีติปราโมทย์ ความอาพาธ ก็หายหมดไป
           แม้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอาพาธ ทรงโปรดให้พระจุนทเถระ แสดงโพชฌงค์ พระองค์ ก็ทรงหายจากอาพาธ
                โพชฌังโค สะติสังขาโต         ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา
             วิริยัมปีติปัสสัทธิ                       โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร
             สะมาธุเปกขะโพชฌังคา           สัตเต  เต  สัพพะทัสสินา
             มุนินา  สัมมะทักขาตา              ภาวิตา  พะหุลีกะตา
             สังวัตตันติ  อะภิญญายะ          นิพพานายะ  จะ  โพธิยา
             เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ
                เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ       โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง
             คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสสะวา         โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ
             เต จะ ตัง อะภินันทิตตะวา       โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ
             เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ
                เอกะทา  ธัมมะราชาปิ        เคลัญเญนาภิปีฬิโต
             จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ          ภะณาเปตตะวานะ สาทะรัง
             สัมโมทิตตะวา จะ อาพาธา      ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
             เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ
                ปะหีนา เต จะ อาพาธา         ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง
             มัคคาหะตะกิเลสาวะ                 ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
             เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ              โสตถิ  เต  โหตุ  สัพพะทาฯ

บทอะภะยะปะริตร  (พระจันทร์) 
เป็นบทแห่งการให้อภัย และอโหสิกรรม ขจัด            ความขัดแย้ง ในชีวิตและสังคม ช่วยบำบัดปัดเป่าลางร้าย อันเกิดจากสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจ บาปเคราะห์ ฝันร้าย และสิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลาย  ให้พินาศไป
                                   ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
                            โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
                            ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
                            พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ
                                     ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
                            โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
                            ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
                            ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ
                                     ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
                            โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
                            ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
                            สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุฯ

บท สักกัตตะวา ฯลฯ 
        เป็นบทที่น้อมเอาคุณพระรัตนตรัย เพื่อให้เกิดเป็นธรรมโอสถ ขจัดทุกข์โศกโรคภัย
        สักกัตตะวา พุทธะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง                 พุทธะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ               ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต
        สักกัตตะวา ธัมมะระตะนัง        โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง                  ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ               ภะยา วูปะสะเมนตุ เต
        สักกัตตะวา สังฆะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง               สังฆะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ               โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ

บท นัตถิ เม ฯลฯ 
        เป็นบทที่น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อ้างเป็น        สัจวาจา เพื่อให้เกิดชัยมงคล
        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โหตุ เต ชะยะมังคะลัง
        นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

บท ยังกิญจิ ฯลฯ 
        เป็นบทที่น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นรัตนะ ที่มีพลานุภาพ สูงสุดกว่ารัตนะทั้งมวลในโลก เพื่อให้เกิดความสวัสดีมงคล
        ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก        วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ      ตัสสะหมา โสตถี ภะวันตุ เต
        ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก        วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ      ตัสสะหมา โสตถี ภะวันตุ เต
        ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก        วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ
ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ      ตัสสะหมา โสตถี ภะวันตุ เต

บทพุทธะชะยะมังคะละคาถา  (พระเกตุ) 
           เป็นบทน้อมระลึกถึงการบำเพ็ญบารมี ของ     พระพุทธองค์ จนพระองค์มีชัยชนะ ต่อพญามาร และเหล่าเสนามารทั้งหลาย แล้วบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  เพื่อให้เกิดชัยมงคล สำหรับผู้ปรารถนามงคล และ         ได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคล 
                            พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
                   ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
                   ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
                   โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
                   ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
                   ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
                   เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
                   ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
                   อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
                   จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
                   สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
                   วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
                   ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง 
                   ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
                   อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
                   พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
                   ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
                   ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                            เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
                   โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที 
                   หิตตะวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
                   โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ

บทชะยะปะริตร 
                            เป็นบทที่น้อมเอาชัยชนะของพระพุทธเจ้า มา อำนวยพร ให้เกิดชัยมงคล แก่ตนเอง และสรรพสัตว์ทั้งมวล
                       มะหาการุณิโก นาโถ  หิตายะ สัพพะปาณินัง
                   ปูเรตวา ปาระมี สัพพา    ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
                   เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ     โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
                      ชะยันโต โพธิยา มูเล สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน
                   เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ   ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
                   อะปะราชิตะปัลลังเก       สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
                   อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ
                   สุนักขัตตัง สุมังคะลัง      สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
                   สุขะโณ สุมุหุตโต จะ       สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
                   ปะทักขิณัง กายะกัมมัง   วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
                   ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง   ปะณิธี เต ปะทักขิณา
                   ปะทักขิณานิ กัตตะวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา 
           ขออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย โปรดให้การคุ้มครองรักษา   ตลอดกาล
               สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
           อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ

บทภะวะตุสัพพ์ 
           ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง ขอเทวดาทั้งหลาย ได้ให้การคุ้มครองรักษา ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆอริยเจ้า ขอความสุขสวัสดี ทั้งปวง จงบังเกิดมีแก่ทุกท่าน ทุกเมื่อ เทอญฯ
                   ภะวะตุสัพพะมังคะลัง   รักขันตุสัพพะเทวะตา
                   สัพพะพุทธานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
                   ภะวะตุสัพพะมังคะลัง    รักขันตุสัพพะเทวะตา
                   สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
                   ภะวะตุสัพพะมังคะลัง   รักขันตุสัพพะเทวะตา
                   สัพพะสังฆานุภาเวนะ   สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

บทนักขัตตะยักข์ 
เป็นบทแสดงถึงอานุภาพแห่งพระปริตรว่า สามารถป้องกันบาปเคราะห์ อันเกิดจากอำนาจแห่ง             ดาวนักษัตร เหล่ายักษ์ และภูตผีปีศาจ ทั้งหลาย 
                            นักขัตตะยักขะภูตานัง    ปาปัคคะหะนิวาระณา
                   ปะริตตัสสานุภาเวนะ             หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ
                   นักขัตตะยักขะภูตานัง            ปาปัคคะหะนิวาระณา
                   ปะริตตัสสานุภาเวนะ              หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ
                   นักขัตตะยักขะภูตานัง            ปาปัคคะหะนิวาระณา
                   ปะริตตัสสานุภาเวนะ            หันตะวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget

Followers

Follow by Email

Tags

Tips (218) News (216) Knowledges (150) Google (149) Web Development (46) Funny (44) Internet (39) eBay (34) SEO (28) Sweden (26) Free (23) Mobile Phones (23) Apple (22) Thailand Post (22) E-Commerce (21) Google AdSense (21) IT (21) Software (21) iPhone (21) ไปรษณีย์ไทย (21) Facebook (20) Jobs (20) Opensource (20) Android (19) Forward Mail (19) Google AdWords (19) ไปรษณีย์ (19) Microsoft Windows (18) IKEA (17) Microsoft Office (17) DTAC (16) Google Analytics (16) Google Apps (16) Ubuntu (16) Firefox (14) Microsoft (14) Phishing (14) Bangkok (13) Kasikorn Bank (13) Security (13) บทความดีๆ (13) Google Chrome (12) WordPress (12) Bank (11) Domain Name (11) Seminar (11) Gmail (10) Google Maps (10) Joomla (10) Scripts (10) Ads (9) Bangkok Bank (9) Coupon (9) Paypal (9) Twitter (9) Business (8) Doogle (8) Download (8) IKEA Bangkok (8) IKEA Thailand (8) Javascript (8) Linux (8) Thailand (8) Toyota (8) Web 2.0 (8) Website (8) World Cup 2010 (8) Yahoo (8) ASEAN (7) BTS (7) Books (7) CSS (7) E-Banking (7) Email (7) GoDaddy (7) Internet Banking (7) Olympic 2008 (7) Swedish (7) Youtube (7) ภาพลวงตา (7) 3G (6) AEC (6) AIS (6) Amazon (6) Google Logo (6) Google Translate (6) IKEA Bangna (6) Jaturamitr (6) Sigve Brekke (6) Technology (6) Telenor (6) bcc (6) ซิกเว่ เบรกเก้ (6) ซิคเว่ เบรคเก้ (6) Browsers (5) Doodle (5) Education (5) Hotmail (5) Joke (5) Kbank (5) Norway (5) Office (5) Social Media (5) Steve Jobs (5) Thai King (5) True Move (5) Web Standard (5) iPad (5) iPod (5) ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (5) รถไฟฟ้าBTS (5) ABAC (4) Affiliates (4) Apps (4) DBD (4) EMS (4) English (4) Google Docs (4) Google Thailand (4) Happy New Year (4) Hi5 (4) Hybrid (4) IE (4) Information (4) Make Money (4) PHP (4) Panda (4) Payment (4) Photoshop (4) SMS (4) Skype (4) Social Network (4) TPS (4) jQuery (4) รถจดประกอบ (4) ลดน้ำหนัก (4) Ajax (3) Bicycle (3) Bike (3) Birthday (3) Blogger (3) Brands (3) Bualuang iBanking (3) Central (3) Certificate (3) China (3) Credit card (3) Design (3) Flood (3) Google Office (3) Groupon (3) HTML (3) Happy Birthday (3) Icon (3) Lazada (3) Leadership (3) Manufacturing Production System (3) Marketing (3) Mobile Banking (3) Monorail (3) Movie (3) Notebook (3) Online Payment (3) Prototype js (3) Search Engine (3) Slide (3) Sports (3) Toyota Production System (3) Training (3) Wifi (3) iPad2 (3) iPhone 5 (3) ค่าจอดรถ (3) น้ำท่วม (3) บัตรประชาชน (3) พม่า (3) ภาษี (3) รถคันแรก (3) ลดความอ้วน (3) ลดต้นขา (3) สวีเดน (3) หุ้น (3) เพื่อน (3) 1-2-CALL (2) 2012 (2) ATM (2) AdSense for domains (2) Airport (2) Amadeus (2) Angry Birds (2) April Fools (2) Bing (2) Black Friday (2) Blackberry (2) Blog (2) CEO (2) CMS (2) Canon (2) Christmas (2) Co-Creation (2) Coke (2) Condo (2) Cool (2) DOS (2) Dhamma (2) E-Business (2) Ebates (2) Evernote (2) Fashion (2) Fellowship (2) Flash (2) Freelance (2) Games (2) Go Online (2) Google Bar (2) Google Buzz (2) Google Chrome Thailand (2) Google Search (2) Google Wave (2) Google Zeitgeist (2) Google+ (2) Hack (2) Hostgator (2) IE6 (2) Instant WordPress (2) Jailbreak (2) K-Merchant on mobile (2) K-Payment Gateway (2) Kaizen (2) Khao Yai (2) King (2) King of Thailand (2) Krungsri (2) LINE (2) Language (2) Logispost (2) Logo (2) MBA (2) MRT (2) MSN (2) Mesothelioma (2) Microsoft Word (2) New Year (2) Outlook (2) PSD (2) Paul Octopus (2) PocketPC (2) Putty (2) QR Code (2) Rabbit Card (2) Ranking (2) Resume (2) SMEs (2) Sense-making (2) Settrade (2) Song (2) Spotify (2) Starbucks (2) Sticker (2) Suvarnabhumi (2) Templates (2) Thaksin (2) The Asbestos Test (2) The Golden Jubilee (2) Time (2) Top 10 (2) Toyota Prius (2) Usability (2) VISA (2) Video (2) Virus (2) VoIP (2) Volvo (2) Wallpaper (2) Web Hosting (2) Webinar (2) Wedding (2) WhatsApp (2) Windows 8 (2) WordPress Multisite (2) Zeitgeist (2) instagram (2) ขายบ้าน (2) ข้าวโอ๊ต (2) ความรัก (2) ตับอักเสบ (2) นาธาน (2) บัตรประชาชนหมดอายุ (2) บุตรบุญธรรม (2) รถไฟฟ้าบีทีเอส (2) วันหยุด (2) สาธุ (2) อันดับ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (2) เขาใหญ่ (2) โฆษณา (2) โลจิสโพสต์ (2) ใบขับขี่ (2) "The world map of social networks" (1) #WeLoveKing (1) #jj_forum (1) +1 (1) 10100 (1) 11/11 (1) 18 มงกุฎ (1) 2bbit (1) 4G (1) 4shared (1) 8.9 Quake (1) 80s (1) ABTC (1) API (1) ASUS (1) AVOS (1) AWeber (1) AYF (1) Abbreviations (1) Abhisit (1) Adobe (1) Adobe CS3 Web Design - Workflow (1) Adsl (1) Agoda (1) Air Asia (1) Airport Link (1) Almería (1) Amazeballs (1) Amazing Thailand (1) Amit Singhal (1) AmitSinghal (1) Android 3.0 (1) AnyID (1) Appointment slots (1) Asbestos (1) Asia (1) Asian (1) Asian Martial Arts (1) Atari (1) Auctiva (1) Australia (1) Autopatcher (1) Ayutthaya (1) BIS (1) Bangchak Green Station (1) Bangkok Eye (1) Bangna (1) Bank Note (1) Bank of Thailand (1) Beer (1) Benchmarking (1) Bhuddism (1) Big Mac (1) Bloomberg (1) Blue Ocean (1) Bosch (1) Bridge (1) Brushes (1) Bryant Park (1) Bug (1) Bungkan (1) Burma (1) Business Intelligence (1) Button (1) CC (1) CC Salon (1) CDN (1) CERN (1) CN22 (1) Calendar (1) Call Center (1) Canon MP258 (1) Carl-Gustav Alexander Tartagni (1) Carlaches (1) Cars (1) Categorizing (1) Central Festival Eastville (1) Central World (1) Chat (1) Chillaxing (1) Chinese New Year (1) Chocolates (1) Christian (1) Chromebook (1) City Mart Supermarkets (1) Clock (1) CloudFlare (1) Coca-Cola (1) Coins (1) Commencement Address (1) Company (1) Company Slogans (1) Competition (1) Condom (1) Condom Holder (1) Connecting rod (1) Corporate Culture (1) Craigslist.org (1) Creative Commons (1) Cultural Intelligence (1) Cultural Research (1) Cultural differences (1) Cultural shock (1) Culture (1) Curfew (1) Cylinder block (1) Cylinder head (1) Cylinder liner (1) DBD Academy (1) DFP (1) Danone Activia Women Lead (1) Database (1) Daylight Saving Time (1) Delicious (1) Dell (1) Dell Vostro 5470 (1) Denmark (1) Desert flower (1) Diamond (1) Digital Camera (1) Digital Signage (1) Dinner (1) Dinosaur leg (1) Direct Deposit (1) Dog Lovers (1) Door mat (1) Doteasy (1) Download Statusbar (1) Dream (1) Dreamhost (1) Drive in Australia on Thai licence (1) Driver (1) Drivers (1) Driving Permit (1) DropBox. Box.net (1) Dubai (1) Dynabook (1) E-mail Marketing (1) E16 (1) E4 (1) EU (1) East vs West (1) Easter (1) Eating (1) Egg (1) Enom (1) Entrepreneur (1) Entrepreneurs (1) Error Code (1) Euro 2012 (1) Events (1) Evernote Food (1) Expensive Car Gallery (1) Export (1) Expressway (1) Ext JS (1) Eyelashes (1) FaceLook (1) Facebook Email (1) Facebook Keyboard Shortcuts (1) Facebook Video Calling (1) Fast Browser Search (1) Favicon (1) Female Entrepreneurs (1) Filename List (1) Filmjölk (1) Finnish (1) FireScope (1) Firebug (1) Flappy Bird (1) Flash Drive (1) Flash mob (1) Flintstones (1) Flixya (1) Flu (1) Followers (1) Font (1) Food (1) Foods (1) Football (1) Forex (1) Foursquare (1) Framework (1) Frenemy (1) Fried Ice-cream Recipe (1) Fuel Economy Label (1) Funny 3G Commercial (1) Futsal (1) GPS (1) Gasket (1) Geek (1) Gen Y (1) George C. Marshall (1) Gift (1) Gigtide (1) Goals (1) Gold (1) Google Caffeine (1) Google Calendar (1) Google Campus Ambassador (1) Google Chart (1) Google Cloud Connect (1) Google Data Center (1) Google Drive (1) Google Flights (1) Google Goggles (1) Google Instant (1) Google Latitude (1) Google Map Maker (1) Google Mobile (1) Google Offers (1) Google Project Glass (1) Google Search-based Keyword (1) Google Sites (1) Google Spreadsheets (1) Google Street View (1) Google Sync (1) Google Trader (1) Google Translator Toolkit (1) Google Trends (1) Google Voice (1) Google Wallet (1) Google Website Optimiser (1) Google's Easter Egg (1) Google's Zurich office (1) Google+ invite (1) Google-certified ad networks (1) Googley (1) Goonline.in.th (1) Graduate Programs (1) Great Places (1) Green (1) HDTV (1) HTML5 (1) Handwrite (1) Happy (1) Harddisk (1) Health (1) Hello (1) Helpdesk (1) Herika Fernanda (1) Hi-speed Train (1) Hide My WP (1) High and low context cultures/ communication (1) High and low context cultures/communication (1) High- and low-context cultures/communication (1) Home (1) Homeplus (1) Hostel (1) How to Sleep FREE in Bangkok (1) How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia? (1) Hurricane Katrina (1) Hysteria (1) IA (1) ICT (1) IKEA Jobs (1) IMEI (1) Ice Skater (1) In-App Payments (1) India (1) Instant Pages (1) Interbrand (1) International Alphabet (1) Invest (1) Investment (1) Invoice (1) Isetan (1) Jack Welch (1) Japanese (1) Jawbone (1) Jike (1) Jonas Seidler (1) Jordgubbar (1) Junk mail (1) KTB (1) Kanelbullar (1) Kitty (1) Kiwi (1) Kleenex (1) Kopimism (1) Korea (1) Krating Poonpol (1) L'Arc~en~Ciel (1) LHC (1) LMFAO (1) LOVE AT FIRST FLIGHT (1) Languages (1) Laos (1) Laptop (1) Larry Page (1) Laws (1) Layout (1) Learning by doing (1) Legsie (1) Let It Snow (1) Life (1) Lifestyle (1) Lingon (1) LinkedIn (1) Links (1) Lively (1) LivingSocial (1) Local business center (1) London 2012 (1) Love Mosaic (1) Love instagram (1) Loy Krathong (1) Lub D (1) LubD (1) MP145 (1) MP258 (1) MV (1) Mac (1) Maestro Card (1) Managing Diversity in International Context (1) Managing across cultures (1) Manchester United's Thailand Message (1) Map Your Valentine (1) Marcom Trainee (1) Mark Zuckerberg (1) Martin Luther King Jr. (1) McDonald's (1) McDonalds (1) Media Temple (1) Mega Project (1) Mega Upload (1) Merry Christmas (1) Michael Jackson (1) Microsoft Download Manager (1) Middle age (1) Money (1) Moneybookers (1) Most Expensive Car in the World (1) Motorola (1) Multi Monitors (1) Multi-communicative (1) Multi-touch (1) Multitask Mode (1) Music Beta (1) MySQL (1) Myaing Hay Wun (1) Myanmar (1) NECTEC (1) Name Card (1) Nano break (1) Nawamin City Avenue (1) Nawamin Festival Walk (1) Nero (1) Nestle Joya Ice cream (1) Netscape (1) New Media (1) New Orleans (1) Newsweek (1) Nexus (1) Nielsen (1) Nike Plus (1) Nike+ (1) Ninja (1) North Korea leader (1) Nose Gel Dispenser (1) Nyponsoppa (1) OK (1) Oficio (1) Okay (1) Oktoberfest (1) One Day One Price (1) One-2-Call (1) Online Ads (1) Online Business (1) Orkut (1) PC (1) PCWorld (1) PMP (1) Page peel script (1) PageRank (1) Passport (1) Pasta (1) Path (1) Pattaya (1) PayPal Mobile (1) PaySbuy (1) Payment Gatewayม Verified by Visa (1) Pee mak dance (1) Philippines (1) Phone Remote Control (1) Photobomb (1) Piston (1) Piston Displacement (1) Place (1) Playa Case (1) Poem (1) Police (1) PopupPress (1) PopupPress - Popups with Slider & Lightbox for WP (1) Portable Wordpress (1) Present (1) Prinsesstårta (1) Printer (1) PromptPay (1) Prototype (1) QZone (1) Qingming (1) Queen (1) RE-CU (1) Rare Earth (1) Recall (1) Red Bull (1) Reindeer Rudolph the Red Nose (1) Review (1) Rich (1) Riddle (1) Roaming (1) RockMelt (1) Rooftop Bars (1) Router Default Password List (1) Royal Crown (1) Russia (1) Räkor (1) SCB (1) SCB Virtual Credit Card (1) SEX (1) SPS (1) SPSS (1) SQL (1) SQL Dump File Splitter (1) SQLDumpSplitter (1) SSD Host (1) SSD โฮส (1) SSH Command (1) SWIFT (1) Sabertooth filet (1) Salary (1) Samsung Galaxy Tab (1) Santika Pub (1) Scalado (1) Schengen (1) Screenshot (1) Selfie (1) Semlor (1) Sergey Brin (1) Server (1) Shaolin (1) Shopping Online (1) SiPH (1) Siam Paragon (1) Signature (1) Silence of Love (1) Simsimi (1) Singhal (1) Skrill (1) Slogans (1) Smartphone Ergonomics (1) Smoking Kid (1) Snow (1) Solar city (1) Sopa (1) Space (1) Sparkling Mineral Water (1) Spettekaka (1) Spinning (1) Spotify's competitor (1) Stanford (1) Statistics (1) Staycation (1) Stephenson (1) Stereotypes (1) Still Mineral Water (1) Stock (1) Strategy (1) Study (1) Subway (1) Sudoku (1) SugarSync (1) Supply Chain (1) Symbian (1) Symbols (1) Synaptics (1) TH Sarabun PSK (1) THITEE (1) TMB Bank (1) Tablet (1) Taiwan (1) Tarad (1) Taxi (1) Teach Parents Tech (1) TechHive (1) Tesco (1) Tesco Homeplus (1) Thai Airways (1) Thai Stars (1) Thai police (1) Thailand Eco Car First Car Show 2012 (1) Thaitrade (1) The ASEAN Way (1) The Best Spinner (1) The Best Spinner API (1) The Church of Kopimism (1) The Evolution of Search (1) The Kite Runner (1) The Mall (1) The Monkey Banana and Water Spray Experiment (1) The Social Network (1) Themes (1) Timeline (1) Tip (1) Top Ten Most Expensive Cars (1) TouchPad (1) Trailer (1) Trashion (1) Travel (1) Trojan (1) Tsunami (1) Twiends (1) Ultrabooks (1) Unblock Blocked Number (1) Under30CEOs (1) Unlock Code (1) VMware (1) Valentine (1) Valentine's Day (1) Valve (1) Valve cover (1) Varmrökt lax (1) Virtual Store (1) Virtual drive (1) VitaFresh (1) Vk (1) Vodafone (1) Vuvuzela (1) Waris Dirie (1) Waze (1) Web Analytics (1) Web Application (1) WebOn (1) Western Union (1) WhatsApp for iPad (1) WhatsPad (1) WiMP (1) Widget (1) Wikipedia (1) Windows Mobile (1) Wine Bridge Plus (1) Wonder Wheel (1) Woraphan (1) World Happiness Report (1) Worship Day (1) Wushu (1) XHTML (1) XML (1) Xbox (1) Yahoo Pipes (1) Yahoo mail (1) Yandex (1) Yangon (1) YouTube Instant (1) Young Entrepreneurs (1) Young Female Entrepreneurs (1) Za Cosmetic (1) Zebra Crossing (1) bitthailand (1) cheat (1) cheating (1) e-waste (1) earthquake (1) fastest car in the world (1) file (1) findpeopleonplus.com (1) goo.gl (1) hiybbprqag (1) iOS 5 (1) iTunes (1) iframe (1) indoswiftjobinproduction (1) japan (1) march 11 (1) mbrzxpgjys (1) most expensive car (1) most expensive car in the world 2011 (1) multitouch (1) okidoki (1) rename (1) search (1) siwapp (1) smtp (1) tabienrod (1) tokyo (1) windows (1) กทม. (1) กรมธนารักษ์ (1) กรมศุลกากร (1) กรมส่งเสริมการส่งออก (1) กระดาษทิชชู่ Kleenex (1) กระทรวง ICT (1) กระสอบทราย (1) กลิ่นปาก (1) กล้องวงจรปิด (1) การดื่มน้ำ (1) การทักทาย (1) การนอน (1) การสร้างแบรนด์ (1) การอ่าน (1) การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (1) ก่อการร้าย (1) ก้านสูบ (1) ขงจื้อ (1) ขงเบ้ง (1) ขนตาปลอม (1) ขยะ (1) ขยะมีพิษ (1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (1) ของขวัญ (1) ขับรถช่องขวา (1) ขายของ Online (1) ขายยาออนไลน์ (1) ขายส่ง (1) ขาเรียวสวย (1) ขาใหญ่ (1) ขี้ (1) ข้อคิดนักบริหาร (1) ข้าว (1) ครีมเทียม (1) ความจริงวันนี้ (1) ความหมายของการให้ของขวัญ (1) คางสองชั้น (1) คำพังเพย (1) คำพูด (1) คืนภาษี (1) คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม (1) ค่าครองชีพ (1) ค่าไฟ (1) คําคม (1) จ.บึงกาฬ (1) จดทะเบียนบริษัท (1) จักรยาน (1) จั่นเจา (1) จีน (1) ชาญคอนเดค (1) ชานมไข่มุก (1) ชุดหมีกันน้ำ (1) ซิลิโคน (1) ซู ชิ หมิง (1) ซ่อมนาฬิกาโบราณ (1) ดราม่า (1) ดอทอะไร (1) ดารา (1) ดูแลรถ (1) ตกเครื่องจนตกหลุมรัก (1) ตัน ภาสกรนที (1) ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (1) ตั้งค่า APN (1) ตั้งชื่อบริษัท (1) ตามรอยพระราชา (1) ต้อหิน (1) ถนน (1) ถมทะเล (1) ถ่าน (1) ทอง (1) ทองเค (1) ทะเบียนบ้านหาย (1) ทะเบียนรถ (1) ทางจักรยาน (1) ทางด่วน (1) ทางม้าลาย (1) ทำงานน้อย (1) ทำตาสองชั้น (1) ทำนายดวง (1) ทำบุญวันเกิด (1) ทีทำงาน (1) ที่ดิน (1) ท่องเที่ยว (1) ท่านผู้นำเกาหลีเหนือ (1) ธนบัตรใหม่ (1) ธนาคารกรุงเทพ (1) ธีรศิลป์ แดงดา (1) ธุรกิจ (1) นนทบุรี (1) นวัตกรรม (1) นังเมียโง่ (1) นามบัตร (1) นาฬิกา Royal Crown (1) นิทรรศการ (1) นิวออร์ลีนส์ (1) น้ำอัดลม (1) น้ำแร่ที่มีฟอง (1) น้ำแร่ไม่มีฟอง (1) บทขออโหสิกรรม (1) บทขออโหสิกรรมเเละอฐิษฐานจิต (1) บทอฐิษฐานจิต (1) บราใต้ผิว (1) บัตร APEC (1) บัตรประชาชนหาย (1) บางบัวทอง (1) บีทีเอส (1) บึงกาฬ (1) บ้านน้ำไม่ท่วม (1) บ้านร้อน (1) ประกันสังคม (1) ประหยัดน้ำมัน (1) ปริมาตรกระบอกสูบ (1) ปลอกสูบ (1) ปลาดอลลี (1) ปลูกคิ้วถาวร (1) ปะเก็น (1) ปัญหาเชาว์ (1) ปิยมหาราชการุณย์ (1) ปูอัด (1) ผลรวมดี (1) ผลไม้ (1) ผังเมือง (1) ผู้ชายเที่ยวกลางคื (1) ผู้นำ (1) ผู้ว่า กทม. (1) ผู้ว่ากทม. (1) ผ้าป่า (1) ฝรั่งเศส (1) ฝาครอบวาล์ว (1) ฝาสูบ (1) พ.ร.บ.จราจร (1) พระสังฆราช (1) พระเจ้าทันใจ (1) พันธมิตร (1) พาสปอร์ตรถยนต์ (1) พิธีการศุลกากรไปรษณีย์ (1) ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1) มอมเหล้า (1) มะเร็ง (1) มีคุณภาพการศึกษา (1) มือของแม่ (1) มุ้ย (1) ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย (1) ยุโรป (1) รถหาย (1) รถไฟฟ้าBTSเสีย (1) รถไฟฟ้าบีทีเอสเสีย (1) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (1) รวมคำถวายกฐิน (1) ระบบสัญญาณกันขโมย (1) ระหว่างประเทศ (1) รัฐบาลสวีเดน (1) รูดอล์ฟ (1) ฤกษ์แต่งงาน (1) ลดต้นแขน (1) ลดพุง (1) ลดไขมัน (1) ลองใจ สามี (1) ลัดดาแลนด์ (1) ลาซาด้า (1) ลานเบียร์ (1) ลิขิตฟ้าชะตาดิน (1) ลุยน้ำท่วม (1) ลูกสูบ (1) วงล้อมหัศจรรย์ (1) วัดบวรนิเวศวิหาร (1) วันช้างไทย (1) วาล์ว (1) วิดพื้น (1) วิถีตัน (1) วิธีลดความอ้วน (1) วิธีลดต้นขา (1) วิธีลดต้นขาใหญ่ (1) วิธีลดหน้าท้อง (1) วิธีเช็คเบอร์ตัวเอง (1) วีซ่า (1) วีซ่าออสเตรเลีย (1) ศัลยกรรม (1) ศัลยกรรมที่เกาหลี (1) ศัลยกรรมน่องแบบเกาหลี (1) ศาลาเวลา (1) ศิริราช (1) ศิริราชใหม่ (1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี (1) สถาบันผลิตนักธุรกิจอสังหาฯ (1) สบู่เห็ดยามาบูชิทาเกะ (1) สวดมนต์ข้ามปี (1) สวมแหวน (1) สวมแหวนเสริมดวง (1) สสว. (1) สัมภาษณ์งาน (1) สัมมนา (1) สามัคคี (1) สาวหล่อ (1) สำนวนไทย (1) สุขภาพ (1) สุภาษิต (1) สุริยุปราคา (1) สูตรสำเร็จในชีวิต (1) หญิงหล่อ (1) หนีตามกาลิเลโอ (1) หมู่บ้านมิตรประชาเพลส (1) หยุดราชการ (1) หลินปิง (1) หิมะ (1) ห้องทำงาน (1) อกสวย (1) อกหัก (1) อนุโมทนา (1) อริยะ (1) อริยะ พนมยงค์ (1) ออสเตรเลีย (1) อันดับโรงเรียน (1) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (1) อายัดบัตร (1) ฮวงจุ้ย (1) ฮวงจุ้ยห้องน้ำ (1) ฮิสทีเรีย (1) เกมนกบินลอดท่อ (1) เกษตร-บางใหญ่ (1) เขื่อนคลองท่าด่าน (1) เคน ภูภูมิ (1) เครื่องซักผ้า (1) เงินบำนาญชราภาพ (1) เงินเดือน (1) เงินได้พึงประเมิน (1) เชงเม้ง (1) เชื้อรา (1) เช็งเม้ง (1) เซาะกราว (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์ (1) เติมวัน (1) เตียงนอน (1) เตือนภัย (1) เทพกรีก (1) เนียน (1) เบอร์มงคล (1) เพชร (1) เพลง (1) เพลาข้อเหวี่ยงม Crank shaft (1) เพิ่มวัน (1) เมนูอาหารคุมน้ำหนัก (1) เมืองใหม่ (1) เรนเดียร์ (1) เรื่องย่อ (1) เรื่องเหลือเชื่อ (1) เว็บบิส (1) เศรษฐกิจ (1) เศรษฐกิจถดถอย (1) เสื้อสูบ (1) เสื้อเชิ้ต (1) เสื้อแดง (1) เหล็กดัด (1) เอี๊ยมกันน้ำ (1) เฮอริเคน แคทรีนา (1) แก้ว พงษ์ประยูร (1) แก้สระลอย (1) แขนใหญ่ (1) แบตเตอรี่ (1) แบรนด์ (1) แยกขยะ (1) โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (1) โฆษณากูเกิลโครม ประเทศไทย (1) โฆษณาไทยประกันชีวิต (1) โต๊ะทำงาน (1) โต๊ะเก็บเงิน (1) โฝวกวงซัน (1) โฟร์แชร์ (1) โรคขาดผู้ชายไม่ได้ (1) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (1) โรงเรียน (1) โรงเรียนดีมีคุณภาพ (1) โรงเรียนที่ค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย (1) ในหลวง (1) ใบ CN22 (1) ใบขับขี่หมดอายุ (1) ไขมันใต้คาง (1) ไข่ (1) ไข่เจียว (1) ไข่ไก่ (1) ไข้หวัดหมู (1) ไทย (1) ไปษณีย์ไทย (1) ไม่ได้ใส่ถุง (1) ไอศกรีมทอด (1)